Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski

Brydż => Problemy => Wątek zaczęty przez: Brydż w Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 15:24:14

Tytuł: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 15:24:14
 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Partn er otwie ra 1 t11. Licyt ujemy natur alnie .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 16:25:44
1 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Poniedziałek, 07, Wrz 2009, 21:56:05
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: mosze w Wtorek, 08, Wrz 2009, 13:14:43
Nie widzę probl emu - o co chodz i? 1 s11.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 08, Wrz 2009, 15:04:54
Jeśli nie gram syste mem Fanto ni - Nunes ani niczy m innym, gdzie 1-over1 nie forsu je, 1 s11 nie ma żadnej alter natyw y.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 08, Wrz 2009, 21:01:10
1 t11 - 1 s11
2 h11 - ?


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Wtorek, 08, Wrz 2009, 22:08:56
2 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Wtorek, 08, Wrz 2009, 22:33:58
2 d11

Chyba Myszk a ma rację. :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 07:45:46
Nie jest to wspan iały obrót wydar zeń.  Jeśli licyt ujemy zgodn ie z DNL Sławińskiego to mamy nie lada probl em (2BA - NF, 3  d11 - czwar ty kolor oznac zający antyw artości).

Chyba, że zalic ytuje my jak 95% dowol nego turni eju, czyli uzgod nimy kiery . :)

Uważam, że bezpośrednie uzgod nieni e kierów jest złą odzyw ką i bardz o często skończy się niesz częściem.
Licyt ując z bilan su trzeb a by je było uzgad niać na wysok ości sześciu. Bardz o łatwo można wyobr azić sobie kartę partn era z którą 6 BA będzie po prost u z góry a na 6 kier trzeb a będzie oddać lewę atuto wą i np trefl ową.

Wygląda, że najle piej zgłosić z bilan su BA (czter y).
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 09, Wrz 2009, 08:03:20
2 d11

Chyba Myszk a ma rację. :)
Możesz sprec yzowa ć o co chodz i?

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 09, Wrz 2009, 08:51:20
3 d11. Najmn iejsz e zło w natur alnym syste mie. Właśnie dlate go potrz ebne są w syste mie konwe ncje po rewer sie - np. leben sohl.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 09, Wrz 2009, 09:53:23
Ale 3 d11 to racze j pytan ie o zatrz ymani e do 3nt, więc tylko zawyży licyt ację - po 2 d11 dosta nę takie same infor macje , ale o stopi eń niżej.

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 09, Wrz 2009, 10:09:41
Nie wiem, jak bardz o "natur alnym " syste mem gramy ... ;)
Zakładam, że mój ma 5+ t11 i 4 h11, czyli w pozos talyc h kolor ach ma max. 4 karty . Grę planu ję oprzeć na dwust ronny ch przeb itkac h (piki partn era zrzucę na kara i będę przeb ijać piki, ciut gorze j jak ma 3 karty w  s11).
Nic tutaj mądrego nie wymyślę - zapyt am o asy i wrzucę szlem ika jeśli pokaże 3 asy albo dwa asy z damą atu (ja tak gram); jeśli pokaże jedne go asa lub dwa asy bez damy atu to zatrz ymam się w pięciu kiera ch.

Nie wiem, jak w "natur alnym " syste mie uzysk ać więcej infor macji , w sumie chodz i mi głównie o jakość kolor u atuto wego. Może zatem bezpośrednie 5 h11 jako inwit do szlem ika pod hasłem "hejka :) boli mnie tylko kolor atuto wy"...

Sam nie wiem. ..
 
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 10:18:47
Oj słabiutko wygląda w Polsc e wiedz a o syste mie natur alnym . Czy na nie grywa cie nigdy z gracz ami zagra niczn ymi (choćby na bbo)?
Ale 3 d11 to racze j pytan ie o zatrz ymani e do 3nt, więc tylko zawyży licyt ację - po 2 d11 dosta nę takie same infor macje , ale o stopi eń niżej.

Trudn o jest zalic ytowa ć 2 d11 po 2 h11. Przec iwnic y prawd opodo bnie zapro testu ją.

3 d11. Najmn iejsz e zło w natur alnym syste mie.


Jako zgłoszenie wartości czy antyw artości? Bo jeśli wartości to obawi am się, że cię na zacho dzie nie zrozu mieją.

Nie wiem, jak w "natur alnym " syste mie uzysk ać więcej infor macji , w sumie chodz i mi głównie o jakość kolor u atuto wego. Może zatem bezpośrednie 5 h11 jako inwit do szlem ika pod hasłem "hejka :) boli mnie tylko kolor atuto wy"...

Sam nie wiem. ..

Wprost przec iwnie . Przez 5 h11 w syste mie nastu ralny m wskażesz bilan sowe podni esien ie ze znako mitym i kiera mi,  :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 09, Wrz 2009, 10:31:18
No, może jeszc ze dodam, że jak pokaże mi 3 asy to dopyt am o damę kier, a jeśli ją będzie miał to zainw ituję szlem a. Przy założeniu, ża odpow iedzi na 4BA są (0/3, 1/4, 2, 2+D), wyglądałoby to tak:
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4BA
5 t11 - 5BA (chyba, że 5 d11 oznac za pytan ie o damę atu)
6 d11 - 6 h11
???    - może się domyśli, że do szlem a potrz ebowa łem damy atu i czegoś jeszc ze ponad wskaz ane wartości (AKD h11 i A t11), skoro zapyt ałem o damę i wyham owałem pomim o jej pokaz ania. Tak napra wdę potrz ebuję zabez piecz enia na wypad ek pierw szego wistu w kiera . Liczę tak:
4 lewy w karac h i pikac h
4 lewy kiero we
A trefl + trzy przeb itki trefl owe
razem 12 lew, więc potrz ebuję jeszc ze króla w pikac h lub trefl ach.. .

Chyba, że znowu coś skopałem... ;0  
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 11:09:47
No jeśli stosu jesz filoz ofię "Black wood uber alles" to nic nie skopałeś.

4 BA o ile miałoby być rozum iane jako pytan ie o asy (a jeszc ze lepie j RKCB) jest tu niezłym wyjściem z sytua cji.

Tyle, że w natur alnej licyt acji 4 BA nie poprz edzon e uzgod nieni em kolor u powin no być odzyw ką natur alną a nie pytan iem o asy.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 09, Wrz 2009, 11:31:12
3 d11. Najmn iejsz e zło w natur alnym syste mie.
Jako zgłoszenie wartości czy antyw artości? Bo jeśli wartości to obawi am się, że cię na zacho dzie nie zrozu mieją.

Jest to jedyn a forsu jąca odzyw ka, jaką mam do dyspo zycji w syste mie, jeśli dobrz e rozum iem - bardz o mi się to nie podob a. Mam kartę wybit nie ukier unkow aną do gry kolor owej i mam zamia r w dalsz ej fazie licyt acji przek azać to partn erowi . Nie mam jak uzgod nić partn erowi forsu jąco kierów w sposób bezpośredni, więc trzeb a kombi nować.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 11:38:57
Jeśli tak, to rozum iem. Masz zamia r prowa dzić licyt ację i próbować wyciągnąć od partn era potrz ebne infor macje . Warte rozważenia.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: mosze w środa, 09, Wrz 2009, 11:42:24
1 t11 - 1 s11
2 h11 - ?


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Zapac hniało szlem em.

Jest probl em ustal eń po rewer sie. Na zdrow y chłopski rozum podni esien ie kierów musi być forsu jące, bo mamy bilan s na końcówkę. Zatem 3 h11 i czeka m na cue-bid od partn era (zakładam, że 4 h11 pokaz ałoby fit i minim um, zgodn ie z zasadą, że w sytua cji, kiedy końcówka jest przesądzona, bezpośrednie jej zgłoszenie jest słabe).
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 12:03:55

mamy bilan s na końcówkę.

Kto tak powie dział, albo gdzie to jest napis ane? Owsze m my wiemy, że mamy bilan s, ale po początkowej sekwe ncji nasze minim um z fitem kier bilan su na końcówkę nam nie daje. Nic to zresz tą dziwn ego. Licyt acja partn era jest F1 a nie GF. Absol utnie z nicze go nie wynik a forsu jący chara kter odzyw ki 3 h11. Wpros t przec iwnie .

Dla "chłopskiego rozum u" wyłuszczę to następująco. Partn er ma nim 16 HCP my min 6HCP. Razem 22 HCP.
Uzgod niony kolor nie daje nam tu bilan su na 4 h11 a jedyn ie na 3 h11.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 09, Wrz 2009, 12:19:14
Jako zgłoszenie wartości czy antyw artości? Bo jeśli wartości to obawi am się, że cię na zacho dzie nie zrozu mieją.

Jako czwar ty kolor . Czy w syste mie "całkiem natur alnym " nie ma takie j konwe ncji ?
Jeżeli nie ma i "muszę" licyt ować z bilan su, to zapod am 6 h11. Wydaj e mi się, że wartość oczek iwana takie j akcji będzie największa  ;D
Rozum iem też, że jeżeli partn erowi przyj dzie 21-22 oczek, to dołoży "z bilan su" ?  ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 12:46:18
Jako czwar ty kolor . Czy w syste mie "całkiem natur alnym " nie ma takie j konwe ncji ?

3  d11 - czwar ty kolor oznac zający antyw artości).
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 09, Wrz 2009, 13:28:46
Jako czwar ty kolor . Czy w syste mie "całkiem natur alnym " nie ma takie j konwe ncji ?
3  d11 - czwar ty kolor oznac zający antyw artości).

Jasne, jasne, zmier zam do tego, że 4-ty kolor nie musi oznac zać antyw artości (czy może w syste mie "natur alnym " jest inacz ej ?). Weźmy np. rękę:
AQJxx, QJxx, AQ, Qx
Partn er otwie ra 1kier, my 1pik, partn er 2tref l. Teraz 2BA będzie bilan sowe, prawd a ? (Nawet ja tak gram :) ), więc jedyną możliwością sfors owani a jest 2karo . A racze j nie mam "antyw artości w tym kolor ze  ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 09, Wrz 2009, 13:33:14
Jeśli tak, to rozum iem. Masz zamia r prowa dzić licyt ację i próbować wyciągnąć od partn era potrz ebne infor macje . Warte rozważenia.

Mam zamia r pokaz ać swoje aspir acje. Niest ety nie mam możliwości zalic ytowa nia forsu jącej odzyw ki uzgad niającej kiery i muszę to robić naokoło. Zgadz am się, że 3 h11 nie może forso wać, jeśli nie gramy leben sohle m. Zwłaszcza, że jak zdążyłem się już przek onać, odpow iadam
1-over-1 zdecy dowan ie "lżej" niż Jung i nie muszę mieć na to aż 6PC :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 13:53:51
Jako czwar ty kolor . Czy w syste mie "całkiem natur alnym " nie ma takie j konwe ncji ?
3  d11 - czwar ty kolor oznac zający antyw artości).

Jasne, jasne, zmier zam do tego, że 4-ty kolor nie musi oznac zać antyw artości (czy może w syste mie "natur alnym " jest inacz ej ?). Weźmy np. rękę:
AQJxx, QJxx, AQ, Qx
Partn er otwie ra 1kier, my 1pik, partn er 2tref l. Teraz 2BA będzie bilan sowe, prawd a ? (Nawet ja tak gram :) ), więc jedyną możliwością sfors owani a jest 2karo . A racze j nie mam "antyw artości w tym kolor ze  ;D

Można ustal ić, że czwar ty kolor to tylko forsu jący relay, czemu nie. Tyle, że to będzie konwe ncja a tego natur alna licyt acja na ogół nie zawie ra.
Ja rozum iem zalic ytowa nie czwar tego kolor u w tym rozda niu jako świadome wprow adzen ie partn era w błąd, impro wizac ję z nadzi eją na korzy stne zakończenie.
Bo nie mamy innej odzyw ki forsu jącej.
W ten sposób rozum uje też (chyba) Vierb ein.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 09, Wrz 2009, 14:40:08
Tyle, że to będzie konwe ncja a tego natur alna licyt acja na ogół nie zawie ra.

Czyli co, z podaną przez e mnie ręką nie ma co zalic ytowa ć ? Dobrz e zrozu miałem ? A może 4 i pół kiera ? LOL  ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 09, Wrz 2009, 14:54:46
Licyt ując natua lnie zgłaszamy 2 s11 w pierw szym okrążeniu (zamia st 1  s11) a potem uzgad niemy kiery odłączając się od rozda nia.

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 09, Wrz 2009, 15:27:17
Można ustal ić, że czwar ty kolor to tylko forsu jący relay, czemu nie. Tyle, że to będzie konwe ncja a tego natur alna licyt acja na ogół nie zawie ra.
Ja rozum iem zalic ytowa nie czwar tego kolor u w tym rozda niu jako świadome wprow adzen ie partn era w błąd, impro wizac ję z nadzi eją na korzy stne zakończenie.
Bo nie mamy innej odzyw ki forsu jącej.
W ten sposób rozum uje też (chyba) Vierb ein.

Ależ czwar ty kolor w znacz eniu natur alnym jest forsu jącym relay em :) Z natur alnym i odpow iedzi ami. jak zwał, tak zwał :)

A teraz na poważnie. Odzyw ka 3 d11 jest stras znie niepr zyjem na, ponie waż mamy tam stras znie dużo. Parte r w pierw szej kolej ności zakłada, że chodz i nam głównie o zatrz ymani e w czwar tym kolor ze. On wie, że możemy mieć także jakąś inną silną rekę, z którą nie mamy możliwośći forsu jąco uzgod nić kolor u, jedna k na razie go to specj alnie nie obcho dzi. Dlate go nie trakt owałbym tego jako wprow adzen ia partn era w błąd, tylko jedyną naszą możliwością.

Inna spraw a, że wspom niane przez Junga korzy stne zakończenie jest dalek o za horyz ontem i nie wiado mo, czy uda nam się tam dotrz eć. Parte r odpow ie 3 h11, 3 s11 albo 4 t11 i dalej będzie ciężko.*

* W tym momen cie zacząłem się rozpi sywać, co zrobię po kolej nych odzyw kach, ale dosze dłem do wnios ku, że moder ator na pewno jeszc ze pociągnie dalej licyt ację i wtedy będzie na to czas :)

Swoją drogą, pierw szy od dawna cieka wy probl em licyt acyjn y!

PS. Polec am jedna k przy grze w miarę natur alnej wproa wdzen ie kilku prost ych konwe ncji po rewer sach, które nie będą stawi ały nas pod ścianą w takic h sytua cjach . Już prost y leben sohl załatwia większość probl emów, a zrezy gnowa nie z niefo rsującego 2NT w tej sekwe cji nie koszt uje wiele .

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w środa, 09, Wrz 2009, 19:44:43
2ba, u mnie zawsz e jest forsu jące.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 09, Wrz 2009, 21:52:37
Zakładając, że mój ma 5+ t11, 4 h11 i siłę 16+PC (tak wynik a z licyt acji) to akura t u mnie rebid odp. 3 h11 forsu je do końcówki, bo ja mam ustal enie, iż przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 i boczn ym kolor ze 5+ kart do końcówki wysta rcza 22-23 PC.
Oczyw iście oznac za to, że pierw sza odpow iedź wymag a 6(7) PC.
Gram też (czy to jest natur alne ustal enie?), że przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 nigdy nie gramy 3BA, czyli po jego cue-bidzie 3 s11 mogę powie dzieć 3BA i czekać na kolej ny cue-bid. Jeśli zdarz y się cud i omini e trefl e (DWxxx) to jego rękę będę miał prakt yczni e wylic zoną. Cud się racze j nie zdarz y, bo musiałby mieć prakt yczni e wszys tkie pozos tałe figur y na 16+PC.

Odrębnym zagad nieni em jest, po co wymie niać infor macje , skoro wiem już bardz o dużo, zaś to, czego nie wiem (jakość kolor u atuto wego) wymia ną cue-bidów racze j nie spraw dzę. Oczyw iście ominięcie cue-bidu w pikac h zwiększa szansę na zgrup owani e honorów w  h11 ale nie za bardz o jest miejs ce, by wszys tko dokładnie rozli cytow ać.

Do czego zmier zam? Ano do tego, że jeśli w sekwe ncji (1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 4BA) odzyw ka 4BA jest Black woode m na 5 wartości, to ja prakt yczni e tak bym zalic ytowa ł...
Czytałem (CGJun g0), że 4BA powin no tu być "natur alne", ale nie wierzę, by jakik olwie k partn er grający ze mną ustal eniem (syste m natur alny, 4BA - pyt. o asy), potra ktowa ł 4BA inacz ej, niż jako pyt. o asy.. .
Rumiński, który propo nuje kilka znacz eń 4BA pisze, że jeśli 4BA jest licyt owane z przes kokie m, to należy je trakt ować jako pytan ie o asy.
  
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w środa, 09, Wrz 2009, 22:11:29
Licytując natua lnie zgłaszamy 2 s11 w pierw szym okrążeniu (zamia st 1  s11) a potem uzgad niemy kiery odłączając się od rozda nia.To może trzeb a było to zapro ponow ać. Większość była za 1 s11. Chyba tylko jedna osoba chciała 2 s11 licyt ować.

U mnie rewer s partn era forsu je do końcówki, więc mówię spoko jnie 2 s11. Niech wie, że mam piątego pika.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 07:40:55
Zakładając, że mój ma 5+ t11, 4 h11 i siłę 16+PC (tak wynik a z licyt acji) to akura t u mnie rebid odp. 3 h11 forsu je do końcówki, bo ja mam ustal enie, iż przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 i boczn ym kolor ze 5+ kart do końcówki wysta rcza 22-23 PC.
Oczyw iście oznac za to, że pierw sza odpow iedź wymag a 6(7) PC.

Można też ustal ić, że one over one w znacz eniu trady cyjny m forsu je do końcówki. Tyle, że jest to ustal enie sprze czne z zasad ami bilan su.

Tak samo jak Twoje .  Bilan sując dokładnie na lewy wygląda to tak.
1) Minim um otwar cia 4,5 LH (odpow iada mniej więcej 16 HCP)
2) Minim um odpow iedzi 1,5 LH (odpow iada mniej więcej 6 HCP)
3) Kolor 5 karto wy 1,5 LB
4) Kolor kiero wy 1 LB + 1 LP

Lewy blotk owe i przeb itkow e przyj muję na wartość średnią. Jak widzi sz wycho dzi 9,5 lewy. Za mało. Tym bardz iej, że przyjęcie aż 1,5 lewy blotk owej za boczn iaka a oprócz tego także lewy przeb itkow ej wydaj e się być przes adzon e. Prawd ziwsz e byłoby więc 9 lew.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 07:48:16
Ależ czwar ty kolor w znacz eniu natur alnym jest forsu jącym relay em :) Z natur alnym i odpow iedzi ami. jak zwał, tak zwał :)

Czwar ty kolor może mieć jak widać DWA różne znacz enia:

1) Odzyw ka INFOR MACYJ NA - oznac zająca, że w tym kolor ze partn er może liczyć na mniej niż się staty stycz nie spodz iewa (w probl emowy m przykładzie w zasad zie powin na to być krótkość).
2) Odzyw ka OPERA CYJNA - nic nie mówiąca o składzie odzyw ka wymus zająca na partn erze sprze danie dodat kowej infor macji .

Znacz enie 1 podaję za Sławińskim i jego Dyrek tywam i Natur alnej Licyt acji. On twier dzi, że tak gra cały świat (poza Polską).
Znacz enie 2 przyj mują Vierb ein i Baste k (więc rozum iem, że tak gra polsk a czołówka).

Odzyw kę 3  d11 w znacz eniu 1 w naszy m probl emie może dać moim zdani em tylko kaska der. Odzyw kę 3  d11 w znacz eniu 2 spoko jnie można dać.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 07:49:24
Licytując natua lnie zgłaszamy 2 s11 w pierw szym okrążeniu (zamia st 1  s11) a potem uzgad niemy kiery odłączając się od rozda nia.To może trzeb a było to zapro ponow ać. Większość była za 1 s11. Chyba tylko jedna osoba chciała 2 s11 licyt ować.

U mnie rewer s partn era forsu je do końcówki, więc mówię spoko jnie 2 s11. Niech wie, że mam piątego pika.

Moja uwaga dotyc zyła ręki podan ej przez Bastk a. Ręka z probl emu Q1 ma za słabe piki i za dobre kara żeby zalic ytowa ć 2 s11.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:15:45
Teraz 2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:27:51
Dotyc hczas owe poglądy na forsi ng. W tej pozyc ji forsu ją:

1) 2 s11 - Leo, Kotek
2) 2 BA - Myszk a
3) Tylko 3  d11 - Vierb ain, Baste k (chyba), ja
4) 3 h11 - Mosze, Cegła.

Stras zna wieża babel ta "natur alna" licyt acja. I jak to się dziwić, że Polac y wolą WJ ;)


PS. Może warto wrócić do baaar dzo stary ch zasad forsi ngu (nic nie forsu je), albo do staar ych zasad (forsu je tylko nowy kolor z przes kokie m). :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:58:36
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.

Inna spraw a, że nie wiem, czy klasy czne bilan sowan ie powin no uwzględniać oblic zenia wartości oczek iwane j wynik u, czy też zatrz ymywa ć się na etapi e kalku lacji ilości lew do wzięcia...

Ps.
Fajna dysku sja się wywiązała :)
 
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Czwartek, 10, Wrz 2009, 08:59:09
Dotychczasowe poglądy na forsi ng. W tej pozyc ji forsu ją:

1) 2 s11 - Leo, Kotek
2) 2 BA - Myszk a
3) Tylko 3  d11 - Vierb ain, Baste k (chyba), ja
4) 3 h11 - Mosze, Cegła.

Stras zna wieża babel ta "natur alna" licyt acja. I jak to się dziwić, że Polac y wolą WJ ;)


PS. Może warto wrócić do baaar dzo stary ch zasad forsi ngu (nic nie forsu je), albo do staar ych zasad (forsu je tylko nowy kolor z przes kokie m). :)

No i pięknie. Ja ubole wałem, że nie mam w natur alnej licyt acji forsu jących odzyw ek, a tu zaraz się okaże, że nie ma niefo rsujących.

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:14:08
W Acolu forsu je 3 h11.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:18:45
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.

Inna spraw a, że nie wiem, czy klasy czne bilan sowan ie powin no uwzględniać oblic zenia wartości oczek iwane j wynik u, czy też zatrz ymywa ć się na etapi e kalku lacji ilości lew do wzięcia...

Ps.
Fajna dysku sja się wywiązała :)
 

Podob a mi się Twoje wylic zenie .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:32:26
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.
 

1.Izd ebski pisał o innej sekwe ncji licyt acyjn ej miano wicie 1  s11 - 2 M (młodszy) - 2 h11 - 3 h11. Wtedy także odpow iadaj ący często ma układ 5/4.
Nie jeste m pewie n czy można to przen ieść na sekwe ncję 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 3 h11. Być może. I być może Izdeb ski myślał podob nie jak Ty i na podob nej zasad zie oblic zał wartość oczek iwaną, ale:
1 - 9,5 lew wygląda na zawyżone, popra wnies ze byłoby chyba 9 (9+?)
2 - przed partią wylic zenie wygląda już trochę gorze j. :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:36:35
W Acolu forsu je 3 h11.

No rzecz ywiście :)
Spraw dziłem (Acola znam słabo) - Matul a G. "Acol" - stron a 239 ;)
"...ni eskac zące podni esien ie kolor u rewer u - jest to licyt acja silna, forsu jąca do końcówki, sygan lizuj ąca czter okart owy fit w drugi m kolor ze otwie rającego i jeśli jest to kolor stars zy - pewne ambic je szlem ikowe ..."

Oczyw iście wiele to w nasze j dysku sji nie zmien ia - ot, w jedny m z w miarę natur alnyc h syste mów omawi ana sekwe ncja jest forsu jąca do końcówki, ale w innyc h jest już inacz ej.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 09:44:32
W Acolu forsu je 3 h11.

Prawd opodo bnie jest to spowo dowan e tym, że w Acolu są nieco większe wymag ania w stosu nku do odzyw ek (otwar cie odpow iedź, rewer s).

Jeśli więc licyt ujemy to Acole m to bym wybrał oczyw iście 3 h11. :)
Można jechać dalej .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Czwartek, 10, Wrz 2009, 10:42:19
Nie będę się upier ał... ;)
O forsi ngu do końcówki przy sile 23(22)PC na składzie takim, o którym mowa, napis ał kiedyś Izdeb ski, a ja to przyjąłem na wiarę, bo pasow ało mi do dalsz ych ustal eń licyt acyjn ych.. .

Pytan ie brzmi, jak "pewny" musi być nasz kontr akt, żeby go grać. Jeśli bilan s daje 9,5 lewy (raz bierz emy 10 lew, a raz 9 lew), to staty stycz nie grając końcówkę po partią raz zapis ujemy 620 a raz -100, z kolei grając częściówkę zapis ujemy odpow iedni o 170 i 140.
Wartość oczek iwana zapis u wycho dzi zatem:
a) 0,50 * 620 - 0,50 * 100 = 260
b) 0,50 * 170 + 0,50 * 140 = 155
Opłaca się zatem licyt ować koncówkę.
 

1.Izd ebski pisał o innej sekwe ncji licyt acyjn ej miano wicie 1  s11 - 2 M (młodszy) - 2 h11 - 3 h11. Wtedy także odpow iadaj ący często ma układ 5/4.
Nie jeste m pewie n czy można to przen ieść na sekwe ncję 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 3 h11. Być może. I być może Izdeb ski myślał podob nie jak Ty i na podob nej zasad zie oblic zał wartość oczek iwaną, ale:
1 - 9,5 lew wygląda na zawyżone, popra wnies ze byłoby chyba 9 (9+?)
2 - przed partią wylic zenie wygląda już trochę gorze j. :)

Racze j nie. W naszy m przykładzie 2 h11 jest rewer sem, u Izdeb skieg o nie jest.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: mosze w Czwartek, 10, Wrz 2009, 10:57:16
Lewy blotk owe i przeb itkow e przyj muję na wartość średnią. Jak widzi sz wycho dzi 9,5 lewy. Za mało. Tym bardz iej, że przyjęcie aż 1,5 lewy blotk owej za boczn iaka a oprócz tego także lewy przeb itkow ej wydaj e się być przes adzon e. Prawd ziwsz e byłoby więc 9 lew.

W kwest ii bilan su - partn er z ręką zrównoważoną i 16PC otwor zy 1BA, zatem powin ien mieć gdzieś singl a. Nie wiem, jak to wpływa na bilan s, ale partn er otwie rając licyt ację przew iduje ewent ualne kłopoty po odpow iedzi 1 s11. Zatem rewer s musi ozanc zać dobrą rękę, 16PC czy nie, to nie ma znacz enia. Końcówka przy uzgod niony m kolor ze stars zym powin na mieć ręce i nogi.

Jeśli 3 h11 nie jest forsu jące - zosta je 3 d11,m 4-ty kolor, w pierw szym czyta niu pytan ie o trzym anie do BA.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Czwartek, 10, Wrz 2009, 11:08:37
Wszys tko zależy od stylu odpow iedzi 1-over-1. 15 HCP do 5 HCP na uzgod niony m kolor ze to jeszc ze trochę mało na końcówkę.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Czwartek, 10, Wrz 2009, 11:13:38
Może zrobi my to demok ratyc znie?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Czwartek, 10, Wrz 2009, 11:15:45
Dotychczasowe poglądy na forsi ng. W tej pozyc ji forsu ją:

1) 2 s11 - Leo, Kotek
2) 2 BA - Myszk a
3) Tylko 3  d11 - Vierb ain, Baste k (chyba), ja
4) 3 h11 - Mosze, Cegła.

Stras zna wieża babel ta "natur alna" licyt acja. I jak to się dziwić, że Polac y wolą WJ ;)


PS. Może warto wrócić do baaar dzo stary ch zasad forsi ngu (nic nie forsu je), albo do staar ych zasad (forsu je tylko nowy kolor z przes kokie m). :)

Ja też 2 s11.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 11:29:09
Może zrobi my to demok ratyc znie?

A może powie sz nam co forsu je w syste mie natur alnym , który podałeś jako bazę probl emu? :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Czwartek, 10, Wrz 2009, 11:47:27
Może zrobi my to demok ratyc znie?

Demok racja to zwycięstwo ilości nad rozum em ...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Czwartek, 10, Wrz 2009, 12:07:00
Może zrobi my to demok ratyc znie?

Demok racja to zwycięstwo ilości nad rozum em ...

Liczb y :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Piątek, 11, Wrz 2009, 07:23:17
Może zrobi my to demok ratyc znie?

Demok racja to zwycięstwo ilości nad rozum em ...

Nie słyszałeś o strat egii gry z salą i lub przec iw sali?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 09:51:32
Prawi e połowa głosów oddan ych na 2 s11.. .  ???
Dla mnie jest to licyt acja słaba, po której partn er może nawet spaso wać!

Mam prośbę do Moder atora , by potem pociągnął dalszą licyt ację dla kilku waria ntów re-bidu odpow iadaj ącego; zobac zymy kto co wylic ytowa ł. ;)

Na co ja głosuję:

1. NIE głosuje na 3 d11, choć ewide ntnie jest to licyt acja silna, gdyż boje się, że partn er odwin ie 3 s11 albo 4 t11 i trudn o mi bedzi e go potem przek onać do tego, żeby grać kiery .
(przyn ajmni ej ja wolałbym grać w kiery)

2. NIE głosuję na 3 h11, choć sam przec ież napis ałem, że u mnie jest to forsi ng do końcówki. Nie głosuję gdyż (1) nie gramy "u mnie", (2) nie mamy przek onani a, że w 100% to forsu je, (3) w wielu syste mach jest to inwit, wpraw dzie silny inwit, ale inwit .

3. GŁOSUJĘ NA 4BA - wpraw dzie ryzyk uję, że wyjdz iemy poza przed ział, ale myślę, że (1) nie będę osamo tnion y, (2) moim zdani em jest to czyte lny Black wood (zalic ytowa ne skoki em po odzyw ce kolor owej, (3) wiem, jak będę licyt ował dalej w zależności od odpow iedzi partn era.


Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:07:57
Czyli powin no się rozróżnić jeszc ze licyt ację po 4 BA jako pytan ie o asy i po 4 BA jako odzyw ce natur alnej . ;)


PS. Choci aż, gdyby przy użyciu siły zmusz ono mnie do gry z kimś, kto w tej pozyc ji gra Black woode m (5 z damą), to też bym zalic tował 4 BA. :D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:22:13
Po kolei:

2 s11 - Z przer ażeniem zauważyłem, że ta odzyw ka prowa dzi w ranki ngach . Po pierw sze, trzeb a grać forsu jącym do dogra nej rewer sem, żeby ta odzyw ka miała forso wać. A rewer sem forsu jącym do dogra nej grać się nie da. Po drugi e, jak już gramy taky abstr akcją jak rewer s forsu jący do dogra nej, trzeb a chyba pierw szy raz usiąść do brydża, żeby przy takim ustal eniu nie podni eść kierów partn era!

2NT - w natur alnym znacz eniu oczyw iście odpad a. Ja np. mam w tej odzyw ce schow any m.in. forsi ng z fitem kiero wym, ale licyt ujemy natur alnie .

3 d11 - niewątpliwie forsu jące. Prowa dzące być może do paszt etu, ale na pewno forsu je. Po 3 h11 partn era zalic ytuję 5 t11 jako RKCB - to nie będzie mogło znacz yć nic inneg o. Po 3 s11 i 4 t11 jeste m ugoto wany, będę musiał skakać w 5 h11. Zaraz, zaraz . Jeśli będę musiał skakać w 5 h11, dlacz ego nie zrobić tego od razu? Jak jest różnica między tymi odzyw kami?

3 h11 - jeśli forsu je, najle psza odzyw ka. Z tym, że moim zdani em forso wać nie powin no, bo nie ma co powie dzieć ze słabą ręką.

4NT - Nie wiem, czy jest to inwit czy black wood. U mnie byłby to inwit . Gdyby jedna k miał być to black wood, zasta nawia m się, czy przez swoją prost otę nie będzie to najle psza odzyw ka. Jedna k, jeśli partn er odpow ie, że posia da tylko dwie albo co gorsz a jedną wartość, będę jak dziec ko we mgle.

5 h11 - !!! No właśnie. I teraz trzeb a się zasta nowić, czy 5 h11 po 3 d11 czy bezpośrednie 5 h11 jest natur alnym inwit em atuto wym (a to drugi e odwro tnym). Czy może należy grać inwit em atuto wym na takic h samyc h zasad ach jak kontr a amery kańska? Jakie jest "natur alne" rozum ienie odzyw ki 5 h11 w obu tych sekwe ncjac h?

5NT - !!! A może po prost u atuto waą na kiera ch? Może partn erowi nie przys zło Kx, Dxxxx x, -, AKDWx x albo coś podob nego. ..

PS. Probl em jest napra wdę bardz o cieka wy. Moim zdani em można z tej sekwe ncji wyznuć jeden prost y wnios ek. Trzeb a wyrzu cić po rewer sach natur alne znacz enie 2NT, bo inacz ej po prost u nie sposób licyt ować.

PS2. Przy okazj i, korzy stając z faktu, że przer ażająca większośc uważa rewer s za odzyw kę GF, proszę ich o infor macje :
a) Jaka jest minim alna siła na odpow iedź 1-over-1?
b) Jaka jest minim alna siła rewer su?

Dalsz e pytan ia po uzysk aniu infor macji odnośnie punktów a) i b) ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:22:54
Nie słyszałeś o strat egii gry z salą i lub przec iw sali?

Gry tak, wistu ję głównie przec iw sali  ;) , ale w licyt acji ??  ;D  ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:37:46
A gdzież skrył się forum owicz , który "zawsz e daje splin tera" ??  Czyżby jedna k 2ba z renon sem ?   :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:45:13
5 h11 - !!! No właśnie. I teraz trzeb a się zasta nowić, czy 5 h11 po 3 d11 czy bezpośrednie 5 h11 jest natur alnym inwit em atuto wym (a to drugi e odwro tnym). Czy może należy grać inwit em atuto wym na takic h samyc h zasad ach jak kontr a amery kańska? Jakie jest "natur alne" rozum ienie odzyw ki 5 h11 w obu tych sekwe ncjac h?

Służę inter preta cjami .

Bezpośrednie 5  h11 -  Odzyw ka bilan sowa (11,5 lew) z dobry mi kiera mi.
5 h11 porze dzona przez 3 d11 - odzyw ka bilan sowa z dobry mi kiera mi i krótkością karo (w natur alnej licyt acji nie ma splin terów).

5NT - !!! A może po prost u atuto waą na kiera ch? Może partn erowi nie przys zło Kx, Dxxxx x, -, AKDWx x albo coś podob nego. ..

Na pewno lepsz y jest Black wood na 5 wartości (jeśłi takow ym gramy :).
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:53:26
Chcec ie, to macie :)
Tytuł: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:54:21
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 2 s11
3 s11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:55:30
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 2ba
3 t11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:57:06
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 d11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Proszę podać precy zyjne znacz enie 3 d11 i znacz enia niektórych odpow iedzi nań.
Tytuł: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:58:05
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 h11
3 s11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: mosze w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:58:48
PS2. Przy okazj i, korzy stając z faktu, że przer ażająca większośc uważa rewer s za odzyw kę GF, proszę ich o infor macje :

Brydż przer aża :)

Letki komen tarz, cobyśmy się dobrz e zrozu mieli : rewer s jest F1; uważam natom iast, że rewer s+odpowiedź pozyt ywna+sfitowany stars zy powin ien być GF.

Oczyw iście odpow iedź 2 s11 oznac za słabą rękę na 6+ pikac h.

Co do punktów - dla mnie typow y siłowy rewer s jest od 17-18PC, ale z dobrą ręką układową może być słabszy punkt owo. Odpow iedź pozyt ywna to 6 przyz woity ch PC, ewent ualni e długi, ale przyz woity kolor i słabsza honor owo ręka, np. KJ10x xx, konie c karty wysta rczy na 1 s11.
Tytuł: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 10:59:29
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4ba


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Jakie odpow iedzi ? Tu i tak od razu nie podam licyt acji :)
Tytuł: Q1f
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:00:12
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 5 h11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Jakie znacz enie poszc zególnych odpow iedzi ?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:02:24
Zapra szam do nowyc h podte matów. Odpow iedzi na Black wooda podam, gdy we wszys tkich wątkach zosta nie przek roczo ny pozio m 4ba.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:13:16
Z 1 wątku zrobiło się 6?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:17:29
w natur alnej licyt acji nie ma splin terów

W natur alnej licyt acji (wolny cytat za Konon owicz em) "nie ma nic".
Stąd liczb a(!) użytkowników takie go syste mu jest jaka jest - bo stwar za więcej probl emów niż gładko rozwiązuje.
Nie oszuk ujmy się - spora część z nas zachłystywała się rewel acyjn ością  syste mu z "Wszys cy gramy w brydża" czy "Brydż" duetu M-M, ale tylko do czasu, gdy co i raz pojaw iały się rozda nia "nie pasujące do wzorów" ...
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:18:16
Impos sible ...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:21:04
Zapraszam do nowyc h podte matów. Odpow iedzi na Black wooda podam, gdy we wszys tkich wątkach zosta nie przek roczo ny pozio m 4ba.

1. To 4 BA jedna k Czarn olas? Tak czy siak to licyt uję i odłączam się na razie od probl emu.

2. Nadal nie ma wzmia nki czy 2 s11, 2BA, 3 h11 były forsu jące.
Można chyba przyjąć, że tak skoro to zalic ytowa liśmy z naszą aktua lną kartą.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:22:36
A to czemu? Daliśmy (forsu jącą jak rozum iem) odzyw kę a partn er sfito wał. Gramy w piki, ciesz my się!
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:35:14
W natur alnej licyt acji (wolny cytat za Konon owicz em) "nie ma nic".
Stąd liczb a(!) użytkowników takie go syste mu jest jaka jest - bo stwar za więcej probl emów niż gładko rozwiązuje.
Nie oszuk ujmy się - spora część z nas zachłystywała się rewel acyjn ością  syste mu z "Wszys cy gramy w brydża" czy "Brydż" duetu M-M, ale tylko do czasu, gdy co i raz pojaw iały się rozda nia "nie pasujące do wzorów" ...

Kto wie.. .

W probl emie jest adnot acja "licyt ujemy natur alnie ". Powin no nie być nic a tymcz asem przyj muje się takie oto konwe ncje:
- forsu jące 2 w kolor odpow iedzi po rewer sie.
- forsu jące 2 BA
- czwar ty kolor jako relay
- Black wood

To już jest licyt acja natur alno-nienaturalna (konwe ncyjn a).

Może probl emem nie jest natur alność tylko melanż. ;)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:35:47
4 t11 jako cb.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 11, Wrz 2009, 11:59:14
Chyba 3 d11. To nie mój wybór.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 12:55:04
5 h11 porze dzona przez 3 d11 - odzyw ka bilan sowa z dobry mi kiera mi i krótkością karo (w natur alnej licyt acji nie ma splin terów).

To ci dopie ro! Nie ma splin terów, ale zgłoszenie boczn ego kolor u, a potem skok drugi m oznac za krótkośc w tym pierw szym! To już się chyba zagal opowa łeś ;)

[Bezpośrednie 5  h11 -  Odzyw ka bilan sowa (11,5 lew) z dobry mi kiera mi.
Jakim cudem niby chces z zrobić bilan s na 11,5 lewy, nie mając żadnych infor macji o krótkościach i rozkładzie figur partn era?


Zgadz am się jedna k, że ten panel jest jakiś dziwn y, choci aż cieka wa dysku sja się wywiązała. Trzeb a by przyjąć jakiś rozsądny punkt odnie sieni a, bo pod pozor em natur alności każdy rozum ie co inneg o. Inne jest rozum ienie "natur alności" dziś, a inne było 70 lat temu.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 12:55:51
A 2NT w jakim znacz eniu zalic ytowa łem?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 12:57:10
A to czemu? Daliśmy (forsu jącą jak rozum iem) odzyw kę a partn er sfito wał. Gramy w piki, ciesz my się!

Jazda, jazda! Teraz dopie ro będzie śmiesznie:) Od razu kara za schow anie fitu kier ;D
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:03:00
Ależ się porob iło. Całe mnóstwo dziwn ych, niewy jaśnionych odzyw ek zostało puszc zonyc h bez jakie jkolw iek adnot acji, a tu każą nam dokładnie tłumaczyć odzyw kę, o której pisal iśmy w wątku Q1 bardz o wiele .

Tak skons truow any wątek jest bezse nsown y. 3 d11 znacz y co inneg o w zależności, czy:
 - rewer s forso wał do końcówki;
 - znacz enia odzyw ki 2NT i innyc h rozwiązań konwe ncyjn ych;
 - możliwości dania innyc h odzyw ek forsu jących.

Opowi adałem się za zgłoszeniem 3 d11 JEDYN IE w przyp adku, gdy jest to nasza jedyn a forsu jąca odzyw ka. W takim przyp adku
3 d11 oznac za ogólny forsi ng, na który partn er reagu je przed e wszys tkim odpow iedzi ą, jak dobrz e trzym a kara.

W przyp adkac h, jeśli mam w syste mie inny sposób forsu jącego uzgod nieni a kierów, 3 d11 będzie zawsz e odzyw ką złą.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:04:22
5 t11. Nieważne, czy gram RKCB czy w ten sposób sprze daję renon s trefl owy.
Tytuł: Odp: Q1f
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:05:47
Po namyśle zauważam, że 5 h11 nie jest dobre :D Zaraz partn er zagol i szlem a, posia dając AK w tym kolor ze...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:06:13
To ci dopie ro! Nie ma splin terów, ale zgłoszenie boczn ego kolor u, a potem skok drugi m oznac za krótkośc w tym pierw szym! To już się chyba zagal opowa łeś ;)

Nic podob nego. Już wcześniej zresz tą o tym pisałem w tym wątku:

Czwarty kolor może mieć jak widać DWA różne znacz enia:
1) Odzyw ka INFOR MACYJ NA - oznac zająca, że w tym kolor ze partn er może liczyć na mniej niż się staty stycz nie spodz iewa (w probl emowy m przykładzie w zasad zie powin na to być krótkość).


Jakim cudem niby chces z zrobić bilan s na 11,5 lewy, nie mając żadnych infor macji o krótkościach i rozkładzie figur partn era?

Dokon ując najpr ostsz ych w świecie oblic zeń do staty stycz nej ręki partn era zawie rającej 4,5 LH i układ 5/4 w zgłoszonych kolor ach.
Czyli dokładnie tak samo jak bilan suję w każdym innym rozda niu. :)
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:06:18
Jakie odpow iedzi ? Na natur alny inwit? :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:08:20
Czyli jedny m słowem, licyt ując natur alnie w Twoim rozum ieniu , jesteśmy w takic h rozda niach ugoto wani?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:14:08
Nie wyraz iłem się precy zyjni e. Dosta jemy sobie w tej sekwe ncji kartę Dxxxx, Axxx, ADx, x Co mam niby zalic ytowa ć, jeśli nie wolno mi 3 d11?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:16:04

Czyli jedny m słowem, licyt ując natur alnie w Twoim rozum ieniu , jesteśmy w takic h rozda niach ugoto wani?
Nigdzie tego nie napis ałem. Uważam że nawet licyt ując BEZ ŻADNYCH KONWE NCJI i tak da się licyt ować precy zyjni e, potrz eba do tego jedna k:
- przep rowad zenia stara nnego bilan su,
- umiejętność wyobr ażenia sobie model owej (staty stycz nie najba rdzie j prawd opodo bnej) ręki partn era,
- kilku podst awowy ch dyrek tyw licyt acyjn ych

Omawi ane rozda nie nie jest łatwe do licyt acji i nie ukryw am tego.
 
Ja zapro ponow ałem natur alne 4 BA z preme dytac ją ukryw ając na razie fit kiero wy.
Czy będę ugoto wany w tym rozda niu okaże się gdy ujrzy my obie ręce. :)

Wtedy ewent ualni e porównamy nasze style i rezul taty przez nie osiągnięte. :)
 
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:20:00
Nie wyraz iłem się precy zyjni e. Dosta jemy sobie w tej sekwe ncji kartę Dxxxx, Axxx, ADx, x Co mam niby zalic ytowa ć, jeśli nie wolno mi 3 d11?

Ależ wolno . Tyle tylko, że partn er zosta nie wprow adzon y w błąd na naszą odpow iedzi alność. W zamia n uzysk amy czase m jakąś pomoc .

Ja za tą ręką licyt ując całkiem natur alnie zalic ytowa łbym w poprz ednim okrążeniu 4 h11.
A stosu jąc splin tera - 4 t11.
1  s11 - przen igdy.

Wiele probl emów wygla da właśnie tak, że licyt ując natur alnie nigdy byśmy ich nie mieli . :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:22:56
Nie wyraz iłem się precy zyjni e. Dosta jemy sobie w tej sekwe ncji kartę Dxxxx, Axxx, ADx, x Co mam niby zalic ytowa ć, jeśli nie wolno mi 3 d11?

Ależ wolno . Tyle tylko, że partn er zosta nie wprow adzon y w błąd na naszą odpow iedzi alność. W zamia n uzysk amy czase m jakąś pomoc .

Ja za tą ręką licyt ując całkiem natur alnie zalic ytowa łbym w poprz ednim okrążeniu 4 h11.
A stosu jąc splin tera - 4 t11.
1  s11 - przen igdy.

Wiele probl emów wygla da właśnie tak, że licyt ując natur alnie nigdy byśmy ich nie mieli . :)

Teraz to już na pewno coś Ci się pokićkało. Partn er otwie ra 1 t11, a Ty - posia dacz niezw ykłych zdoln ości - chces z w pierw szym kółku skakać w 4 h11 z czwórki? Albo splin tera w jego natur alny kolor? A co Ci się nie podob a w odpow iedzi 1 s11?  ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:36:32
Masz rację. Nie wiem czemu w poprz ednim okrążeniu założyłem że było otwar cie 1  h11. Pokićkało mi się.

No to zbila nsujm y.
Minim um 4,5 LH u partn era 3,5 LH u nas, 1 LB (kiery), 1 LB (mamy dwa kolor y 5 karto we, coś tam powin no się wyrob ić), średnio jakieś 1,5 LP.

Razem jeden aście i pół. Licyt uję 5 h11.  
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 13:56:17
A skąd teraz partn er ma wiedz ieć, gdzie szukać braku jącej połówki?

Nie ganię twoje go myślenia, wręcz przec iwnie . Uważam tylko, że panel e licyt acyjn e bez żadnych konwe ncji, gdzie każda odzyw ka jest bilan sowa, mijają się z celem .

Przyj mijmy dowol ny syste m w swoje j najpr ostsz ej posta ci i jedźmy w ten sposób. Bo tak jak teraz, to niby wszys tko natur alne, ale jedna k to forsu je, tamto forsu je, tu black woodz ik i jedzi emy.

I nawet nie można stwie rdzić, która odzyw ka jest lepsz a, bo nie mamy punkt u wyjścia.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:04:45
A skąd teraz partn er ma wiedz ieć, gdzie szukać braku jącej połówki?

W swoje j karci e. Jak jej tam nie ma - powin ien spaso wać.
Wie do jakie j jego karty bilan sowal iśmy i wie czy ma nadwyżki ponad to.   

Przyjmijmy dowol ny syste m w swoje j najpr ostsz ej posta ci i jedźmy w ten sposób. Bo tak jak teraz, to niby wszys tko natur alne, ale jedna k to forsu je, tamto forsu je, tu black woodz ik i jedzi emy.

I nawet nie można stwie rdzić, która odzyw ka jest lepsz a, bo nie mamy punkt u wyjścia.

Racja .
Inacz ej to nie pójdzie. Choci aż będę się upiee rał, że to nie natur alny styl licyt acji jest tu winie n.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:14:55
Ale nie mamy defin icji natur alneg o stylu licyt acji. Mamy opier ać się np. tylko na Sławińskim?

A z innej beczk i, apelu ję do licyt ujących 2 s11 o wyjaśnienie motywów swoje go postępowania. Skoro aż taka większość wybrała tę odzyw kę, to może jest dobra? ;)Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:23:28
5 h11 porze dzona przez 3 d11 - odzyw ka bilan sowa z dobry mi kiera mi i krótkością karo (w natur alnej licyt acji nie ma splin terów).

To ci dopie ro! Nie ma splin terów, ale zgłoszenie boczn ego kolor u, a potem skok drugi m oznac za krótkośc w tym pierw szym! To już się chyba zagal opowa łeś ;)

[Bezpośrednie 5  h11 -  Odzyw ka bilan sowa (11,5 lew) z dobry mi kiera mi.
Jakim cudem niby chces z zrobić bilan s na 11,5 lewy, nie mając żadnych infor macji o krótkościach i rozkładzie figur partn era?


Zgadz am się jedna k, że ten panel jest jakiś dziwn y, choci aż cieka wa dysku sja się wywiązała. Trzeb a by przyjąć jakiś rozsądny punkt odnie sieni a, bo pod pozor em natur alności każdy rozum ie co inneg o. Inne jest rozum ienie "natur alności" dziś, a inne było 70 lat temu.


Ja przep rasza m, że się czepiłem tego Black wooda , ale ma on 75 lat, czyli ponad 70 ;)
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:30:00
W przyp adkac h, jeśli mam w syste mie inny sposób forsu jącego uzgod nieni a kierów, 3 d11 będzie zawsz e odzyw ką złą.

Veto zdecy dowan e - ale rzecz jasna takie cóś jak kryty cue-bid w licyt acji natur alnej nie ma prawa zaist nieć, niepr awdaż ??
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:33:24
W przyp adkac h, jeśli mam w syste mie inny sposób forsu jącego uzgod nieni a kierów, 3 d11 będzie zawsz e odzyw ką złą.

Veto zdecy dowan e - ale rzecz jasna takie cóś jak kryty cue-bid w licyt acji natur alnej nie ma prawa zaist nieć, niepr awdaż ??

A jak potem wyjaśnisz partn erowi , że to był kryty cuebi d? Chyba, że źle się zrozu mieli śmy. Ja pisałem o probl emowy m przyp adku. Uważam, że jeśli miałbym w probl emowe j pozyc ji możliwość forsu jącego uzgod nieni a kierów - np. przez bezpośrednie 3 h11, to ta odzyw ka będzie zdecy dowan ie lepsz a od 3 d11.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:38:26
Nie wiem czemu przyjęliśmy, że np. taki splin ter jest "natur alną" licyt acją, a Black wood już nie. Uważam, że w pojęciu "natur alności" musim y jedna k zmieścić kilka oczyw istyc h konwe ncji, gdyż za chwilę pojaw i się probl em z otwar ciem 1BA i para pójdzie w gwizd ek pod tytul em "Czy gramy Staym anem?". Będzie otwar cie 2 w kolor i będziemy się zasta nawia ć czy słabe, czy silne ...

Z drugi ej stron y - za chwilę co rusz będziemy dopis ywać nowe konwe ncje, bo bez nich trudn o licyt ować, zwłaszcza probl ematy czne ręce. Gdzie złoty środek?

Jeśli ta zabaw a ma być na dłużej, to powin niśmy ustal ić jakiś prost y, wspólny syste m natur alny żebyśmy mogli położyć nacis k na licyt ację, a nie na zgady wanie , co odzyw ka oznac za...

Może być np. SAYC, ale niech coś będzie w miarę jedno znacz nego. ..


Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:41:49
W pełni się zgadz am. Już nawet Wspólny Język, byle coś, co wszys cy będziemy rozum ieć tak samo.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:48:31
Zakładam (ciągle te założenia), że przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 moje 3BA nie jest to pasa. Jeśli założenie to jest prawi dłowe, to czeka m na cue-bid 4 t11, a najle piej na odzyw kę 4 h11 (byłby to cud). Tak czy siak potem zadam Black wooda (gramy nim?), z tym że jeśli partn er pominął cue-bid trefl owy, to wzras ta szans a szlem a (gdzieś te 16PC musi mieć...)

Ciągle uważam, że ja więcej wiem o ręce partn era, niż on o mojej (co do siły, zgrup owani a honorów i układu ręki), nie zdążę mu już wszys tkieg o przek azać i to ja powin ienem przejąć licyt ację w swoje ręce. Inna spraw a, że partn er może mieć taaaa ką rękę, że będzie myślał analo giczn ie... ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:52:20
byle coś, co wszys cy będziemy rozum ieć tak samo.

LOL ;D

PS. I czeka m na minus ika od wiado mo kogo za nabij anie postów ;)
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 14:55:30
Mam nadzi eję, że w każdym wątku nasz partn er ma tą samą rękę...

Moje wątpliwości wynik ają stąd, że w wątku równoległym partn er, tak jakby, uzgod nił piki. Jeśli odzyw ka 2 s11 (w wątku równoległym) nie przyr zekała 6 pików (a zakładam, że nie przyr zekała) to nasz partn er ma tam coś w stylu (3-4-1-5).

Dlacz ego zatem w tej sekwe ncji nie sprze daje składu, tylko wraca na 3 t11?

Nie mówię, że musi powie dzieć 3 s11; ja chcę tylko mieć pewność, że w każdym wątku ręce są ident yczne ...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 11, Wrz 2009, 15:03:09
A Ty ostat nio byś tylko LOL dopis ywał pod niektórymi cytat ami ;)

Dobrz e wiesz o co chodz i. W probl emach licyt acyjn ych na forum każdy gra czym innym albo wymys la sobie, że gra. Gdyby był jeden narzu cony syste m, można by dysku tować.

W sumie, wysta rczy w założeniach rozda nia wpisy wać "gramy wj" albo "SAYC". I nie byłoby probl emu.

A tutaj cały czas czeka m na wyjaśnienia od osób, które grają forsu jącym do dogra nej rewer sem.. .
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 11, Wrz 2009, 15:03:57
Moje wątpliwości wynik ają stąd, że w wątku równoległym partn er, tak jakby, uzgod nił piki. Jeśli odzyw ka 2 s11 (w wątku równoległym) nie przyr zekała 6 pików (a zakładam, że nie przyr zekała) to nasz partn er ma tam coś w stylu (3-4-1-5).
Dlacz ego zatem w tej sekwe ncji nie sprze daje składu, tylko wraca na 3 t11?

Bo jak ma 3406 to musi się na coś zdecy dować.

Cytuj
Nie mówię, że musi powie dzieć 3 s11; ja chcę tylko mieć pewność, że w każdym wątku ręce są ident yczne ...

Jasne, czyli wraca my do "punkt u wyjścia", czyli probl emów w posta ci widoc znych dwóch rąk  ;D
Jak dla mnie probl em ponow nie częściowo spalo ny.
Rozbi janie probl emu na kilka opcji też jakieś takie ... Mniej sza z tym jakie, powie dzmy, że mi się nie podob a :)
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 15:05:17
A ja, i owsze m, popro szę... ;)
Dla mnie odpow iedzi na 5 wartości z damą atu.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Piątek, 11, Wrz 2009, 15:11:33
Pomysł jest w miarę OK, tylko trzeb a to dopra cować (np. min. syste m).

To nie jest tak do końca licyt acja na dwie ręce - każdy z nas już się na coś zdecy dował i zobac zy, dokąd dojdz ie po swoim rebid zie.
Oczyw iście, że śledząc wątki równoległe wiem więcej, niż patrząc tylko na swoją licyt acją, ale powie m tak - zgłosiłem 4BA i już się nie wycof am - najwyżej szybc iej się dowie m, że popełniłem błąd.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 11, Wrz 2009, 15:21:01
Dobrze wiesz o co chodz i. W probl emach licyt acyjn ych na forum każdy gra czym innym albo wymys la sobie, że gra. Gdyby był jeden narzu cony syste m, można by dysku tować.

Pewni e, że tak i wiem, że Ty wiesz, że ja o tym wiem :)
Tak czy owak pojaw ią się kłopoty z "unifi kacją" nawet jedne go syste mu. Przykłady ?
- 2K multi czy wilko sz ?
- 2 over 1 GF czy nie ?
- odwro tka, bubro tka, natur alna odwro tka (dla WJ)?
Z pewnością znajdą się rozda nia, że jedna z opcji będzie lepsz a od drugi ej.
Moim zdani em klucz owe jest dobra nie odpow iedni ego probl emu, który będzie w mairę uniwe rslan y.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 11, Wrz 2009, 15:23:15
Jakie odpow iedzi ? Na natur alny inwit? :)

Spotk ałem się np. z ustal eniem , że np. w sekwe ncji 1BA-4BA można z nadwyżką odpow iadać na asy, co by dwa nie zjech ały na wiście i zatrz ymać się w 5BA ;)
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Sobota, 12, Wrz 2009, 10:33:37
Mam nadzi eję, że w każdym wątku nasz partn er ma tą samą rękę...

Moje wątpliwości wynik ają stąd, że w wątku równoległym partn er, tak jakby, uzgod nił piki. Jeśli odzyw ka 2 s11 (w wątku równoległym) nie przyr zekała 6 pików (a zakładam, że nie przyr zekała) to nasz partn er ma tam coś w stylu (3-4-1-5).

Dlacz ego zatem w tej sekwe ncji nie sprze daje składu, tylko wraca na 3 t11?

Nie mówię, że musi powie dzieć 3 s11; ja chcę tylko mieć pewność, że w każdym wątku ręce są ident yczne ...

Są ident yczne :)
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 12, Wrz 2009, 10:46:24
Widzę, że zdani a nauko wców są podzi elone .
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 12, Wrz 2009, 11:01:26
4 t11
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 12, Wrz 2009, 11:02:23
4ba
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 12, Wrz 2009, 12:59:30
Dlate go trzeb a grać WJ205 .
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 12, Wrz 2009, 13:03:47
3 s11 Prefe ruję kolor stars zy.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Sobota, 12, Wrz 2009, 16:06:11
3 s11 Prefe ruję kolor stars zy.

Rozum iem Myszk o, że Ci się pomyl iło i chciałaś napis ać 3 h11 ? ;D
Tytuł: Odp: Q1f
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Sobota, 12, Wrz 2009, 17:51:26
A nie powin ien mieć AKD?
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Sobota, 12, Wrz 2009, 18:01:10
3 d11
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Król w Sobota, 12, Wrz 2009, 19:39:35
3 h11
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Król w Sobota, 12, Wrz 2009, 19:40:22
4 h11
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Król w Sobota, 12, Wrz 2009, 19:46:50
Ależ się porob iło. Całe mnóstwo dziwn ych, niewy jaśnionych odzyw ek zostało puszc zonyc h bez jakie jkolw iek adnot acji, a tu każą nam dokładnie tłumaczyć odzyw kę, o której pisal iśmy w wątku Q1 bardz o wiele .

Tak skons truow any wątek jest bezse nsown y. 3 d11 znacz y co inneg o w zależności, czy:
 - rewer s forso wał do końcówki;
 - znacz enia odzyw ki 2NT i innyc h rozwiązań konwe ncyjn ych;
 - możliwości dania innyc h odzyw ek forsu jących.

Opowi adałem się za zgłoszeniem 3 d11 JEDYN IE w przyp adku, gdy jest to nasza jedyn a forsu jąca odzyw ka. W takim przyp adku
3 d11 oznac za ogólny forsi ng, na który partn er reagu je przed e wszys tkim odpow iedzi ą, jak dobrz e trzym a kara.

W przyp adkac h, jeśli mam w syste mie inny sposób forsu jącego uzgod nieni a kierów, 3 d11 będzie zawsz e odzyw ką złą.

Wycof ujesz się z własnej propo zycji ?
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Król w Sobota, 12, Wrz 2009, 19:49:18
4 ba
Tytuł: Odp: Q1f
Wiadomość wysłana przez: Król w Sobota, 12, Wrz 2009, 19:49:52
A nie powin ien mieć AKD?
Z naszą kartą powin ien, ale pytan ie tego nie wymag a. 2 z 3.
Tytuł: Odp: Q1f
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 13, Wrz 2009, 11:40:55
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 5 h11
7 h11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 13, Wrz 2009, 11:44:45
Czy rzecz ywiście rezyg nujem y z tej odzyw ki?
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 13, Wrz 2009, 11:46:18
Robim y ankie tę? Rozbi jamy na podte maty? Ustal amy conse nsus?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 13, Wrz 2009, 11:47:21
Czeka my.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 13, Wrz 2009, 11:52:02
A ja, i owsze m, popro szę... ;)
Dla mnie odpow iedzi na 5 wartości z damą atu.


Dobrz e, ale za kilka dni.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 13, Wrz 2009, 11:57:38
Jakie odpow iedzi ? Na natur alny inwit? :)

Spotk ałem się np. z ustal eniem , że np. w sekwe ncji 1BA-4BA można z nadwyżką odpow iadać na asy, co by dwa nie zjech ały na wiście i zatrz ymać się w 5BA ;)

Chyba tak graci e w swoim kółeczku. W tej sekwe ncji to inwit szlem ikowy .
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 13, Wrz 2009, 12:56:42
4ba
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 13, Wrz 2009, 13:55:13
Jaką ankie tę? Ja gram 2ba, więc ja decyd uję, co dalej . To chyba oczyw ista oczyw istość. 3 s11
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 13, Wrz 2009, 13:55:53
Czy rzecz ywiście rezyg nujem y z tej odzyw ki?
Tak, to knot. A ci, co ją propo nowal i, nie mają żadnej konce pcji.
Tytuł: Odp: Q1f
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 13, Wrz 2009, 13:56:43
Cieka we, czy partn er ma 10 h11? Chora licyt acji prowa dzi do chory ch kontr aktów.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 13, Wrz 2009, 13:57:44
Zakładam (ciągle te założenia), że przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 moje 3BA nie jest to pasa.

A niby do czego? Przyj mujes z ustal enie pod rozda nie?
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Niedziela, 13, Wrz 2009, 19:26:58
Zgadz am się.

Pierw sza waria cka odzyw ka musi być popra wiona drugą waria cką odzyw ką.

Czase m dwa babol e (popełnione w przec iwnyc h kieru nkach ) dają dobry wynik .
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Czar w Niedziela, 13, Wrz 2009, 22:32:58
3 h11
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Czar w Niedziela, 13, Wrz 2009, 22:39:41
4ba. Cue bid trefl owy nie ma sensu .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Mr Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 08:09:11
Brydż jest grą dla ludzi myślących. Każdy może grać swoim syste mem, każdy może mieć własne ustal enia. Gdy moder owałem probl emy, dziwiła mnie lekkość kryty kowan ia innyc h, starałem się tonow ać wypow iedzi
Mój następca zrobił quiz. Zdecy dowan a większość była za pierw szą odpow iedzi ą 1 s11. Teraz się pojaw iają głosy, że tak nie należało licyt ować, że to znacz y coś inneg o. Czemu tego wtedy nie pisal iście?
Głośne wypow iedzi były, bardz o głośne, że 4 kolor jest jedyną odzyw ką. I kiedy moder ator zapyt ał o odpow iedzi na 4 kolor - zero pomysłów.
Uważacie, że Wasza druga odzyw ka odpow iadaj ącego jest najle psza. Moder ator stwor zył Wam możliwość pójścia wlasną drogą, możecie licyt ować po swoje mu. To czemu tego nie robic ie? Za to aktyw nie kryty kujec ie tych, co mają inne ustal enia licyt acyjn e.
Nie raz widzi ałem, jak licyt owali ście w widne . Mało jest osób, które licyt ują rzete lnie. Należą do nich Iwo, Jung, Proro k, Ewa, Shado w, Mosze . Jest grupk a osób, które licyt ują konse kwent nie (nie będę ich wymie niał), czyli zawsz e według swoic h zasad, a są wyśmiewani. Jest też grupa prześmiewców, która głównie czepi a się innyc h.
Ja nie kryty kuję nikog o. Napis ałem tylko to, co widzę. Z boku widać dużo więcej.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 09:26:11
Niektórzy mają chyba probe lmy z czyta niem ze zrozu mieni em. Odzyw kę 3 d11 propo nowałem przy założeniu, że jest to jedyn a forsu jąca odzyw ka, jaką w tej pozyc ji możemy dać. Jeżeli 3 h11 jest forsu jące, jest zdecy dowan ie lepsz e.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 09:28:38
Zakładam (ciągle te założenia), że przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 moje 3BA nie jest to pasa.

A niby do czego? Przyj mujes z ustal enie pod rozda nie?

Ma takie ustal enie, które pozwa la wygod nie wejść w licyt ację szlem ową.

Swoją drogą cieka we, że zarzu t wymyślania ustal eń pod rozda nie wysuw a osoba, która gra OSW i cuebi dami w zależności od tego, które lepie j sięsprawdzą w danym rozda niu.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 09:54:17
Chcec ie odpow iedzi po 4 kolor ze w tej sekwe ncji ? Proszę bardz o:
3 h11 - nie mam gener alnie nic ponad to, co już sprze dałem (skład 5422 bez szcze gólnych wartości w pikac h), nie trzym am kar
3 s11 - mam co najmn iej grube go dubla w pikac h (model owo druga figur a), nie trzym am kar
3BA - trzym am kara
4 t11 - wydłużenie trefl owe
4 d11 - trzy karty w tym kolor ze, ale bez trzym ania

Wraca jąc do probl emu. Jak sobie przem yślę, to 3 d11 do licyt acji nic nie wnies ie; nie ma jak uzgod nić kierów i tyle. ..
Bardz iej jeste m skłonny ku temu, że 3 h11 (zamia st 3 d11) powin no forso wać; mimo wszys tko.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 10:13:40
Brydż jest grą dla ludzi myślących. Każdy może grać swoim syste mem, każdy może mieć własne ustal enia. Gdy moder owałem probl emy, dziwiła mnie lekkość kryty kowan ia innyc h, starałem się tonow ać wypow iedzi .

Moim zdani em po to jest forum, aby dysku tować. Dysku tować oczyw iście podając argum entac ję, a z tym ostat nim są największe probl emy i tu najczęściej zaczy nają się różnego rodza ju "incyd enty".

Cytuj
Mój następca zrobił quiz. Zdecy dowan a większość była za pierw szą odpow iedzi ą 1 s11. Teraz się pojaw iają głosy, że tak nie należało licyt ować

Tutaj chyba czegoś nie doczy tałeś. Zdaje się, że wszys cy (no prawi e) zgodz ili się na 1 s11.


Cytuj
Głośne wypow iedzi były, bardz o głośne, że 4 kolor jest jedyną odzyw ką. I kiedy moder ator zapyt ał o odpow iedzi na 4 kolor - zero pomysłów.

Probl em, który się ukazał jest bardz o cieka wy (trudn y) przy założonym syste mie licyt acji (przy założeniu, że padł rewer s).
Nie wiem czemu nikt nie napis ał odpow iedzi na 4 kolor (w odpow iedni m miejs cu napis ałem jak to powin no wyglądać wg mnie). Ja po prost u myślę, że rozda nie okazało się na tyle "niety powe", że ciężko sobie z nim porad zić...

Cytuj
Uważacie, że Wasza druga odzyw ka odpow iadaj ącego jest najle psza. Moder ator stwor zył Wam możliwość pójścia wlasną drogą, możecie licyt ować po swoje mu. To czemu tego nie robic ie? Za to aktyw nie kryty kujec ie tych, co mają inne ustal enia licyt acyjn e.

Jak wyżej.

Cytuj
Nie raz widzi ałem, jak licyt owali ście w widne . Mało jest osób, które licyt ują rzete lnie. Należą do nich Iwo, Jung, Proro k, Ewa, Shado w, Mosze . Jest grupk a osób, które licyt ują konse kwent nie (nie będę ich wymie niał), czyli zawsz e według swoic h zasad, a są wyśmiewani. Jest też grupa prześmiewców, która głównie czepi a się innyc h.

Chyba jest trochę inacz ej. Nie widzi ałem, żeby ktoś kogoś "wyśmiewał", jak to pisze sz, za konse kwecj ę. Jest dokładnie odwro tnie - dysku sja ożywia się, jeżeli ktoś zaczy na licyt ować "losow o" (czyli pod rozda nie)

Też tylko wyraz iłem swoje zdani e, nikog o się nie czepi am ;)
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 10:19:48
To co napis ałeś Baste k dotyc zy "licyt acji natur alnej " czy syste mu którym grasz na codzi eń?
Jeśli to pierw sze to jak tę sprawę rozwiązujesz w swoim syste mie?

To drugi e pytan ie jest także do Vierb eina.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 10:48:42
To może kilka pytań dla ustal enia wspólnej bazy (nie jeste m spece m od "natur ki"):

- czy rewer s można dać tu z kiera mi czter okart owymi czy trzeb a mieć piątkę ? (a jeśli jest tu alter natyw a, to jakie są jej waria nty)
- czy minim um rewer su + minim um 1-o-1 + fit w stars zym już wysta rcza na końcówkę ?

Jeśli tu będzie conse nsus, dalej powin no pójść łatwiej  ;)
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 11:34:00
Niektórzy mają chyba probe lmy z czyta niem ze zrozu mieni em. Odzyw kę 3 d11 propo nowałem przy założeniu, że jest to jedyn a forsu jąca odzyw ka, jaką w tej pozyc ji możemy dać. Jeżeli 3 h11 jest forsu jące, jest zdecy dowan ie lepsz e.
A jeżeli 2ba jest forsu jące? Też jest zdecy dowan ie lepsz e? A jeśli 2 s11 jest forsu jące, to jest zdecy dowan ie lepsz e?

Nie proście jest określić, że rewer s forsu je do 2ba?
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 11:49:35
 Odpow iadam tylko za siebi e.
- czy rewer s można dać tu z kiera mi czter okart owymi czy trzeb a mieć piątkę ? (a jeśli jest tu alter natyw a, to jakie są jej waria nty)

Oczyw iście. Wysta rcza czwórka.


- czy minim um rewer su + minim um 1-o-1 + fit w stars zym już wysta rcza na końcówkę ?

Nie wysta rcza.
Tytuł: Odp: Q1f
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:00:55
Fakty cznie , przyp adkow y kontr akt.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:40:01
To co napis ałeś Baste k dotyc zy "licyt acji natur alnej " czy syste mu którym grasz na codzi eń?

Nie do końca rozum iem o co dokładnie pytas z :)
O to czy 3 h11 powin no forso wać ("mimo wszys tko") ?

Cytuj
Jeśli to pierw sze to jak tę sprawę rozwiązujesz w swoim syste mie?

W "moim" (czyli WJ) syste mie licyt acja w tym rozda niu przeb iegałaby inacz ej (1 t11-1 s11-2 t11-2 d11-2 h11-3 h11). Ostat nia odzyw ka uzgod niłaby silni e kiery ... (też nie jeste m przek onany czy o to pytałeś ;) )
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:40:59
Niektórzy mają chyba probe lmy z czyta niem ze zrozu mieni em. Odzyw kę 3 d11 propo nowałem przy założeniu, że jest to jedyn a forsu jąca odzyw ka, jaką w tej pozyc ji możemy dać. Jeżeli 3 h11 jest forsu jące, jest zdecy dowan ie lepsz e.
A jeżeli 2ba jest forsu jące? Też jest zdecy dowan ie lepsz e? A jeśli 2 s11 jest forsu jące, to jest zdecy dowan ie lepsz e?

Nie proście jest określić, że rewer s forsu je do 2ba?

1. Jeśli rewer s forsu je DO 2 BA to 2 s11 forsu je ale 2 BA jest już odzyw ką niefo rsującą,
2. Można tak ustal ić, ale ze świadomością, że nie zagra my już kontr aktu 2  s11, który może być ostat nim wycho dzącym.
Zgodn a, że nie będzie to częsty przyp adek.
3. Jeśli forsu jące byłoby i 2 s11 i 3 h11 - to ja wybie ram 3  h11.
4. jeśłi forsu jące byłoby i2BA i 3 h11 - to ja wybie ram 2 BA.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:44:16
W "moim" (czyli WJ) syste mie licyt acja w tym rozda niu przeb iegałaby inacz ej (1 t11-1 s11-2 t11-2 d11-2 h11-3 h11). Ostat nia odzyw ka uzgod niłaby silni e kiery ... (też nie jeste m przek onany czy o to pytałeś ;) )

O to. Zapom niałem jak to idzie w WJ.

To 2 h11 nie byłoby w WJ "czwar tym kolor em" tylko natur alnym zgłoszeniem kierów? Myślałem, że "czwar ty kolor" w WJ występuje...
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:45:52
Jakie odpow iedzi ? Na natur alny inwit? :)

Spotk ałem się np. z ustal eniem , że np. w sekwe ncji 1BA-4BA można z nadwyżką odpow iadać na asy, co by dwa nie zjech ały na wiście i zatrz ymać się w 5BA ;)

Chyba tak graci e w swoim kółeczku. W tej sekwe ncji to inwit szlem ikowy .

O dokładnie mamy klasy czny przykład niero zumie nia tekst u czyta nego. Napis ałem, że 4BA to inwit i dostałem po głowie, że 4BA powin no być inwit em  ;D
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:50:00
To 2 h11 nie byłoby w WJ "czwar tym kolor em" tylko natur alnym zgłoszeniem kierów? Myślałem, że "czwar ty kolor" w WJ występuje...

Powol i :) 2 d11 było sztuc znym GF (skład prakt yczni e dowol ny), a 2 h11 pokaz ało czwórke kiero wą.
A dobrz e myślałeś, że 4ty kolor występuje. Jak w każdym chyba z syste mów :) Nawet w "natur alnym ".

PS. Teraz po 2 h11 odzyw ka 3 d11 byłaby 4tym kolor em, ale jedno znacz nie pytałaby o zatrz ymani e...
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 12:57:55
Niektórzy mają chyba probe lmy z czyta niem ze zrozu mieni em. Odzyw kę 3 d11 propo nowałem przy założeniu, że jest to jedyn a forsu jąca odzyw ka, jaką w tej pozyc ji możemy dać. Jeżeli 3 h11 jest forsu jące, jest zdecy dowan ie lepsz e.
A jeżeli 2ba jest forsu jące? Też jest zdecy dowan ie lepsz e? A jeśli 2 s11 jest forsu jące, to jest zdecy dowan ie lepsz e?

Nie proście jest określić, że rewer s forsu je do 2ba?

1. Jeśli rewer s forsu je DO 2 BA to 2 s11 forsu je ale 2 BA jest już odzyw ką niefo rsującą,
2. Można tak ustal ić, ale ze świadomością, że nie zagra my już kontr aktu 2  s11, który może być ostat nim wycho dzącym.
Zgodn a, że nie będzie to częsty przyp adek.
3. Jeśli forsu jące byłoby i 2 s11 i 3 h11 - to ja wybie ram 3  h11.
4. jeśłi forsu jące byłoby i2BA i 3 h11 - to ja wybie ram 2 BA.

1. Zgadz a się.
2. Nie będzie to częsty przyp adek, ale zysku jemy tylko możliwość forsu jącego zalic ytowa nia pików. Czyli też zysk żaden. Jak dla mnie propo zycje
zalic ytowa nia 2 s11 w probl emowe j pozyc ji są bzdur ne, nieza leżnie czy forsu ją czy nie.
3. Zgadz am się.
4. Kompl etnie się nie nie zgadz am. Mamy rękę wybit nie ukier unkow aną do gry w kiery i trzeb a o tym partn erowi jak najsz ybcie j powie dzieć.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:00:45
Czy Wy wieci e, o czym tu pisze cie? Jak rozum iecie 4ba?
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:02:27
Zakładam (ciągle te założenia), że przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 moje 3BA nie jest to pasa.

A niby do czego? Przyj mujes z ustal enie pod rozda nie?

Ma takie ustal enie, które pozwa la wygod nie wejść w licyt ację szlem ową.

Na maksy można strac ić.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:04:43
Zakładam (ciągle te założenia), że przy uzgod niony m kolor ze stars zym 4-4 moje 3BA nie jest to pasa.

A niby do czego? Przyj mujes z ustal enie pod rozda nie?

Ma takie ustal enie, które pozwa la wygod nie wejść w licyt ację szlem ową.

Na maksy można strac ić.

Jak najba rdzie j.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:12:12
Powoli :) 2 d11 było sztuc znym GF (skład prakt yczni e dowol ny), a 2 h11 pokaz ało czwórke kiero wą.
A dobrz e myślałeś, że 4ty kolor występuje. Jak w każdym chyba z syste mów :) Nawet w "natur alnym ".
PS. Teraz po 2 h11 odzyw ka 3 d11 byłaby 4tym kolor em, ale jedno znacz nie pytałaby o zatrz ymani e...

Teraz wszys tko jasne .
4. jeśłi forsu jące byłoby i2BA i 3 h11 - to ja wybie ram 2 BA.

4. Kompl etnie się nie nie zgadz am. Mamy rękę wybit nie ukier unkow aną do gry w kiery i trzeb a o tym partn erowi jak najsz ybcie j powie dzieć.

Wydaj e mi się, że się mylis z.
Niezłe piki, baaar dzo grube kara i słabe kiery, to nie jest ręka do gry w kiey.
Takie słabe kiery od razu każą mi myśleć, że w tym rozda niu może lepie j się grać w BA, bo lewy weźmiemy bez kierów.
Na kiery może być do oddan ia oprócz natur alnej lewy trefl owej także lewa atuto wa.
Gdyby w kiera ch były 4 blotk i bybym zupełnie pewie n swoic h racji, ale i czwar ty walet daje temat do przem yśleń. a tam wolałbym najpi ew sprze dać, że mam dobrz e w karac h a w następnym okrążeniu ujawn ić fit kiero wy/albo ...al bo pożegnać się z nim jeśli partn er uzgod ni piki. 
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:18:42
Piki mamy bardz o słabe, nie nazwał bym ich niezłymi. Ciężko mi sobie wyobr azić rękę partn era, przy której lepie j będzie grać w bezat u niż w kiery .
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:32:20
W kiery nie zagra m tak chętnie.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 13:33:29
Piki mamy bardz o słabe, nie nazwał bym ich niezłymi

Ale chyba nie w konte kście odzyw ki 1  s11

Ciężko mi sobie wyobr azić rękę partn era, przy której lepie j będzie grać w bezat u niż w kiery .

A mi prost o:
1) s11: K,  h11: AKxx,  d11: xx,  t11: KQJTx x
2) s11: KQx,  h11: Axxxx,  h11: J  t11: AKJxx

i wiele wiele innyc h.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 15:03:53
A mi prost o:
1) s11: K,  h11: AKxx,  d11: xx,  t11: KQJTx x
2) s11: KQx,  h11: Axxxx,  h11: J  t11: AKJxx
i wiele wiele innyc h.

Zgadz am się z vierb einem . Jak dla mnie ręce, które narys owałeś są oczyw iście ideal nie dobra ne, żeby szło 6BA, a 6 h11 nieko niecz nie, ale nie mam przek onani a czy więcej jest takic h, czy takic h. Warun kiem, aby 6BA było lepsz e od 6 h11 są BARDZ O DOBRE trefl e lub uzupełnienie pikow e (KQ). Bo ja wiem czy to tak zawsz e przyj dzie. Weźmy z tych rąk wykre slmy dwóch inżynierów (w 1szym żołędnego, a w 2gim dzwon koweg o) i już jest zupełnie inna bajka .
Ale to tylko moje odczu cie, niepo parte wylic zenia mi (symyl acjam i).
Może jeszc ze inacz ej: gener alnie wydaj e mi się, że bardz o rzadk o kontr akt BA będzie lepsz y gdy jedna ręka zawie ra renon s a mamy uzgod niony kolor 4+4.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 15:15:19


Chyba jest trochę inacz ej. Nie widzi ałem, żeby ktoś kogoś "wyśmiewał", jak to pisze sz, za konse kwecj ę. Jest dokładnie odwro tnie - dysku sja ożywia się, jeżeli ktoś zaczy na licyt ować "losow o" (czyli pod rozda nie)

Myszka, Marci n, Kotek, Shado w, Misio licyt ują konse kwent nie. ;)
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 15:20:46
To może zosta wmy odczu cia, które mamy odmie nne ale trudn o o nich dysku tować.

Jedna kże zauważmy, że odzyw ka 2 BA (jeśli forsu je) pozwo li określić czy partn er ma bardz o dobre trefl e, lub uzupełnienie pikow e i wcale nie wyklu cza zagra nia w kiery . Nie rozum iem tedy, czemu Vierb ein tak ostro ją kryty kuje.

Dla mnie słaby kolor atuto wy to jest silna wskazówka, że może być źle. I jeśli tak bardz o nie chcec ie się dać przek onać do BA, to zauważcie, że lepsz e od kierów mogą być piki a po uzgod nieni u kierów już w nie nie zagra my nigdy .

Gener alnie uważam, że bezpośrednie uzgod nieni e kierów z naszą ręką jest błędem, co zresz tą już pisałem w pierw szym poście komen tującym ten probl em.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 15:22:02
Zwłaszcza Marci n. Myszk a na drugi m miejs cu.  ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Mr Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 16:48:55
Dojrz ałem dziś narze kanie na rewer s. Aż przet arłem oczy ze zdumi enia.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Leo w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:02:59
Vierb ein total nie kryty kuje Myszkę. 2ba to jej pomysł. Również uważam uzgod nieni e kierów za przed wczes ne.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Leo w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:04:39
4ba
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Leo w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:05:25
4ba
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:13:07
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 d11
3 s11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:14:59
3 s11 - mam co najmn iej grube go dubla w pikac h (model owo druga figur a), nie trzym am kar.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:16:51
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4ba
5 d11      0/3 z 5


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:18:16
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 h11
3 s11 - 4ba
5 d11    0/3 z 5


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:19:47
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 2 s11
3 s11 - 4ba
5 d11     0/3 z 5


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 18:21:43
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 2ba
3 t11 - 3 s11
4 s11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 19:57:26
Vierbein total nie kryty kuje Myszkę. 2ba to jej pomysł.

Sorry, ale teraz gadas z już kompl etne bzdur y. Po pierw sze, kryty kowan ie odzyw ki nie oznac za kryty kowan ie konkr etnej osoby . Po drugi e, nie polem izuję z 2NT Myszk i, tylko z propo zycją Junga . Różnica jest zasad nicza , gdyż z Jungi em zrobi liśmy punkt odnie sieni a, jakim jest założenie, że zarówno 2NT jak 3 h11 forsu ją. Nie kryty kuję też Junga, tylko mam inny punkt widze nia na dalsz e prowa dzeni e licyt acji.

Inna spraw a, że kompl etnie odesz liśmy od rzecz ywist ego probl emu. Już widzę tę nagon kę na mnie po zakończonym całym quizi e, że moja propo zycja 3 d11 (przy początkowym założeniu, że pozos tałe odzyw ki nie forsu ją)dopro wadzi ła do bzdur y, a inne odzyw ki, których forsu jące znacz enie zostało nadan e później, dopro wadzą prost o do celu.

A w tym wątku jesteśmy ugoto wani. Nie chcę dorab iać teori i pod konkr etne odzyw ki, choci aż cieka wi mnie, jak byłoby zrozu miane 4 t11, 4 d11 i 4NT w tej pozyc ji. Pozyc ja jest fatal na i bez szcze gółowych ustal eń ciężko uzgod nić jakik olwie k kolor . Dlate go wybie ram 5 h11, odzwy ka przyn ajmni ej będzie czyte lna.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 20:00:20
Cieka w jeste m, jakim cudem poszc zególne wątki, które nie poleg ają na pytan iu o drążki mogą wogóle być obiek tywni e prowa dzone , bez przyjęcia założeń, co forsu je, a co nie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 22:22:45
Ciekaw jeste m, jakim cudem poszc zególne wątki, które nie poleg ają na pytan iu o drążki mogą wogóle być obiek tywni e prowa dzone , bez przyjęcia założeń, co forsu je, a co nie.

Przec zytaj kilka książek, to może zrozu miesz .
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 22:55:15

A w tym wątku jesteśmy ugoto wani. Nie chcę dorab iać teori i pod konkr etne odzyw ki, choci aż cieka wi mnie, jak byłoby zrozu miane 4 t11, 4 d11 i 4NT w tej pozyc ji. Pozyc ja jest fatal na i bez szcze gółowych ustal eń ciężko uzgod nić jakik olwie k kolor . Dlate go wybie ram 5 h11, odzwy ka przyn ajmni ej będzie czyte lna.

Może coś zapro ponuj . Byłeś zwole nniki em forsi ngu 4 kolor em, a tu nagle okazu je się, że to odzyw ka, po której nie umies z licyt ować. Konwe ncję trzeb a opano wać do końca, a nie po łebkach.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 22:55:51
4ba
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 22:56:31
5 h11 o damę atu.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 22:57:05
5 h11 o D s11
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 22:57:40
5 s11 o D h11
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Leo w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 23:00:05
4ba

Na 5 wartości.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Poniedziałek, 14, Wrz 2009, 23:01:57
Jeśli ktoś licyt uje konse kwent nie, to znacz y, że gra zgodn ie ze swoim syste mem. To chyba dobrz e, prawd a?
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 07:40:03
6 h11 i to szczęśliwie na obust ronne przeb itki czarn ych kolorów.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 07:45:23
Ciekaw jeste m, jakim cudem poszc zególne wątki, które nie poleg ają na pytan iu o drążki mogą wogóle być obiek tywni e prowa dzone , bez przyjęcia założeń, co forsu je, a co nie.

Teraz rzecz ywiście widać Twoje destr ukcyj ne działanie. Dam Ci radę Adama Słodowego.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 07:46:59
Przyp omina m, że uzgod nione są kiery .

Jeśłi znasz konwe ncję, która teraz ni w pięć ni w dziew ięć pyta o Q s11, to napis z, gdzie została oprac owana .
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 07:52:40
5 h11.

Ale popro szę jeszc ze o zapow iedź partn era po 4 BA jako odzyw ce natur alnej . Przym inam, że ja właśnie taką dałem.

Po Black woodz ie niest ety wyszło siano .

Teraz dowal enie szóstki kiero wej (a tym bardz iej pytan ie o damę atu - w tym konte kście de facto inwit wielk oszle mowy) są słabiutkie.
Szóstka nie rokuj e dobrz e. Może być z góry bez jedne j (brak AK  h11), Może być prawi e z góry bez jedne j (brak AQ, KQ  h11). Może być impas owa. W końcu może zostać szczęśliwie wygra na.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 07:57:41
Przes adzac ie.

Vierb ein przed podjęciem decyz ji chciałby wiedz ieć:
-  co znacz yła licyt acja, która nas dopro wadzi ła do miejs ca przed decyz ją,
- założenia co do forsi ngu w dalsz ej licyt acji.

Czy to oznac za, że działa destr ukcyj nie? Jak dla mnie jest to działanie racjo nalne i intui cyjni e oczyw iste.

Każdy, kto odpow iada na probl em chce wiedz ieć co dotyc hczas pokaz ał i co będą znacz yły jego dalsz e odzyw ki.

Przec ież przy zielo nym stoli ku tak właśnie być powin no.
A te probl emy to czase m trochę tak jak w indyw iduel u.  Każdy sobie rzepkę skrob ie:)
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:03:11
Pas.

Jakby partn er miał w pikac h bardz o dobrz e (KQx), to by zalic ytowa ł 3  s11 od razu po 2 BA.
Przy 3 blotk ach pik u niego już 5 pik może być za wysok o. Szlem ik będzie dobry rzadk o, bo zapew ne jest do oddan ia lewa atuto wa i zapew ne także kiero wa (chyba że ma AKQ  h11, ale licyt acja trochę temu przec zy, choci aż nie jest to niemożliwe).
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:06:47
5  h11

Partn er nie może mieć 0 wartości więc ma A t11, A h11 i K s11.

Pytam o damę atu, ale bez niej nie gram szlem ika.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:08:04
5 h11.

Ale popro szę jeszc ze o zapow iedź partn era po 4 BA jako odzyw ce natur alnej . Przym inam, że ja właśnie taką dałem.

Po Black woodz ie niest ety wyszło siano .

Teraz dowal enie szóstki kiero wej (a tym bardz iej pytan ie o damę atu - w tym konte kście de facto inwit wielk oszle mowy) są słabiutkie.
Szóstka nie rokuj e dobrz e. Może być z góry bez jedne j (brak AK  h11), Może być prawi e z góry bez jedne j (brak AQ, KQ  h11). Może być impas owa. W końcu może zostać szczęśliwie wygra na.

4ba jako natur alne, to dobry, nowy pomysł. Kto poza Tobą tak gra?
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:09:03
3 s11 - mam co najmn iej grube go dubla w pikac h (model owo druga figur a), nie trzym am kar.

U Jasse ma oznac za to fit trzyk artow y.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:11:11
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 d11
3 s11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

4 h11

Nie jest za  dobrz e. Licyt uję konse kwent nie, bo chciałem przec ież uzgod nić forsu jąco kiery . Robię to jedna k z miesz anymi uczuc iami, bo moją niechęć do uzgod nieni a tak słabego kolor u już wyraz iłem gdzie indzi ej. Teraz jest jedna k za późno. 4 BA byłoby już Blacw oodem na pikac h. 3 BA to byłby sabot aż, partn er miałby prawo się wkurz yć. 4  s11 nie wchod zi w grę w konte kście wskaz anego rozum ienia odzyw ki 3  s11 partn era.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:14:56
1.U Jasse ma 2ba jest forsu jące.
2.Par tner nie uzgod nił pików od razu, bo nie ma 4 pików.

Partn er ma skład 3415 na 95%. Nie mógł powtórzyć kierów, nie trzym a kar, nie chciał zgłosić pików z trójki. Ma 16-17 pc w trefl ach, kiera ch i pikac h. Staty stycz nie ma za dużo w trefl ach, w kiera ch 5-6, w pikac h 3-4 pc.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:16:21
Vierb ein mógłby sam myśleć. Czy zrozu mieni e natur alnej licyt acji jest takie trudn e?
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:18:18
Vierbein total nie kryty kuje Myszkę. 2ba to jej pomysł.

Sorry, ale teraz gadas z już kompl etne bzdur y. Po pierw sze, kryty kowan ie odzyw ki nie oznac za kryty kowan ie konkr etnej osoby . Po drugi e, nie polem izuję z 2NT Myszk i, tylko z propo zycją Junga . Różnica jest zasad nicza , gdyż z Jungi em zrobi liśmy punkt odnie sieni a, jakim jest założenie, że zarówno 2NT jak 3 h11 forsu ją. Nie kryty kuję też Junga, tylko mam inny punkt widze nia na dalsz e prowa dzeni e licyt acji.

Inna spraw a, że kompl etnie odesz liśmy od rzecz ywist ego probl emu. Już widzę tę nagon kę na mnie po zakończonym całym quizi e, że moja propo zycja 3 d11 (przy początkowym założeniu, że pozos tałe odzyw ki nie forsu ją)dopro wadzi ła do bzdur y, a inne odzyw ki, których forsu jące znacz enie zostało nadan e później, dopro wadzą prost o do celu.

A w tym wątku jesteśmy ugoto wani. Nie chcę dorab iać teori i pod konkr etne odzyw ki, choci aż cieka wi mnie, jak byłoby zrozu miane 4 t11, 4 d11 i 4NT w tej pozyc ji. Pozyc ja jest fatal na i bez szcze gółowych ustal eń ciężko uzgod nić jakik olwie k kolor . Dlate go wybie ram 5 h11, odzwy ka przyn ajmni ej będzie czyte lna.

Jaka nagon ka? Wygłupiłeś się kolej ny raz i tyle.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:19:09
4ba jako natur alne, to dobry, nowy pomysł. Kto poza Tobą tak gra?

Ja, szcze rze mówiąc, uważam, że znaleźli by się jeszc ze tacy gracz e.
Tu na forum odnio słem wrażenie, że tak grają Vierb ein i Baste k.

Wydaj e mi się, że każdy gracz ceniący sobie natur alność powin ien mieć w syste mie ogran iczon e miejs ce dla wynal azków typu Black wood, bo przec ież 4 BA nader często bywa jedyną właściwą odzyw ką w znacz eniu natur alnym .

Nie lubię gracz y spod znaku Blakw ood uber alles, dla których 4 BA jest Black woode m zawsz e, ale Ci przyn ajmni ej nigdy się nie pomylą.  :)

Ja toler uję tylko RKCB więc jak dla mnie 4 BA na pewno nie powin no być Black woode m bez uprze dnieg o uzgod nieni a kolor u (i to nie domni emane go ale wyraźnego). 
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:21:11
Z tego wynik a, że Jasse m jest dość dalek o  od licyt acji natur alnej , którą przec ież tu licyt ować mamy.

Partn er nie uzgod nił pików po naszy m 1 s11 (nie ma czter ech) ale i po naszy m 2 BA (nie ma bardz o dobre j trójki).
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:26:00
Ma 16-17 pc w trefl ach, kiera ch i pikac h. Staty stycz nie ma za dużo w trefl ach, w kiera ch 5-6, w pikac h 3-4 pc.

Jeśli ma średnio 9 HCP w  h11 i  s11, to ma 7-8 HCP w trefl ach.
To nie jest staty stycz nie za dużo w świetle tej licyt acji.
To jest średnio. Staty stycz nie za dużo to byłoby jakby miał w trefl ach 9-10 HCP.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:29:27
No, moim zdani em łatwe nie jest. Zależy jak głęboko się w to wejdz ie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:35:52
Ale powin ien próbować. Ja nie mam z tym probl emów.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:38:14
W pikac h ma 2, 3 lub 5. Nie może mieć 4. To trzeb a też mieć na uwadz e.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:41:39
Przypominam, że uzgod nione są kiery .

Jeśłi znasz konwe ncję, która teraz ni w pięć ni w dziew ięć pyta o Q s11, to napis z, gdzie została oprac owana .

Pytam o piki. To oczyw iste. Zobac z kolej ność odzyw ek.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:45:15
Zdaje cie sobie sprawę, że zaraz wylądujecie w kontr akcie 5 s11 na kolor ze atuto wym Kx - AJxxx?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:51:28
Zdajecie sobie sprawę, że zaraz wylądujecie w kontr akcie 5 s11 na kolor ze atuto wym Kx - AJxxx?

Partn er ma 3 piki. Rżniesz głupa czy strug asz waria ta?
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:52:49
4ba jako natur alne, to dobry, nowy pomysł. Kto poza Tobą tak gra?

Ja, szcze rze mówiąc, uważam, że znaleźli by się jeszc ze tacy gracz e.
Tu na forum odnio słem wrażenie, że tak grają Vierb ein i Baste k.

Wydaj e mi się, że każdy gracz ceniący sobie natur alność powin ien mieć w syste mie ogran iczon e miejs ce dla wynal azków typu Black wood, bo przec ież 4 BA nader często bywa jedyną właściwą odzyw ką w znacz eniu natur alnym .

Nie lubię gracz y spod znaku Blakw ood uber alles, dla których 4 BA jest Black woode m zawsz e, ale Ci przyn ajmni ej nigdy się nie pomylą.  :)

Ja toler uję tylko RKCB więc jak dla mnie 4 BA na pewno nie powin no być Black woode m bez uprze dnieg o uzgod nieni a kolor u (i to nie domni emane go ale wyraźnego). 


Jeśli 4ba ma być natur alne, to czemu nie zalic ytowa łeś 3 d11? To pewni ej prowa dzi do szlem ika w ba.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:53:42
Zdajecie sobie sprawę, że zaraz wylądujecie w kontr akcie 5 s11 na kolor ze atuto wym Kx - AJxxx?

Vierb ein, nigdy nie masz "dnia pozyt ywneg o postu"?
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:54:54
Trzeb a zloka lizow ać honor y w kolor ach stars zych.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Leo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:55:32
To rzecz ywiście kwest ia ustal eń. Można i tak i tak.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:56:49
Trzeba zloka lizow ać honor y w kolor ach stars zych.
Trzeba to zrobić w jedny m, wtedy można dojść, co jest w drugi m.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:58:11
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 d11
3 s11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

4 h11

Nie jest za  dobrz e. Licyt uję konse kwent nie, bo chciałem przec ież uzgod nić forsu jąco kiery . Robię to jedna k z miesz anymi uczuc iami, bo moją niechęć do uzgod nieni a tak słabego kolor u już wyraz iłem gdzie indzi ej. Teraz jest jedna k za późno. 4 BA byłoby już Blacw oodem na pikac h. 3 BA to byłby sabot aż, partn er miałby prawo się wkurz yć. 4  s11 nie wchod zi w grę w konte kście wskaz anego rozum ienia odzyw ki 3  s11 partn era.

No właśnie. Według Bastk a pomysłu odpow iedzi na 3 d11, tym razem idzie my w malin y.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:58:42
W probl emowe j licyt acji, w jej nacie kawsz ym momen cie znaleźliśmy się tuż po rewer sie. Przy okazj i kryty kowan ia mnie na każdym kroku przez niektórych forum owicz ów ( co cieka we, chyba moim największym adwok atem jest Jung, z którym wchod zę w tych wątkach w polem iki) jeszc ze raz podkr eślę, że 3 d11 polec ałem tylko przy założeniu, że inne odzyw ki nie forsu ją, a tak jest w klasy cznej licyt acji natur alnej .

Do postu Junga, który przed stawi ł mniej więcej mój punkt widze nia muszę jeszc ze dodać, że istot ne jest nie tylko to co zalic ytowa łem, co mogę zalic ytowa ć, ale także to, czego nie zalic ytowa łem.

Zupełnie inne jest dalsz e znacz enie licyt acji po odpow iedzi 2 s11 w probl emowe j pozyc ji (załóżmy, że forsu je), jeżeli 3 h11 forsu je/ nie forsu je i jeżeli 2NT forsu je / nie forsu je. Oczyw iście te zależności dotyc zą każdej rozważanej przez nas odzyw ki. Nie wystr aczy założyć sobie, że odzyw ka, którą wymyśliliśmy jest forsu jąca i nie inter esowa ć się pozos tałymi.

Partn er, aby nas dobrz e zrozu mieć, musi wiedz ieć, nie tylko co oznac za odzyw ka, którą daliśmy, ale także te, których nie zalic ytowa liśmy.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 15, Wrz 2009, 08:59:18
Vierbein total nie kryty kuje Myszkę. 2ba to jej pomysł.

Sorry, ale teraz gadas z już kompl etne bzdur y. Po pierw sze, kryty kowan ie odzyw ki nie oznac za kryty kowan ie konkr etnej osoby . Po drugi e, nie polem izuję z 2NT Myszk i, tylko z propo zycją Junga . Różnica jest zasad nicza , gdyż z Jungi em zrobi liśmy punkt odnie sieni a, jakim jest założenie, że zarówno 2NT jak 3 h11 forsu ją. Nie kryty kuję też Junga, tylko mam inny punkt widze nia na dalsz e prowa dzeni e licyt acji.

Inna spraw a, że kompl etnie odesz liśmy od rzecz ywist ego probl emu. Już widzę tę nagon kę na mnie po zakończonym całym quizi e, że moja propo zycja 3 d11 (przy początkowym założeniu, że pozos tałe odzyw ki nie forsu ją)dopro wadzi ła do bzdur y, a inne odzyw ki, których forsu jące znacz enie zostało nadan e później, dopro wadzą prost o do celu.

A w tym wątku jesteśmy ugoto wani. Nie chcę dorab iać teori i pod konkr etne odzyw ki, choci aż cieka wi mnie, jak byłoby zrozu miane 4 t11, 4 d11 i 4NT w tej pozyc ji. Pozyc ja jest fatal na i bez szcze gółowych ustal eń ciężko uzgod nić jakik olwie k kolor . Dlate go wybie ram 5 h11, odzwy ka przyn ajmni ej będzie czyte lna.

Jaka nagon ka? Wygłupiłeś się kolej ny raz i tyle.

Obsta wiam, że tym razem również nie użyje słowa "przep rasza m". Jest mu ono obce.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:01:00
W probl emowe j licyt acji, w jej nacie kawsz ym momen cie znaleźliśmy się tuż po rewer sie. Przy okazj i kryty kowan ia mnie na każdym kroku przez niektórych forum owicz ów ( co cieka we, chyba moim największym adwok atem jest Jung, z którym wchod zę w tych wątkach w polem iki) jeszc ze raz podkr eślę, że 3 d11 polec ałem tylko przy założeniu, że inne odzyw ki nie forsu ją, a tak jest w klasy cznej licyt acji natur alnej .

Do postu Junga, który przed stawi ł mniej więcej mój punkt widze nia muszę jeszc ze dodać, że istot ne jest nie tylko to co zalic ytowa łem, co mogę zalic ytowa ć, ale także to, czego nie zalic ytowa łem.

Zupełnie inne jest dalsz e znacz enie licyt acji po odpow iedzi 2 s11 w probl emowe j pozyc ji (załóżmy, że forsu je), jeżeli 3 h11 forsu je/ nie forsu je i jeżeli 2NT forsu je / nie forsu je. Oczyw iście te zależności dotyc zą każdej rozważanej przez nas odzyw ki. Nie wystr aczy założyć sobie, że odzyw ka, którą wymyśliliśmy jest forsu jąca i nie inter esowa ć się pozos tałymi.

Partn er, aby nas dobrz e zrozu mieć, musi wiedz ieć, nie tylko co oznac za odzyw ka, którą daliśmy, ale także te, których nie zalic ytowa liśmy.
Problem poleg a na tym, iż to Ty zapro ponow ałeś 3 d11, a odpow iedzi Baste k. Przy odpow iedzi ach według Jasse ma, 4 kolor spraw dzi się w tym rozda niu.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:02:10
Black wooda należy stoso wać z umiar em, zgadz am się z Jungi em.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:02:38
5 s11 o D h11
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:04:27
Jeśli 4ba ma być natur alne, to czemu nie zalic ytowa łeś 3 d11? To pewni ej prowa dzi do szlem ika w ba.

Już to wyżej pisałem.

1. 3  d11 dla mnie nie jest natur alne.  3  d11 jest czwar tym kolor em i oznac za, że mam w tym kolor ze staty stycz nie MNIEJ niż partn er oczek uje (jak w syste mie natur alnym braci Sharp les na przykład).

2. Wcale nie jeste m pewie n czy chcę grać szlem ika. Mam bilan s na to, żeby szlem ika zainw itowa ć. Taką rolę pełni właśnie natur alna odzyt wka 4 BA.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:06:12
Zdajecie sobie sprawę, że zaraz wylądujecie w kontr akcie 5 s11 na kolor ze atuto wym Kx - AJxxx?


Już wylądowaliśmy. Przed naszą odzyw ką. Nie wiem czy nie w wyższym. ;)
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:07:05
W pikac h ma 2, 3 lub 5. Nie może mieć 4. To trzeb a też mieć na uwadz e.

Lub zero. To w świetle natur alneg o rozum ienia odzyw ek partn era nie jest bynaj mniej niepr awdio podob ne.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:10:19
To rzecz ywiście kwest ia ustal eń. Można i tak i tak.

Nie można Leo. To znacz y można, ale nikt nie zrozu mie tego*.
 
Jeśli uzgod niliśmy jakiś kolor (poprz ez 3  h11 uzgod niliśmy kiery) to następne w odzyw ki w inne kolor y są w stref ie szlem oiwej cue-bidami (tu 3  s11 było cue-bidem honor owym  na uzgod niony ch kiera ch).

Nie może być tak, że jedna odzyw ka uzgad nia jeden kolor a inna następny itd. * Gdy dobre go wojak a Szwej ka spyta no czy wolno strze lać do pojaz dów czerw onego krzyża, Szwej k widząc rozbi ty kulą armat nią pojaz d z czerw onym krzyżem odpow iedzi ał: "Nie wolno, ale można".  ;)
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:31:36
1. Rozum iem, że 2BA było licyt acją forsu jącą. OK, można tak grać, nie jest to ustal enie głupie. W zamia n za możliwość odspr zedan ia model owej ręki 4342 w sile inwit u, mamy komfo rtową pozyc ję do sfors owani a licyt acji.
2. Zalic ytowa nie 3 s11 po 3 t11 oznac za (w ramac h poprz ednie go 2BA = GF) rękę na monok olorz e pikow ym (inacz ej: samou zgodn ienie pików). Zakładając, że nie padła odzyw ka 2 s11 w pierw szym okrążeniu, można przyp uścić, że kolor nie jest aż tak silny . Nie mogę pojąć dlacz ego nie zalic ytowa no 3 h11 aby uzgod nić ten kolor .
3. Wraca jąc do odzyw ki 3 t11: partn er nie może mieć składu 3415, ponie waż zalic ytowa łby 3 s11 w poprz ednim kółku. Nieważne czy u Jasse ma, czy Izdeb skieg o, czy gdzie indzi ej. To klasy czna sekwe ncja opisu jąca rękę otwie rającego. Przec ież w powie dzmy 80% przyp adków odpow iadaj ącemu chodz i o wybór pomiędzy 3BA a 4 s11
4. Z punktów 2 i 3 wynik a, że partn er zalic ytowa ł 4 s11 z tłustego dubla (model owo druga figur a). Przyp omina m: odlic ytowa no silną rękę na monok olorz e pikow ym.
5. To tylko moje uwagi . Odmaw iam dalsz ej licyt acji, skoro w poprz ednim kółku padła odzyw ka 3 s11.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 09:37:51
Wydaje mi się, że każdy gracz ceniący sobie natur alność powin ien mieć w syste mie ogran iczon e miejs ce dla wynal azków typu Black wood, bo przec ież 4 BA nader często bywa jedyną właściwą odzyw ką w znacz eniu natur alnym .

Dobrz e pisze, dać mu piwo ;D
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Misio w Wtorek, 15, Wrz 2009, 10:26:38
1. Rozum iem, że 2BA było licyt acją forsu jącą. OK, można tak grać, nie jest to ustal enie głupie. W zamia n za możliwość odspr zedan ia model owej ręki 4342 w sile inwit u, mamy komfo rtową pozyc ję do sfors owani a licyt acji.
2. Zalic ytowa nie 3 s11 po 3 t11 oznac za (w ramac h poprz ednie go 2BA = GF) rękę na monok olorz e pikow ym (inacz ej: samou zgodn ienie pików). Zakładając, że nie padła odzyw ka 2 s11 w pierw szym okrążeniu, można przyp uścić, że kolor nie jest aż tak silny . Nie mogę pojąć dlacz ego nie zalic ytowa no 3 h11 aby uzgod nić ten kolor .
3. Wraca jąc do odzyw ki 3 t11: partn er nie może mieć składu 3415, ponie waż zalic ytowa łby 3 s11 w poprz ednim kółku. Nieważne czy u Jasse ma, czy Izdeb skieg o, czy gdzie indzi ej. To klasy czna sekwe ncja opisu jąca rękę otwie rającego. Przec ież w powie dzmy 80% przyp adków odpow iadaj ącemu chodz i o wybór pomiędzy 3BA a 4 s11
4. Z punktów 2 i 3 wynik a, że partn er zalic ytowa ł 4 s11 z tłustego dubla (model owo druga figur a). Przyp omina m: odlic ytowa no silną rękę na monok olorz e pikow ym.
5. To tylko moje uwagi . Odmaw iam dalsz ej licyt acji, skoro w poprz ednim kółku padła odzyw ka 3 s11.

W jaki sposób sprze dasz piątkę pikową?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Misio w Wtorek, 15, Wrz 2009, 10:28:53
5  h11

Partn er nie może mieć 0 wartości więc ma A t11, A h11 i K s11.

Pytam o damę atu, ale bez niej nie gram szlem ika.

Zgadz am się.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Misio w Wtorek, 15, Wrz 2009, 10:30:39
Zgadz am się, to bylo pytan ie na kiera ch.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 10:57:57
Dajci e spokój Vierb einow i. Młody jest, jak nabie rze doświadczenia, to zmien i mu się zrozu mieni e brydża.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:00:54
5 h11
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:10:12
W jaki sposób sprze dasz piątkę pikową?

To nie ja mam sprze dać 5 pików, tylko partn er ma sprze dać 3, o ile je ma.
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:11:43
Dajcie spokój Vierb einow i. Młody jest, jak nabie rze doświadczenia, to zmien i mu się zrozu mieni e brydża.

Przep rasza m, ale nie mogę się powst rzyma ć: LOL ;D
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:13:19
Czasa mi się dziwię, że nie ROTFL ;)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:20:46
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 2 s11
3 s11 - 4ba
5 d11 - 5 h11
6 t11            D s11 i boczn y król

 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:23:14
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 2ba
3 t11 - 3 s11
4 s11 - 4ba
5 d11 - 5 h11
6 t11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:24:36
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 d11
3 s11 - 4 h11
Pas


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:25:57
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 3 h11
3 s11 - 4ba
5 d11 - 5 s11
5ba - brak D h11


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:28:28
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4ba    natur alne
Pas - brak nadwyżek


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:29:09
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4ba
5 d11 - 5 s11
5ba - brak D h11

 
 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:38:12
No 6 s11.
Co inneg o możemy zrobić biedn e misie .
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:40:49
No 6 s11.
Co inneg o możemy zrobić biedn e misie .

Można polic zyć lewy.
Tytuł: Odp: Q1e
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:42:12
1 t11 - 1 s11
2 h11 - 4ba    natur alne
Pas - brak nadwyżek


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

Czeka my na rękę. :)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:44:04
Podpo wiem Ci, Jung. Na 2 kara, wyrzu cisz 2 kiery . Trefl owa, karow e 3, kiero we dwie. Ile weźmiesz pikow ych? Zsumu j, spraw dź, czy nie masz czegoś z góry do oddan ia. Odwag i.
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:50:25
7 s11
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:51:15
Luzik, ale o co chodz i?
Czy ja dawałem ogłoszenie, że poszu kuję podpo wiedz i? :)
Tytuł: Odp: Q1c
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:51:17
Wiedz iałam, że 2ba jest lepsz e. W tej pozyc ji pan Jasse m nie polec a 4 kolor u.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:52:16
Ok, czułam, że za trudn e. Wezmę 7 pikow ych. Pomyśl jak.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:52:26
7 s11
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:53:26
Za trudn e.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:54:04
Nie wiem, co tu licyt ować. Chyba 6 h11. Oddam y tylko lewę kiero wą, o ile nie spadn ie druga dama. A D s11 jest, lub może będzie w impas ie. Partn er może mieć jeszc ze W d11 lub spadn ie 3 W d11.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 11:55:49
Za trudn e.

Nie przej muj się. Ja mam większe doświadczenie. Zrób jeszc ze raz całą anali zę od początku. Powod zenia .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:03:55
Wiedziałam, że 2ba jest lepsz e. W tej pozyc ji pan Jasse m nie polec a 4 kolor u.

A gdzie tu czwar ty kolor? :)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:04:41
Nie przej muję się.
Dziękuję.  :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:05:24
Wiedziałam, że 2ba jest lepsz e. W tej pozyc ji pan Jasse m nie polec a 4 kolor u.

A gdzie tu czawt y kolor? :)

W Q1c. Wszys tko Wam trzeb a wykładać łopatologicznie. Nie mam tyle czasu .
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:06:53
Nie przej muję się.
Dziękuję.  :)

To dobrz e, że potra fisz docen ić moją życzliwość.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:09:40
Pewni e, że potra fię.

Ręka partn era:  s11: KQx,  h11: Axxx,  d11: x,  t11: AKxxx

Gramy 7  s11. Odwag i! I powod zenia . :)

PS. Atak oczyw iście na 100% w piki.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:11:45
Pewnie, że potra fię.

Ręka partn era:  s11: KQx,  h11: Axxx,  d11: x,  t11: AKxxx

Gramy 7  s11. Odwag i! I powod zenia . :)

Jung, jak Ty nic nie rozum iesz !
Przec ież partn er ma króla kier, a nie trefl . Przec ież to wynik a z innyc h podte matów.
Ale nie przej muj się, może kiedyś zrozu miesz o co w tym chodz i  ;D
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:12:00
Pewnie, że potra fię.

Ręka partn era:  s11: KQx,  h11: Axxx,  d11: x,  t11: AKxxx

Gramy 7  s11. Odwag i! I powod zenia . :)

Znowu coś Ci się pokręciło. Przec ież teraz mamy wyrzu tkę na K t11. 2 trefl owe + 3 karow e + 1 kiero wa + 7 pikow ych.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:13:07
Pewnie, że potra fię.

Ręka partn era:  s11: KQx,  h11: Axxx,  d11: x,  t11: AKxxx

Gramy 7  s11. Odwag i! I powod zenia . :)

Jung, jak Ty nic nie rozum iesz !
Przec ież partn er ma króla kier, a nie trefl . Przec ież to wynik a z innyc h podte matów.
Ale nie przej muj się, może kiedyś zrozu miesz o co w tym chodz i  ;D

Baste k jesteś jak zwykl e bezna dziej ny. Jakie znacz enie ma to, czy partn er ma K h11 czy K t11? Wróć do podręcznika pana Jasse ma.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:14:25
Bastek jesteś jak zwykl e bezna dziej ny. Jakie znacz enie ma to, czy partn er ma K h11 czy K t11?


Myszk a ma rację./ nie ma żadnego znacz enia czy K t11 czy K h11. Siede m i tak nie idzie .
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:16:41

Znowu coś Ci się pokręciło. Przec ież teraz mamy wyrzu tkę na K t11. 2 trefl owe + 3 karow e + 1 kiero wa + 7 pikow ych.

Cieka wość jak też się wyrzu ca 3 kiery na 2 trefl e... :)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:19:35
Ojej. Do Twoje j ręki dodaj partn erowi jeszc ze walet a, żeby było 17. Masz dodat kowe szans e, można też ustaw ić przym us. Ja gram szlem a na 68%, jak jesteś taki mądry, to wylic z szans e. Voila, jak mawiała Ewka.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:24:58
Ojej. Do Twoje j ręki dodaj partn erowi jeszc ze walet a, żeby było 17. Masz dodat kowe szans e, można też ustaw ić przym us. Ja gram szlem a na 68%, jak jesteś taki mądry, to wylic z szans e. Voila, jak mawiała Ewka.

Widzę, że już widzi sz o co chodz i. Nieźle. Widać postępy.
Nawet z J d11, szans e na szlem a nie są zbyt wielk ie, ale chwal i Ci się, że nie wygłupiasz się idąc w zapar te.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:28:28
Potrz ebuje sz:
- podzi ału pików 3/2 i ,
- podzi ału kar nie gorsz y niż 5/3 i
- podzi ał kierów nie gorsz y niż 3/2 i
- podzi ał trefl i nie gorsz y niż 6/2

Na oko jakieś 20% masz na pewno .
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:32:49
Myszka ma rację./ nie ma żadnego znacz enia czy K t11 czy K h11. Siede m i tak nie idzie .

No jak partn er ma króla kier, to ja bym prawi e (z grubs za 68%*68% lub szans e na 2 damę kier) chciał grać tego szlem a, ale nie tak jak Myszk a propo nuje :)

EDIT: no jeszc ze kara nie gorze j jak 5-3.
Z tym prawi e to chyba przeg iąłem. Zdaje się, że szlem y się gra od jakiś 75% ? :)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 12:43:32
No jak partn er ma króla kier, to ja bym prawi e (z grubs za 68%*68% lub szans e na 2 damę kier) chciał grać tego szlem a, ale nie tak jak Myszk a propo nuje :)

Ale jak byś grał?

Piki i kiery muszą być  3/2 (lub 2 dama kier).

Kara nie gorze j niż 5/3 - ca 80%.

Ale trefl e też muszą się jakoś tam w miarę przyz woici e podzi elić bo wracał będziesz chyba przeb itką (ami)trefl .


PS. Z 20% to przes adziłem w drugą stronę.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:11:21
Jeśli nicze go nie przeo czyłem, przy boczn ym królu w trefl ach, jest drama tyczn a sytac ja po wiście kiero wym. Teraz naszą jedyną szansą, będzie podzi ał kar 4-4 z udany m impas em walet a w tym kolor ze.

I jeszc ze jedno pytan ie, co w sekwe ncji 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 2 s11 (w założeniu forsu jące) zalic ytowa libyście z ręką:

 s11 KD
 h11 AKxx
 d11 xx
 t11 AJxxx

albo podob ną.

Nie rozum iem tej pewności, że partn er musi mieć 3 piki. W końcu został sfors owany i musiał coś powie dzieć.

Czy też z taką ręką ma licyt ować 3 d11?

Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:16:40
Ale jak byś grał?

Wziąłem królem w stole, zagrałem asa i króla kier. Jeżeli spadła dama, to już (no piki 4-1). Jeżeli nie spadło, ale się podzi eliły, gram trzy razy karo usuwa jąc dwa kiery . Przeb ijam kiera damą pik, na asa trefl usuwa m karo, odbie ram atuty .
27,2% (68%*40% = druga dama kier) + 40,8% (68%-27,2% = trzec ia dama kier) * 68% (podzi ał pików) * 80% (podzi ał kar) = mniej więcej 49%.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:17:48
Zgadz a się. Ok.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:20:22
Jeśli nicze go nie przeo czyłem, przy boczn ym królu w trefl ach, jest drama tyczn a sytac ja po wiście kiero wym. Teraz naszą jedyną szansą, będzie podzi ał kar 4-4 z udany m impas em walet a w tym kolor ze.


A po pikow ym (padni e na 99%) będzie lepsz a?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:22:10
Jeśli nicze go nie przeo czyłem, przy boczn ym królu w trefl ach, jest drama tyczn a sytac ja po wiście kiero wym. Teraz naszą jedyną szansą, będzie podzi ał kar 4-4 z udany m impas em walet a w tym kolor ze.


A po pikow ym (padni e na 99%) będzie lepsz a?

Dwa razy większa :) Teraz podzi ał trefl i 4-4 już wysta rcza, nie trzeb a nic impas ować :)
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:33:16
Jakoś tego nie widzę.

Wist pikow y. Bierz emy w stole, przeb ijamy trefl a, figurą pik do stołu, przeb ijamy trefl a, ściągamy ostat nie atu (podzi ał 3/2) kier do stołu, 3 trefl e (z ręki kiery) i co dalej?

Dalej lewa karow a do zwrot u.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:40:27
Bierz emy w stole, przeb ijamy trefl a, As karo, karo bite, ściągamy pika, przeb ijamy trefl a, ściągamy atu, kier do stołu.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 15, Wrz 2009, 13:43:23
Racja, sorry .

Trefl e 4/4 styka ją. Czyli mamy szlem a na jakieś 20%.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w Wtorek, 15, Wrz 2009, 16:40:07
Witam wszys tkich :)
Nie było mnie kilka dni i... oj, ale się działo! :)
Nie mogę się odnal eźć w tych podwątkach ;)
Czy wiado mo już, jaką rękę miał partn er???
Pozdr awiam wszys tkich .
Cegła
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Wtorek, 15, Wrz 2009, 21:09:01
Jeśli nicze go nie przeo czyłem, przy boczn ym królu w trefl ach, jest drama tyczn a sytac ja po wiście kiero wym. Teraz naszą jedyną szansą, będzie podzi ał kar 4-4 z udany m impas em walet a w tym kolor ze.

I jeszc ze jedno pytan ie, co w sekwe ncji 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 2 s11 (w założeniu forsu jące) zalic ytowa libyście z ręką:

 s11 KD
 h11 AKxx
 d11 xx
 t11 AJxxx

albo podob ną.

Nie rozum iem tej pewności, że partn er musi mieć 3 piki. W końcu został sfors owany i musiał coś powie dzieć.

Czy też z taką ręką ma licyt ować 3 d11?2ba
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Wtorek, 15, Wrz 2009, 22:10:14
Jeszc ze nie, może jutro zobac zymy. Ale wiele już wiemy .
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Wtorek, 15, Wrz 2009, 22:11:52
Przyk ro mi, ale Acol nie daje szans na uzgod nieni e pików.
Tytuł: Odp: Q1d
Wiadomość wysłana przez: Kotek w środa, 16, Wrz 2009, 07:33:56
Pas
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Czar w środa, 16, Wrz 2009, 07:40:23
Kiedy rozwiązanie?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Kotek w środa, 16, Wrz 2009, 07:41:05
6 s11
Tytuł: Odp: Q1b
Wiadomość wysłana przez: Kotek w środa, 16, Wrz 2009, 07:41:44
6 s11
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 07:48:26
2ba

Przyz nam, że Twoja propo zycja mnie szoku je.

O ile pamiętam licyt ujesz Acole m. Zawsz e mi się wydaw ało, że właśnie Acol kładzie nacis k na siłę kolor u, przez co wydaw ał mi się dobry m syste mem natur alnym .

Twoja odzyw ka zupełnie nie odpow iada moim wyobr ażeniom na temat Acola .

Nie wypad a mi uznać, że Ty się mylis z w inter preta cji Acola, więc muszę uznać, że moje wyobr ażenia na jego temat są błędne.

Prywa tnie wolałbym jedna k uznać, że zacho dzi to pierw sze, bo 2 BA wydaj e mi się odzyw ką zupełnie bezna dziej ną.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Czar w środa, 16, Wrz 2009, 07:53:30
2ba

Przyz nam, że Twoja propo zycja mnie szoku je.

O ile pamiętam licyt ujesz Acole m. Zawsz e mi się wydaw ało, że właśnie Acol kładzie nacis k na siłę kolor u, przez co wydaw ał mi się dobry m syste mem natur alnym .

Twoja odzyw ka zupełnie nie odpow iada moim wyobr ażeniom na temat Acola .

Nie wypad a mi uznać, że Ty się mylis z w inter preta cji Acola, więc muszę uznać, że moje wyobr ażenia na jego temat są błędne.

Prywa tnie wolałbym jedna k uznać, że zacho dzi to pierw sze, bo 2 BA wydaj e mi się odzyw ką zupełnie bezna dziej ną.

A czy to była sekwe ncja acolo wska?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 08:03:27
A czy to była sekwe ncja acolo wska?

Nie wiem.
Ale inter preta cje Proro ka już powin ny być Acolo wskie , bo tak licyt uje.
Zresz tą Acol jest powsz echni e odbie rany jako syste m natur alny a w probl emie mieliśmy licyt ować natur alnie .

Rozum iem więc, że nawet jeśli taka sekwe ncja w Acolu nie powin na się zdarz yć, to może się zdarz yć analo giczn a sekwe ncja licyt acyjn a, która każe licyt ować układ, nieza leżnie od siły kolorów i zatrz ymań w kolor ze nieli cytow anym.

To własnie mi się nie podob a w odzyw ce 2 BA.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w środa, 16, Wrz 2009, 08:08:55
 s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 08:22:31
s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753

I oto jest ręka, która w sekwe ncji 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 4BA (natur alne) spaso wała ze względu na brak nadwyżek.

Nadwyżki to nie tylko Milto ny.

Ta ręka to w tej sekwe ncji petar da, ma po prost u wszys tko co najle psze. Asy i króle poza kolor ami partn era.
Środkowe karty w kolor ach partn era.

Inwit 4 BA ta ręka przyj muje po prost u Z SZYBK OŚCIĄ ŚWIATŁA.
Oczyw iście poprz ez zaakc entow anie swoje j siły w pikac h. A więc 6 s11. :)  
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w środa, 16, Wrz 2009, 08:27:30
s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753

I oto jest ręka, która w sekwe ncji 1 t11 - 1 s11 - 2 h11 - 4BA (natur alne) spaso wała ze względu na brak nadwyżek.

Nadwyżki to nie tylko Milto ny.

Ta ręka to w tej sekwe ncji petar da, ma po prost u wszys tko co najle psze. Asy i króle poza kolor ami partn era.
Środkowe karty w kolor ach partn era.

Inwit 4 BA ta ręka przyj muje po prost u Z SZYBK OŚCIĄ ŚWIATŁA.
Oczyw iście poprz ez zaakc entow anie swoje j siły w pikac h. A więc 6 s11. :)  
Na 7 pikac h?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 08:34:27
1. To tylko propo zycja . Partn er może przen ieść.

2. Partn er wie, że 4 piki u N są mało prawd opodo bne.

3. Staty stycz nie w tej sekwe ncji S będzie miał 5 pików

4. Taka trójka jest w stref ie szlem owej  lepsz a od takie j czwórki: Jxxx.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w środa, 16, Wrz 2009, 08:36:51
Skąd wiado mo, że to propo zycja na takic h 3 pikac h, jak 4 ?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 08:43:16
Cykor ek może zresz tą zalic ytowa ć tylko 5  s11. Wtedy partn er dołoży.

Ale inwit u nie przyjąć nie można
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Prorok w środa, 16, Wrz 2009, 08:45:48
A czy to była sekwe ncja acolo wska?

Nie wiem.
Ale inter preta cje Proro ka już powin ny być Acolo wskie , bo tak licyt uje.
Zresz tą Acol jest powsz echni e odbie rany jako syste m natur alny a w probl emie mieliśmy licyt ować natur alnie .

Rozum iem więc, że nawet jeśli taka sekwe ncja w Acolu nie powin na się zdarz yć, to może się zdarz yć analo giczn a sekwe ncja licyt acyjn a, która każe licyt ować układ, nieza leżnie od siły kolorów i zatrz ymań w kolor ze nieli cytow anym.

To własnie mi się nie podob a w odzyw ce 2 BA.

Jak licyt acja została skrzy wiona złym syste mem, to nawet cudow ny Acol może sobie z nią nie porad zić. Nie ma wielk ich nadwyżek w trefl ach i kiera ch, zgrup owani e wartości w pikac h można wskaz ać. Ale duch rozpo czętej licyt acji nie zachęca do wskaz ania żadnego kolor u.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w środa, 16, Wrz 2009, 08:49:27
1. To tylko propo zycja . Partn er może przen ieść.

2. Partn er wie, że 4 piki u N są mało prawd opodo bne.

3. Staty stycz nie w tej sekwe ncji S będzie miał 5 pików

4. Taka trójka jest w stref ie szlem owej  lepsz a od takie j czwórki: Jxxx.

To nie jest nauko wa licyt acja. To przyr zut.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 09:00:11
To nie jest nauko wa licyt acja. To przyr zut.

My, natur aliści nazyw amy ten "przyr zut" licyt acją z bilan su staty stycz nego. Termi n słabo znany i rzadk o stoso wany.

Poleg a to w skrócie na tym, że wyobr ażamy sobie staty stycz ną rękę patne ra, która została pokaz ana w licyt acji i na jej podst awie dokon ujemy bilan su.

Trudn e, nie zawra caj sobie tym głowy.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 16, Wrz 2009, 09:01:42

Jak licyt acja została skrzy wiona złym syste mem, to nawet cudow ny Acol może sobie z nią nie porad zić. Nie ma wielk ich nadwyżek w trefl ach i kiera ch, zgrup owani e wartości w pikac h można wskaz ać. Ale duch rozpo czętej licyt acji nie zachęca do wskaz ania żadnego kolor u.

Pewni e masz rację. Ale moim zdani em takie zgrup owani e trzeb a wskaz ać a nie tylko można.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Prorok w środa, 16, Wrz 2009, 09:09:03

Jak licyt acja została skrzy wiona złym syste mem, to nawet cudow ny Acol może sobie z nią nie porad zić. Nie ma wielk ich nadwyżek w trefl ach i kiera ch, zgrup owani e wartości w pikac h można wskaz ać. Ale duch rozpo czętej licyt acji nie zachęca do wskaz ania żadnego kolor u.

Pewni e masz rację. Ale moim zdani em takie zgrup owani e trzeb a wskaz ać a nie tylko można.

Nie raz uzgad niam kolor stars zy do 7 sztuk . Z drugi m królem mogę podni eść kolor pięciokartowy partn era. Ale partn er też musi być tego świadomy. Przy grze z przyp adkow ym partn erem, chyba lepie j tego uniknąć.
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 16, Wrz 2009, 09:26:58
Nie raz uzgad niam kolor stars zy do 7 sztuk . Z drugi m królem mogę podni eść kolor pięciokartowy partn era. Ale partn er też musi być tego świadomy. Przy grze z przyp adkow ym partn erem, chyba lepie j tego uniknąć.

Wybac z, ale jesteś nieko nsekw entny . Pisze sz, że możesz podni eść kolor partn era z drugi m królem przy jego pięciokarcie, a tutaj mając KQ sec w kolor ze partn era, który zgłosił ich 5+ sztuk, a w karac h puste go dubla, licyt ujesz 2BA ;D
A może mamy rozwiązywać probl emy tutaj posta wione przy założeniu, że ten naprz eciwk o w ogóle się nie orien tuje ? ;D
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Prorok w środa, 16, Wrz 2009, 09:33:31
Nie raz uzgad niam kolor stars zy do 7 sztuk . Z drugi m królem mogę podni eść kolor pięciokartowy partn era. Ale partn er też musi być tego świadomy. Przy grze z przyp adkow ym partn erem, chyba lepie j tego uniknąć.

Wybac z, ale jesteś nieko nsekw entny . Pisze sz, że możesz podni eść kolor partn era z drugi m królem przy jego pięciokarcie, a tutaj mając KQ sec w kolor ze partn era, który zgłosił ich 5+ sztuk, a w karac h puste go dubla, licyt ujesz 2BA ;D
A może mamy rozwiązywać probl emy tutaj posta wione przy założeniu, że ten naprz eciwk o w ogóle się nie orien tuje ? ;D

Wybac zam, ale zwróć uwagę, że to nie moja licyt acja.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Król w środa, 16, Wrz 2009, 19:17:30
Rozgr ywamy to czy nie?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w środa, 16, Wrz 2009, 19:28:27
s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

Prościzna. 2 razy kiery, na kara lecą dwa kiery, przeb itka wysok im pikie m kiera, ściągam piki, ręka dobra .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w środa, 16, Wrz 2009, 19:44:41
Myślicie, że to już konie c probl emu? Mam niesp odzia nkę, czeka m na Wasze rozgr ywki.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 16, Wrz 2009, 22:07:48
Stupr ocent owej rozgr ywki nie ma, bo można ułożyć wiele rąk, przy których 7 s11 nie idzie . Na czym ma więc poleg ać zabaw a?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 07:36:22
A to o rozgr ywce kontr aktu 7  s11 nie napis ano już wszys tkieg o podcz as licyt acji? ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Czwartek, 17, Wrz 2009, 09:17:04
A to o rozgr ywce kontr aktu 7  s11 nie napis ano już wszys tkieg o podcz as licyt acji? ;)
Ja nie zauważyłem. A skąd znaliście rozkład rąk?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Czwartek, 17, Wrz 2009, 09:31:51
A to o rozgr ywce kontr aktu 7  s11 nie napis ano już wszys tkieg o podcz as licyt acji? ;)

To może podaj plan rozgr ywki. Chyba nie boisz się konfr ontac ji z plane m Myszk i?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 09:52:52
No boję się, boję, bo Myszk a się potem ze mnie nabij a. A przec ież ja nigdz ie nie piszę, że to zła rozgr ywka.

Plan rozgr ywki, który teraz podaj e Myszk a,  podał dwa czy trzy dni temu Baste k bez posia dania J d11.
Wziąłem królem w stole, zagrałem asa i króla kier. Jeżeli spadła dama, to już (no piki 4-1). Jeżeli nie spadło, ale się podzi eliły, gram trzy razy karo usuwa jąc dwa kiery . Przeb ijam kiera damą pik, na asa trefl usuwa m karo, odbie ram atuty .
27,2% (68%*40% = druga dama kier) + 40,8% (68%-27,2% = trzec ia dama kier) * 68% (podzi ał pików) * 80% (podzi ał kar) = mniej więcej 49%.

Zmien ia się kolej ność zagrań, bo kier będzie przed pikie m, i nie trzeb a wyrzu cać kara na A t11. Bez znacz enia.

Rozgr ywka na odwróconą rękę, po kiero wym jest niemożliwa. Zresz tą też wymag ała podzi ału obu stars zych.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Czwartek, 17, Wrz 2009, 10:04:07
A jaka jest najle psza rozgr ywka?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 10:13:15
Podan e rozgr ywki są równoważne. Przec ież napis ałem. Ja nie widzę lepsz ej.

Masz coś w rękawie? :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Czwartek, 17, Wrz 2009, 10:52:53
Anali zujem y pierw szy wist, przyg lądamy się dziad kowi, popra wiamy okula ry, zaglądamy do ręki i .....

Ze zdziw ienie m zauważyliśmy, że W t11 omyłkowo umieściliśmy w pikac h. Przekładamy go na jego miejs ce.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Czwartek, 17, Wrz 2009, 10:53:42
 s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 A732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 W

9 h11 (nat.) => 7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:03:09
Teraz właściwie niewi ele się zmien iło. Dalej można grać tak samo, tylko teraz piki już muszą się dziel ić 3-2 (wcześniej podzi ał 4-1 w niczy m nie przes zkadz ał) i na dodat ek mamy palcówkę - jeśli na trzec iego kiera W położy 10 lub 9 pik, to po nadbi ciu i ściągnięciu drugi ej figur y musim y zdecy dować czy grać górą czy impas ować pozos tałą 10 lub 9  u E.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:12:54
s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 A732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 W

9 h11 (nat.) => 7 s11

Bez kierów (chyba) wygrać się nie da. Trzeb a ocenić, czy mamy większą szansę na drugą damę kier, czy na lipny wist spod damy.
Ja stawi ałbym na to pierw sze. Po co wisto wać w kiera na szlem a spod 3 damy?
Po co w ogóle wisto wać w kiera na szlem a?  :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:16:38
Nic tu nie ma (pisałem w czasi e gdy Brydż popra wiał skład)

To nie była "popra wka".  :P
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:29:12
s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 A732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 W

9 h11 (nat.) => 7 s11

Bez kierów (chyba) wygrać się nie da. Trzeb a ocenić, czy mamy większą szansę na drugą damę kier, czy na lipny wist spod damy.
Ja stawi ałbym na to pierw sze. Po co wisto wać w kiera na szlem a spod 3 damy?
Po co w ogóle wisto wać w kiera na szlem a?  :)
O, jesteś klone m Vierb eina, Tytus a, Pabla czy Bastk a. Po co przyj mujes z posta wę roszc zenio wą? Nie lepie j pomyśleć, nie lepie j wykon ać solid ną anali zę? Za trudn e rozda nko?
Tytuł: Odp: Q1a
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:30:25
No boję się, boję, bo Myszk a się potem ze mnie nabij a. A przec ież ja nigdz ie nie piszę, że to zła rozgr ywka.


Przep rosin y przyjęte.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:35:31
O, jesteś klone m Vierb eina, Tytus a, Pabla czy Bastk a. Po co przyj mujes z posta wę roszc zenio wą? Nie lepie j pomyśleć, nie lepie j wykon ać solid ną anali zę? Za trudn e rozda nko?

???
przeprosiny przyjęte.

???

Po jakie mu Ty pisze sz/myślisz??
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:35:54
Analizujemy pierw szy wist, przyg lądamy się dziad kowi, popra wiamy okula ry, zaglądamy do ręki i .....

Ze zdziw ienie m zauważyliśmy, że W t11 omyłkowo umieściliśmy w pikac h. Przekładamy go na jego miejs ce.

To jakiś chams ki numer .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:38:55
Teraz właściwie niewi ele się zmien iło. Dalej można grać tak samo, tylko teraz piki już muszą się dziel ić 3-2 (wcześniej podzi ał 4-1 w niczy m nie przes zkadz ał) i na dodat ek mamy palcówkę - jeśli na trzec iego kiera W położy 10 lub 9 pik, to po nadbi ciu i ściągnięciu drugi ej figur y musim y zdecy dować czy grać górą czy impas ować pozos tałą 10 lub 9  u E.

Dam Ci tipsa free. Piki nie dzielą się ani 3-2, ani 4-1, ani nawet 5-0. Myśl chłopie, myśl. I czase m licz.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:39:49
O, jesteś klone m Vierb eina, Tytus a, Pabla czy Bastk a. Po co przyj mujes z posta wę roszc zenio wą? Nie lepie j pomyśleć, nie lepie j wykon ać solid ną anali zę? Za trudn e rozda nko?

???
przeprosiny przyjęte.

???

Po jakie mu Ty pisze sz/myślisz??
Patrz, manip uluje sz nawet przy cytat ach. Zaczęłam zdani e z wielk iej liter y.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:57:13
Dam Ci tipsa free. Piki nie dzielą się ani 3-2, ani 4-1, ani nawet 5-0.

Wiem. Zbiór 6 eleme ntowy nie może się tak dziel ić.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 11:59:52
Dam Ci tipsa free. Piki nie dzielą się ani 3-2, ani 4-1, ani nawet 5-0.

Wiem. Zbiór 6 eleme ntowy nie może się tak dziel ić.
Ma 2 do 6-ej pozdz biorów.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:01:31
Serio? :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:02:37
Serio? :)

Rozwiń sobie (1+1)n.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:08:01
Wygląda na to, że tracę czas. ..EOT
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:09:56
Trzeb a się było uczyć dwumi anu Newto na (czyta my niuto na). Współczuję Ci.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:11:18
Dam Ci tipsa free. Piki nie dzielą się ani 3-2, ani 4-1, ani nawet 5-0.

Wiem. Zbiór 6 eleme ntowy nie może się tak dziel ić.
Ma 2 do 6-ej pozdz biorów.

26   Popra wiłam dla Junga . Może jeszc ze nie jest strac ony dla nauki .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:13:17
Patrz, manip uluje sz nawet przy cycat ach.

Popra wnie jest manip ulowa ć "przy cycat ych". ;)

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:16:25
Wyrzu cam 2 kiery na kara, przeb ijam trzec iego kiera . Biorę trefl a, 4 kara 3 kiery, 5 pików. Razem 13.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:18:14
Patrz, manip uluje sz nawet przy cycat ach.

Popra wnie jest manip ulowa ć "przy cycat ych". ;)

Też to zauważyłem, ale nie chciało mi się pisać. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:27:33
Wyrzucam 2 kiery na kara, przeb ijam trzec iego kiera . Biorę trefl a, 4 kara 3 kiery, 5 pików. Razem 13.

Trzec ie kier nadbi te/podbite. Nie da rady.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:29:07
Wyrzucam 2 kiery na kara, przeb ijam trzec iego kiera . Biorę trefl a, 4 kara 3 kiery, 5 pików. Razem 13.

Trzec ie kier nadbi te/podbite. Nie da rady.
Jest szans a, że nie ma czym nadbić?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:30:40
Mikro szans a racze j.

U W musiałby by być dokładnie 3 kiery i dokładnie  s11:JT9.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:33:32
Mikroszansa racze j.

U W musiałby by być dokładnie 3 kiery i dokładnie  s11:JT9.

Zawsz e lepsz a od żadnej.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:34:27
Ale polic zyłeś 1 lewę jako dwie. 5 pikow ych i 3 kiero we. To się nie da.

Przeg rywaj ący kier Ci w ręce zosta nie bo nie ma na co wyrzu cić.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:39:43
Czwar ty kier jest fortą.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 17, Wrz 2009, 12:44:24
Słusznie. Masz rację, sorry .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Czwartek, 17, Wrz 2009, 22:40:05
Trzeba się było uczyć dwumi anu Newto na (czyta my niuto na). Współczuję Ci.

Mysz zakas owała Junga z matem atyki , hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 07:30:56
Cóż zrobić... Nie wiedz iałem, że Mysz to taki profe sor. ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 07:43:59
Cóż zrobić... Nie wiedz iałem, że Mysz to taki profe sor. ;D

Nie znałeś dowod u na liczbę wszys tkich podzb iorów zbior u.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Piątek, 18, Wrz 2009, 07:51:09
Czy piki muszą się dziel ić 3-3,  żeby wygrać?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 08:09:09
Czy piki muszą się dziel ić 3-3,  żeby wygrać?
Nie muszą. Mogą się dziel ić 4-2.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 08:24:20
Nie znałeś dowod u na liczbę wszys tkich podzb iorów zbior u.

Nie rozum iem. Jak to dowod u?
Mysz nie podała nawet wzoru Dwumi anu Newto na, a co tu dopie ro mówić o dowod zie.
Poza tym jaki debil liczyłby podzb iory z Dwumi anu Newto na.
Jaki sens w ogóle liczyć to przy tej rozgr ywce?
I co to ma wspólnego z plane m rozgr ywki?
Jesteś równie mądry jak Mysz?

Nie muszą. Mogą się dziel ić 4-2.

Pokaż, jak wygry wasz przy 4-2 cwani aczku .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 12:44:16
Pokaż, jak wygry wasz przy 4-2 cwani aczku .

Pokażę w ponie działek wiecz orem. Na razie dam innym szansę wygrać.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 12:46:33
Serio? :)

Rozwiń sobie (1+1)n.

A co to jest? Mysz napis ała rozwiń a nie policz.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 12:50:28

Nie rozum iem. Jak to dowod u?
Mysz nie podała nawet wzoru Dwumi anu Newto na, a co tu dopie ro mówić o dowod zie.
Poza tym jaki debil liczyłby podzb iory z Dwumi anu Newto na.

Każdy człon (nie bierz tego do siebi e) dwumi anu ( z małej liter y) Newto na służy do licze nie podzb iorów.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 12:51:21
Trzeba się było uczyć dwumi anu Newto na (czyta my niuto na). Współczuję Ci.

Mysz zakas owała Junga z matem atyki , hehe.

Jung sam się kompr ominu tuje, nie ma pojęcia o kombi nator yce.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 12:53:03
Pokaż, jak wygry wasz przy 4-2 cwani aczku .

Pokażę w ponie działek wiecz orem. Na razie dam innym szansę wygrać.

Trzym am za słowo.

I już teraz oświadczam, że w ponie działek wiecz orem nie pojaw i się nic cieka wego z Twoje j stron y.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 13:20:12
Pokaż, jak wygry wasz przy 4-2 cwani aczku .

Pokażę w ponie działek wiecz orem. Na razie dam innym szansę wygrać.

Trzym am za słowo.

I już teraz oświadczam, że w ponie działek wiecz orem nie pojaw i się nic cieka wego z Twoje j stron y.

O ile nikt mnie ubieg nie. Mogę Ci wysłać na priwa wskazówkę.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 18, Wrz 2009, 13:28:31
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.

PS. O, widzę, że moder ator działa, albo ktoś zmądrzał i wykas ował swój wpis. ..
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 13:30:58
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 13:31:49
O ile nikt mnie ubieg nie. Mogę Ci wysłać na priwa wskazówkę.

Nie zawra caj sobie głowy priwe m. Pisz od razu na forum .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 18, Wrz 2009, 14:00:55
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?

Na pewno utrac imy:) Potrz ebuje my do tego dwóch z trzec h najwyższych wrogi ch pików u W w dublu i na dodat ek sypiącej się damy kier. Przyn ajmni ej tak mi się wydaj e, ale z chęcią pocze kam do ponie działku, żeby dowie dzieć się więcej ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 14:05:27
O ile nikt mnie ubieg nie. Mogę Ci wysłać na priwa wskazówkę.

Nie zawra caj sobie głowy priwe m. Pisz od razu na forum .

Pocze kam do ponie działku.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 14:06:17
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?

Jaka jest większa szans a?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Piątek, 18, Wrz 2009, 14:23:43
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?

Jaka jest większa szans a?

Zdecy dowan ie 3-3 :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 18, Wrz 2009, 16:29:40
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?

Jaka jest większa szans a?

Zdecy dowan ie 3-3 :)
A dokładnie, o ile?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Piątek, 18, Wrz 2009, 16:40:18
Serio? :)

Rozwiń sobie (1+1)n.

A co to jest? Mysz napis ała rozwiń a nie policz.

I o to chodz i. Jung bardz o wolno myśli, więc dałam mu szansę coś zrozu mieć. Gdyby rozpi sał wzór, skaso wał jedyn ki po prawe j miałby cieka wą sumę. Może by coś zrozu miał. Ale lenis two wzięło górę nad rozum em.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 18, Wrz 2009, 16:48:58
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.

I to należy polic zyć, a układy te wskaz ać.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 18, Wrz 2009, 17:01:29
Czy rozgr ywkę też popro wadzi my lewa po lewie?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 18, Wrz 2009, 17:04:08
Serio? :)

Rozwiń sobie (1+1)n.

A co to jest? Mysz napis ała rozwiń a nie policz.

I o to chodz i. Jung bardz o wolno myśli, więc dałam mu szansę coś zrozu mieć. Gdyby rozpi sał wzór, skaso wał jedyn ki po prawe j miałby cieka wą sumę. Może by coś zrozu miał. Ale lenis two wzięło górę nad rozum em.
Czy to jest odpow iedni wątek na tę dysku sję?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Król w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:04:26
Czy rozgr ywkę też popro wadzi my lewa po lewie?

Ja tak wolę. Jak na razie nikt nie podał dobre j rozgr ywki.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:08:48
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?

Na pewno utrac imy:) Potrz ebuje my do tego dwóch z trzec h najwyższych wrogi ch pików u W w dublu i na dodat ek sypiącej się damy kier. Przyn ajmni ej tak mi się wydaj e, ale z chęcią pocze kam do ponie działku, żeby dowie dzieć się więcej ;)

Wydaj e Ci się. Tym razem napis ałeś prawdę. Nie przep rowad zasz anali zy, grasz spod grube go palca . Mniej niż zero. ..
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:09:58
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.


A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?

Sam nie potra fisz tego ocenić? Myszk a by Ci dała tipa free. Gramy na maksi mum szans, a nie na maksy malną szansę.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:11:20
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.

PS. O, widzę, że moder ator działa, albo ktoś zmądrzał i wykas ował swój wpis. ..

A polic zyłeś układy 3-3 przy których się wygry wa? Rzecz jasna, że nie. Po co? Lepie j rzucić losową myśl, niech inni się męczą.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:12:20
Pokaż, jak wygry wasz przy 4-2 cwani aczku .

Pokażę w ponie działek wiecz orem. Na razie dam innym szansę wygrać.

Trzym am za słowo.

I już teraz oświadczam, że w ponie działek wiecz orem nie pojaw i się nic cieka wego z Twoje j stron y.
Wiem, nie możesz sobie tego wyobr azić. Umies z rozwiązywać tylko topor ne probl emy.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Król w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:19:31
Jeśli chodz i o ścisłość, dałoby się znaleźć układy, przy których wygra my także przy niektórych podzi ałach 4-2.

PS. O, widzę, że moder ator działa, albo ktoś zmądrzał i wykas ował swój wpis. ..

A polic zyłeś układy 3-3 przy których się wygry wa? Rzecz jasna, że nie. Po co? Lepie j rzucić losową myśl, niech inni się męczą.

Tylko przy 2 układach podzi ału 3-3 jest wygra na. Do tego docho dzi warun ek karow y. Kieps ka idea.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Czar w Piątek, 18, Wrz 2009, 19:59:58
A gramy na największą szansę, czy na jedyną?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:05:10
A gramy na największą szansę, czy na jedyną?

Jest dużo więcej szans niż jedna .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:49:08
Jung, nie przej muj się Myszą, ona całe życie liczy, liczy, liczy, hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Piątek, 18, Wrz 2009, 20:50:52
Pierw szy wist posze dł z dubla . Angol e zawsz e z dubla górą, hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Piątek, 18, Wrz 2009, 21:10:51
Trzymam za słowo.

I już teraz oświadczam, że w ponie działek wiecz orem nie pojaw i się nic cieka wego z Twoje j stron y.
Wiem, nie możesz sobie tego wyobr azić. Umies z rozwiązywać tylko topor ne probl emy.
[/quote]

Ty zaś bredz isz i bredz isz. Jak to jaski niowi ec.
We wtore k rano udowo dnisz nam po raz kolej ny, że jesteś idiotą.
W sumie niepo trzeb nie bo po co udowa dniać coś, co od dawna każdy wie.

Czy to jest odpow iedni wątek na tę dysku sję?

Na pewno nie. 
Przep rasza m Cię Brydż za te offto py, ale ten koleżka mnie drażni.
Więcej z nim nie będę się ścierał, bo to jak gadka z Myszą.
Jeszc ze tylko skome ntuję jego brak pomysłu we wtore k rano. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Piątek, 18, Wrz 2009, 21:46:00
Jak tak czyta m ten wątek to nie wiem się czy śmiać, czy płakać. To może po koei:

Cytuj
Cytuj
Wiem. Zbiór 6 eleme ntowy nie może się tak dziel ić.

Ma 2 do 6-ej pozdz biorów.

Ostat nie zdani e jest prawd ziwe, aczko lwiek w żaden sposób nie związane z poprz ednim pod względem logic znym, więc jest zupełnie bezse nsown e.

Cytuj
Nie znałeś dowod u na liczbę wszys tkich podzb iorów zbior u.

...al bowie m ? Na jakie j podst awie ?

Cytuj
Mysz zakas owała Junga z matem atyki , hehe.

znowu jakiś wnios ek z nieba, wysnu ty chyba po siede mnast ym tyski m :)

Cytuj
O, jesteś klone m Vierb eina, Tytus a, Pabla czy Bastk a. Po co przyj mujes z posta wę roszc zenio wą? Nie lepie j pomyśleć, nie lepie j wykon ać solid ną anali zę? Za trudn e rozda nko?

Myszk o, znowu oderw ałaś się chyba od rzecz ywist ości, ale to u Ciebi e norma lne.

Cytuj
Cytuj
I o to chodz i. Jung bardz o wolno myśli, więc dałam mu szansę coś zrozu mieć. Gdyby rozpi sał wzór, skaso wał jedyn ki po prawe j miałby cieka wą sumę. Może by coś zrozu miał. Ale lenis two wzięło górę nad rozum em.

Czy to jest odpow iedni wątek na tę dysku sję?

Oczwiście, że nie jest, a Ty jako moder ator chyba powin ieneś jakoś chyba reago wać. Zadymę rozpo częła Myszk a jakim iś zupełnie oderw anymi od rzecz ywist ości (jak ten ostat nio przez e mnie zacyt owany ) stwie rdzen iami, niezw iązanymi z temat em. Inni do tego próbują jeszc ze prowo kować, żeby wznie cić zadymę.
 
Cytuj
Wyrzucam 2 kiery na kara, przeb ijam trzec iego kiera . Biorę trefl a, 4 kara 3 kiery, 5 pików. Razem 13.

Już ktoś napis ał, że wygra sz tylko przy J109 u E i trzec iej damie kier tamże; i dalej:

Cytuj
Zawsze lepsz a od żadnej.

Jak to żadnej ? A podzi ał 3-3 i złowienie damy kier to żadna ? To śmieszne, ale zagra nie wszys tkich lew z góry jest najle pszą rozgr ywką ;)

Cytuj
Cytuj
Czy piki muszą się dziel ić 3-3,  żeby wygrać?

Nie muszą. Mogą się dziel ić 4-2.

Tak, muszą się dziel ić 4-2 z gruby m (2 z 3 kart J109) duble m u W, ale wtedy musim y złowić dame kier

Cytuj
A nie utrac imy wtedy szans y na wygra ną przy podzi ale 3-3?
Cytuj
Cytuj
Cytuj
Jaka jest większa szans a?

Zdecy dowan ie 3-3

A dokładnie, o ile?

Można to bez probe mu polic zyć; może Myszk a niech się wykaże, przec ież jak wynik a z poprz ednic h postów, to dosko nały matem atyk.
Nawet bardz o średnio zaawa nsowa ny brydżysta wie, że NIE WARTO tego liczyć (w sensi e na co jest większa szans a)

Cytuj
Sam nie potra fisz tego ocenić? Myszk a by Ci dała tipa free. Gramy na maksi mum szans, a nie na maksy malną szansę.

Bardz o jeste m cieka wy co to jest maksi mum szans; moje ulubi one ostat nie: LOL ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:02:13


Już ktoś napis ał, że wygra sz tylko przy J109 u E i trzec iej damie kier tamże;A jak W będzie miał  s11 W109, to nie wygra my?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:03:51


Jak to żadnej ? A podzi ał 3-3 i złowienie damy kier to żadna ? To śmieszne, ale zagra nie wszys tkich lew z góry jest najle pszą rozgr ywką ;)Nie stać Cię na nic więcej poza zgran iem wszys tkich lew z góry?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:21:56
Wiem. Zbiór 6 eleme ntowy nie może się tak dziel ić.

Cytuj
Ma 2 do 6-ej pozdz biorów.

Cytuj
Ostatnie zdani e jest prawd ziwe, aczko lwiek w żaden sposób nie związane z poprz ednim pod względem logic znym, więc jest zupełnie bezse nsown e.Osoba alogi czna ma prawo tak sądzić. Nie będę pisać o szufl adkac h Diric hleta , nie będziesz potra fił wystu kać tego w wikip edii.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:28:05

Ty zaś bredz isz i bredz isz. Jak to jaski niowi ec.
We wtore k rano udowo dnisz nam po raz kolej ny, że jesteś idiotą.
W sumie niepo trzeb nie bo po co udowa dniać coś, co od dawna każdy wie.


Nerwy puszc zają, prawd a bardz o boli. Stać Cię tylko złośliwe komen tarze i rzuca nie pierw szych z brzeg u odzyw ek. Licyt acja w widne jest prost a, prawd a?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:38:21

Ty zaś bredz isz i bredz isz. Jak to jaski niowi ec.
We wtore k rano udowo dnisz nam po raz kolej ny, że jesteś idiotą.
W sumie niepo trzeb nie bo po co udowa dniać coś, co od dawna każdy wie.


Nerwy puszc zają, prawd a bardz o boli. Stać Cię tylko złośliwe komen tarze i rzuca nie pierw szych z brzeg u odzyw ek. Licyt acja w widne jest prost a, prawd a?
Mysz, nie musis z mi pomag ać, sam sobie z nim porad zę.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:40:16
Bardzo jeste m cieka wy co to jest maksi mum szans; moje ulubi one ostat nie: LOL ;)

To eleme ntarz . Niezn ajomo ść tego pojęcia jest dowod em na analf abety zm proba bilis tyczn y.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:42:27
Myślę, że warto poskr omić emocj e, skupm y się na dysku sji meryt orycz nej.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:52:00
Skier uj te uwagi do tych, którym nie chce się przec zytać paru książek z teori i gier.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:55:54
Ja piszę bez emocj i, nawet złośliwości we mnie nie ma.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Sobota, 19, Wrz 2009, 08:58:20
Pierwszy wist posze dł z dubla . Angol e zawsz e z dubla górą, hehe.

Na próżno niesi esz kagan ek oświaty, nikt nie zauważył Twej cenne j uwagi .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:04:26

Myszk o, znowu oderw ałaś się chyba od rzecz ywist ości, ale to u Ciebi e norma lne.

Ja ciężko pracu ję. To, że mam czas na pisan ie tutaj, gdy moi chłopcy pojadą na rajd, to nie znacz y, że masz mnie obrażać. Brak argum entów wywołuje u Ciebi e atak agres ji. Pisz na temat, chłopie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:08:43
Pierwszy wist posze dł z dubla . Angol e zawsz e z dubla górą, hehe.

Na próżno niesi esz kagan ek oświaty, nikt nie zauważył Twej cenne j uwagi .

Ja zauważyłam, sama na to wpadłam, ale pokażę jak grać w swoim czasi e.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Iwo w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:12:07
Fakty cznie , szans a wygra nia przy podzi ale atutów 4-2 jest większa, niż przy 3-3, a i sam podzi ał zdarz a się o 1/3 częściej.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:37:59
Faktycznie, szans a wygra nia przy podzi ale atutów 4-2 jest większa, niż przy 3-3, a i sam podzi ał zdarz a się o 1/3 częściej.
Patrząc spoko jnie Tytus może mieć rację. Ale, czy on to wie, czy blefu je, to zupełnie inna spraw a.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:40:08
Tytus nie ma racji .

Pocze kajci e spoko jnie do wtork u rano a (nie) zobac zycie . :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:51:21
Tytus nie ma racji .

Pocze kajci e spoko jnie do wtork u rano a (nie) zobac zycie . :)

Wolę mieć pozyt ywne nasta wieni e. Poza tym sam coś widzę w tym rozda niu. :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:53:42
 s11 KD8
 h11 K64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 A732
 h11 W85
 d11 AKD10
 t11 W

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:55:01
Czy rozgr ywkę też będziemy rozbi jać na podwątki?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Sobota, 19, Wrz 2009, 09:56:42

Oczwiście, że nie jest, a Ty jako moder ator chyba powin ieneś jakoś chyba reago wać. Zadymę rozpo częła Myszk a jakim iś zupełnie oderw anymi od rzecz ywist ości (jak ten ostat nio przez e mnie zacyt owany ) stwie rdzen iami, niezw iązanymi z temat em. Inni do tego próbują jeszc ze prowo kować, żeby wznie cić zadymę.
 

Reagu ję, trzym am rękę na pulsi e. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Sobota, 19, Wrz 2009, 10:11:49
Czy rozgr ywkę też będziemy rozbi jać na podwątki?

Do tej pory wszys tko było prost e. Racze j niech każdy teraz poda dokładny plan gry.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Sobota, 19, Wrz 2009, 10:54:54
Ja jedna k propo nuję pocze kać na Tytus a.

Czemu ma mu bredz enie ujść na sucho?
Skieruj te uwagi do tych, którym nie chce się przec zytać paru książek z teori i gier.

Teori a gier. Ho ho, trudn e słowa.

A dlacz ego nie propo nujes z poczy tać o hodow li jedwa bników?

Nie znam się na niej co prawd a, ale podej rzewa m, że jest nie mniej przyd atna przy anali zie tego probl emu co teori a gier. :)

Powie dzieć jakiś (zasłyszany/przeczytany) termi n i sądzić, że uzasa dnia on dowol ne zdani e - to jest mysie rozum owani e, facet tak nie powin ien.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Sobota, 19, Wrz 2009, 20:56:52
Ja jedna k propo nuję pocze kać na Tytus a.
Czemu ma mu bredz enie ujść na sucho?

Tak właśnie będzie, co bana dosta nie ? LOL ;D
Takie dziwn e to forum, że gener alnie jak ktoś ma coś mądrego do powie dzeni a, to jest lincz owany prymi tywny m słowotokiem ;)

PS. Jung, Ty to na razie i tak jesteś łagodnie trakt owany , ale czuję, że niedługo przybędzie Ci minus ików, oj przybędzie... ROTFL  ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Niedziela, 20, Wrz 2009, 08:53:03
Czy rozgr ywkę też będziemy rozbi jać na podwątki?

Chyba nie warto .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:16:30

Takie dziwn e to forum, że gener alnie jak ktoś ma coś mądrego do powie dzeni a, to jest lincz owany prymi tywny m słowotokiem ;)


Tak, posługujesz się prymi tywny m słowotokiem. Nie potra fisz tego rozda nia wygrać, to dosta jesz szału, że ktoś inny potra fi.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:20:39
Tytus nie ma racji .

Pocze kajci e spoko jnie do wtork u rano a (nie) zobac zycie . :)

Sam nie masz żadnego pomysłu. Trosz eczkę bardz iej skomp likow ana rozgr ywka i jesteś bezra dny. Pastw ić się nad Myszką i Marci nem to żadna sztuk a. Wcale nie grasz w brydża lepie j od nich.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:28:04
Ja jedna k propo nuję pocze kać na Tytus a.

Czemu ma mu bredz enie ujść na sucho?
Skieruj te uwagi do tych, którym nie chce się przec zytać paru książek z teori i gier.

Teori a gier. Ho ho, trudn e słowa.

A dlacz ego nie propo nujes z poczy tać o hodow li jedwa bników?

Nie znam się na niej co prawd a, ale podej rzewa m, że jest nie mniej przyd atna przy anali zie tego probl emu co teori a gier. :)

Powie dzieć jakiś (zasłyszany/przeczytany) termi n i sądzić, że uzasa dnia on dowol ne zdani e - to jest mysie rozum owani e, facet tak nie powin ien.
Wycofuję radę. Tobie nic nie pomoże. Zaduf anie o własnej nieom ylności Cię kiedyś zabij e.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:29:07
Bla bla bla, a wtore k rano coraz bliżej. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:34:20
Bla bla bla, a wtore k rano coraz bliżej. ;)

Bierz esz wzór ze swego przyj aciel a Marci na. Nabij asz posty . Gratu lacje .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 09:36:44
Czy nie możecie tej Wasze j wymia ny zdań uczyn ić prywa tną? Żeby śledzić wątek muszę ciągle przew ijać po kilka stron .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 10:02:14
Mogę dziś wiecz orem zagrać rozda nie z Tytus em, ale czy to nie popsu je pozos tałym osobo m zabaw y?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 10:06:45
Ja tam nie mam nic przec iwko. Zapro siłbym Junga i Bastk a, nawet mogę dokładać karty jako pierw szy.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 10:09:26
To zapra szam dziś o 19.00 . Co 5 minut jedna lewa będzie zagra na, ok?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 10:13:55
To ja będę. Ale chyba trzeb a będzie czasa mi grać po pół lewy, prawd a?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 10:15:07
To ja będę. Ale chyba trzeb a będzie czasa mi grać po pół lewy, prawd a?

OK.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:50:39
Devil, to zadan ko jest w sam raz dla Ciebi e.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Czar w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:53:36
A niby czemu właśnie dla niego?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:55:04
Trzeb a zasto sować manew r Devil a.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Czar w Niedziela, 20, Wrz 2009, 14:57:02
Nie bardz o rozum iem.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Niedziela, 20, Wrz 2009, 15:03:11
Nie bardz o rozum iem.
Trzeba było się uczyć języków obcyc h.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:05:39
Uwaga, przyp omina m proce durę, pierw szy zagra nie zgłasza Tytus, ok?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:06:19
ok.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:06:33
OK.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:07:02
OK.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:07:51
ok.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:08:18
ok.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:09:18
OK.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:09:48
Zaczy namy, lewa nr 2.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:10:41
A t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:11:05
A h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:11:18
A t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:11:50
A h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:12:09
A h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:12:30
A t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:14:53
 s11 KD8
 h11 K64
 d11 W
 t11 8753


 s11 A732
 h11 W85
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2. t11 A, 4, W, 2
3.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:15:49
3 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:16:04
3 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:16:19
3 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:16:29
3 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:16:48
3 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:17:07
3 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:17:32
Czym przeb ijamy ?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:18:09
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:18:23
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:18:50
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:19:26
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:21:34
 s11 KD8
 h11 K64
 d11 W
 t11 875


 s11 A73
 h11 W85
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3. t11 3, 6, (2 s11), 10
4.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:23:12
5 h11 do króla.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:23:34
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:24:02
A d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:24:18
A d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:24:25
2 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:25:02
5 h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:25:24
8 h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:26:06
5 h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:28:31
 s11 KD8
 h11 64
 d11 W
 t11 875


 s11 A73
 h11 W8
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3.t11 3, 6, (2 s11), 10
4.h11 5, 3, K, 10
5.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:31:23
5 t11 - 3 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:32:00
5 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:33:09
Przeb ijam trefl a.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:33:48
5 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:34:35
5 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:35:20
przeb itka trefl a.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:38:15
 s11 KD8
 h11 64
 d11 W
 t11 87


 s11 A7
 h11 W8
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3.t11 3, 6, (2 s11), 10
4.h11 5, 3, K, 10
5.t11 5, 9, (3 s11), K
6.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:40:16
3 razy karo, wyrzu cam 2 kiery .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:40:50
A d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:41:08
4 x karo
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:41:40
A d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:42:06
A d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:42:55
4 x  d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:46:26
 s11 KD8
 h11 =
 d11 =
 t11 87


 s11 A7
 h11 W8
 d11 10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3.t11 3, 6, (2 s11), 10
4.h11 5, 3, K, 10
5.t11 5, 9, (3 s11), K
6.d11 A, 8, W, 2
7.d11 K, 3, (4 h11), 5
8.d11 D, 4, (6 h11), 6
9.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:49:02
10 d11 i patrz ymy, co spada .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:50:05
10 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:50:57
10 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:51:07
10 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:51:37
10 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:52:30
7 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:53:35
7 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:53:56
7 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:54:17
7 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:55:22
7 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:55:42
7 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:56:00
10 d11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:58:10
 s11 KD8
 h11 =
 d11 =
 t11 8


 s11 A7
 h11 W8
 d11 =
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3.t11 3, 6, (2 s11), 10
4.h11 5, 3, K, 10
5.t11 5, 9, (3 s11), K
6.d11 A, 8, W, 2
7.d11 K, 3, (4 h11), 5
8.d11 D, 4, (6 h11), 6
9. d11 10, 7, (7 t11), 9
10.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:58:30
7 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:59:21
W h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 19:59:41
W h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:00:03
W h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:00:11
W h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:00:51
W h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:02:54
10 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:03:23
W h11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:03:51
K s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:04:28
D s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:04:49
D s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:05:18
K s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:05:58
D s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:06:37
D s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:08:23
 s11 D8
 h11 =
 d11 =
 t11 8


 s11 A7
 h11 8
 d11 =
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3.t11 3, 6, (2 s11), 10
4.h11 5, 3, K, 10
5.t11 5, 9, (3 s11), K
6.d11 A, 8, W, 2
7.d11 K, 3, (4 h11), 5
8.d11 D, 4, (6 h11), 6
9. d11 10, 7, (7 t11), 9
10. h11 W, ( s11 10, K), D
11.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:09:03
8 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:09:22
8 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:09:55
8 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:10:36
8 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:11:13
8 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:11:53
8 t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:14:26
D t11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:15:12
7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:15:32
7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:15:44
7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:16:18
7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:16:42
7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:17:06
7 s11
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:18:29
 s11 D8
 h11 =
 d11 =
 t11 =


 s11 A
 h11 8
 d11 =
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

1.h11 9, A, 7, 2
2.t11 A, 4, W, 2
3.t11 3, 6, (2 s11), 10
4.h11 5, 3, K, 10
5.t11 5, 9, (3 s11), K
6.d11 A, 8, W, 2
7.d11 K, 3, (4 h11), 5
8.d11 D, 4, (6 h11), 6
9. d11 10, 7, (7 t11), 9
10. h11 W, (s11 10, K), D
11. t11 8, D, (s11 7, 4)
12.?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:19:41
Przeb ijam kiera D s11. Uff. Gdzie jest Jung?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:19:59
2 przeb itki.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:20:36
2 ostat nie lewy moje, jeste m boska .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Kotek w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:20:58
Reszt a nasza .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:21:31
Wygra liśmy. :D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:22:05
Przeb ijam figurą.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:28:11
Niest ety, drugi raz nie można tego zagrać.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:30:49
Przebijam kiera D s11. Uff. Gdzie jest Jung?

Tutaj . Ładnie.

Czy na większą szansę niż: A h11, K s11, K h11, AKQ d11 (dwa kiery), kier?

Trzeb a polic zyć.


PS. Ale nie spodz iewałem się, że w ogóle coś napis zesz. Zaimp onowa łeś mi.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:34:52
Podaj układ. Wygry wam też przy niektórych układach 3-3.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:38:55
                          s11 KD8
                          t11 8


 s11 W105                               s11 964
 t11 K                                     h11 D


                          s11 A7
                          h11 W8

Gram kiere m.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:46:35
Popra w mnie jeśli się mylę.
W kiera ch potrz ebuje my tego sameg o (trzec ia Q h11 u E).
Ponad to:

1. Ja potrz ebuję:
a) kar nie gorsz ych niż 5/3,
b) pików 3/3 i JT9 z jedne j stron y.

2. Ty potrz ybuje sz:
a) kar 4/4
b) trefl i 3(W)/4(E) i pików 4(W)/2(E) z gruby m duble m u E, lub
c) trefl i 4(W)/3(E) i pików 3/3 z dwoma honor kami u W

Jutro posta ram się polic zyć to dokładnie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:51:39
Popraw mnie jeśli się mylę.
W kiera ch potrz ebuje my tego sameg o (trzec ia Q h11 u E).
Ponad to:

1. Ja potrz ebuję:
a) kar nie gorsz ych niż 5/3,
b) pików 3/3 i JT9 z jedne j stron y.


Tu się zgadz am.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:55:23

2. Ty potrz ebuje sz:
a) kar 4/4
b) trefl i 3(W)/4(E) i pików 4(W)/2(E) z gruby m duble m u E, lub
c) trefl i 4(W)/3(E) i pików 3/3 z dwoma honor kami u W

Jutro posta ram się polic zyć to dokładnie.

a) zgoda

Wygra m przy 11 podzi ałach 3-3,
1) W ma W109
2) W ma 2 sztuk i z W109
3) E ma W109
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Niedziela, 20, Wrz 2009, 20:58:29

b) trefl i 3(W)/4(E) i pików 4(W)/2(E) z gruby m duble m u E, lub


To 1/5 ukladów 4-2.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:04:33

Wygra m przy
1) W ma W109
2) W ma 2 sztuk i z W109
3) E ma W109

Tak. Zgadz a się.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:06:39

Wygra m przy
1) W ma W109
2) W ma 2 sztuk i z W109
3) E ma W109

Tak. Zgadz a się.

55% układów 33.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:07:16

To 1/5 ukladów 4-2.

Tak, zgadz a się. Konkr etne dwie karty byłoby 1/15. Są 3 grube duble więc 1/5.


55% układów 33.

Tak. 11/20.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:09:50
Po przełożeniu na swoje miejs ce W t11, zmien iła się optyk a rozda nia, hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:11:21

To 1/5 ukladów 4-2.

Tak, zgadz a się. Konkr etne dwie karty byłoby 1/15. Są 3 grube duble więc 1/5.


55% układów 33.

Tak. 11/20.

A liczyłeś z Diric hleta , czy z dwumi anu Newto na, hehe? Bo ja wykor zysta łem symbo le Newto na, hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Niedziela, 20, Wrz 2009, 21:13:25
Popraw mnie jeśli się mylę.
W kiera ch potrz ebuje my tego sameg o (trzec ia Q h11 u E).
Ponad to:

1. Ja potrz ebuję:
a) kar nie gorsz ych niż 5/3,
b) pików 3/3 i JT9 z jedne j stron y.


Tu się zgadz am.

Tu są 2 układy sprzy jające tylko .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 07:49:37
OK. Liczy my. Kiery zosta wiam, bo nie mają znacz enia dla oceny jakościowej (lepsz a/gorsza).


I. Prost a.
1. Kara nie gorze j niż 5/3 - 80%.
2. Piki 3/3 i tylko 2 podzi ały z 20 - 3,6%.

Szans a= 0,8 x 0,036 = 0,029 (2,9%)

II. Tytus .
1. Kara 4/4 - 33%.
2a. Trefl e 4/3 u konkr etneg o (31%) i piki 4/2 u konkr etneg o i tylko 3 podzi ały - (24% x 1/5) = 1,5%,; lub
2b. Trefl e 4/3 u konkr etneg o (31%) i piki 3/3 i 11 podzi ałów (20%) = 6,2%

Szans a = 0,33 x (0,015+0,062) = 0,33 x 0,077 = 0,025 (2,5%)Wynik .
Gra na szansę prostą jest lepsz a niż gra na szansę podaną przez Tytus a et conso tes.
Niewi ele, ale jedna k.
Niemn iej to co napis ałem w stosu nku do Tytus a (że mi zaimp onowa ł) pozos taje w mocy.
Rozgr ywka była ładna i jej wcześniej nie zauważyłem.
A, że jest niepr aktyc zna wyszło dopie ro w wynik u oblic zeń, które przy stoli ku trudn o byłoby wykon ać.
No i rozbi eżność jest niewi elka.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:04:53
Stoso wałem przyb liżenia, jedna k nie powin ny one znacząco wpłynąć na wynik . Jedna k spraw dźmy z przyb liżeniem nieco dokładniejszym.

I. 0,7984 x 0,03553 = 0,0284

II. 0,3272 x (0,0151 +0,0604)= 0,3272 x 0,0755 = 0,247

Przyb liżenia więc nie mają wpływu na wynikPS. Dodat kowo moja szans a zmnie jsza się o podzi ał trefl i 6/1 lub gorsz y w przyp adku, gdy E ma  s11 JT9. Bo muszę wrócić do ręki przeb itką (3,65%).
A więc:
I. 0,0284 x 0,9635 = 0,02736.

Szansa prost a pozos taje większa. O 0,25% hehe.  ;)
Dziękuję za uwagę.

To już chyba wszys tko. :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:32:53
Niemniej to co napis ałem w stosu nku do Tytus a (że mi zaimp onowa ł) pozos taje w mocy.
Rozgr ywka była ładna i jej wcześniej nie zauważyłem.

Dołączam się.
Co nie zmien ia faktu o niektórych debil nych komen tarza ch, zwłaszcza broniących wywod y Myszk i nie związane z temat em ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:42:09
Czy, gdy założyliłśmy warun ki na 3 kolor y, piki, kiery i kara, jest sens zakładać warun ek na czwar ty kolor? Moim zdani em nie ma, więc trzeb a liczyć bez trefl i. Wtedy wynik i są inne.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:47:34

PS. Dodat kowo moja szans a zmnie jsza się o podzi ał trefl i 6/1 lub gorsz y w przyp adku, gdy E ma  s11 JT9. Bo muszę wrócić do ręki przeb itką (3,65%).
Trudno ułożyć ręce ze składem 3-3 w pikac h, 3-2 w kiera ch, kara nie gorze j niż 5-3 i trefl e 6-1
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:49:06
Czy, gdy założyliłśmy warun ki na 3 kolor y, piki, kiery i kara, jest sens zakładać warun ek na czwar ty kolor? Moim zdani em nie ma, więc trzeb a liczyć bez trefl i. Wtedy wynik i są inne.

Moim zdani em oczyw iście trefl e trzeb a liczyć.

Dlacz ego miałoby być inacz ej?

Na tej samej zasad zie, mógłbyś powie dzieć, że nie trzeb a liczyć kar, bo założyliśmy trefl e. I znów wynik i będą inne :)

Można inacz ej.

Wylic zyć prawd opodo bieństwo konkt retne go podzi ału a prior i np: że W ma:  s11 Hxxx,  h11 xx,  d11 xxxx,  t11 xxx

Myślę, że wyjdz ie to samo co w moich oblic zenia ch.  :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:51:34

PS. Dodat kowo moja szans a zmnie jsza się o podzi ał trefl i 6/1 lub gorsz y w przyp adku, gdy E ma  s11 JT9. Bo muszę wrócić do ręki przeb itką (3,65%).
Trudno ułożyć ręce ze składem 3-3 w pikac h, 3-2 w kiera ch, kara nie gorze j niż 5-3 i trefl e 6-1


Right . Nie da się.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:52:32
Trzeb a w wylic zenia ch Junga wstaw ić przy trefl ach prawd opodo bieństwo =1
Stosowałem przyb liżenia, jedna k nie powin ny one znacząco wpłynąć na wynik . Jedna k spraw dźmy z przyb liżeniem nieco dokładniejszym.

I. 0,7984 x 0,03553 = 0,0284

II. 1 x (0,0151 +0,0604)= 1 x 0,0755 = 0,0755


0,0755 : 0,0284 = 2,69

Tyle razy rozgr ywka Tytus a jest lepsz a.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 08:54:14
W urnie są 3 białe i 2 czarn e kule. Jakie jest prawd opodo bieństwo wylos owani a białej kuli, pod warun kiem, że najpi erw wylos owano 2 czarn e? Można to liczyć na warun kowe, można a poste riori .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:06:45
Załóżmy, że gramy szlem a i mamy do rozwiązania do w 3 karto wej końcówce do rozwiązania kolor N: KJx do S: Axx.

Przec iwnic y nie uroni li jeszc ze żadnej blotk i w tym kolor ze a mięli w nim 5 kart łącznie. Podzi ał 3/2. Zagra liśmy Asa, przec iwnic y dołożyli po blotc e. Teraz blotk a i blotk a od W.

Jaka jest szans a na Q u W a jaka na Q u E?

Czy możemy, wg Twoje go a poste riort i Brydż, uznać, że szans e są 50-50?
Jeśli się z tym zgodz isz, to rozum ujesz konse kwent nie.

Ale nie powin ieneś się z tym zgodz ić.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:08:59
Zgadz a się.
Gdy już dołożyli nam do 4 kar, podzi ał trefl i się wyjaśnił.

Ale decyz ję co do sposo bu rozgr ywki podej mowal iśmy w pierw szej lewie .

Wtedy należało wylic zyć z prawd opodo bieństwem a prior i układ konie czny do wygra nia. Można to zrobić z symbo lu Newto na.
Powin no wyjść to samo co w moich oblic zenia ch, bo tabel e prawd opodo bieńst a prior i są liczo ne z symbo lu Newto na.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:10:57
Zgadza się.
Gdy już dołożyli nam do 4 kar, trefl e same nam wyszły.

Ale decyz ję co do sposo bu rozgr ywki podej mowal iśmy w pierw szej lewie .

Wtedy należało wylic zyć układ a prior i.

Tak, ale zakładaliśmy układ pików(nawet warun kowo dwa układy), kierów i kar. W każdym przyp adku trefl e dzielą się same.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:12:01
Zgadza się.
Gdy już dołożyli nam do 4 kar, trefl e same nam wyszły.

Ale decyz ję co do sposo bu rozgr ywki podej mowal iśmy w pierw szej lewie .

Wtedy należało wylic zyć układ a prior i.

Tak, ale zakładaliśmy układ pików(nawet warun kowo dwa układy), kierów i kar. W każdym przyp adku trefl e dzielą się same.

Jeśli założyliśmy je przed rozgr ywką to należ liczyć prawd opodo biewństwo układu przed rozgr ywką.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:17:41
Zgadza się.
Gdy już dołożyli nam do 4 kar, trefl e same nam wyszły.

Ale decyz ję co do sposo bu rozgr ywki podej mowal iśmy w pierw szej lewie .

Wtedy należało wylic zyć układ a prior i.

Tak, ale zakładaliśmy układ pików(nawet warun kowo dwa układy), kierów i kar. W każdym przyp adku trefl e dzielą się same.

Jeśli założyliśmy je przed rozgr ywką to należ liczyć prawd opodo biewństwo układu przed rozgr ywką.

Zgoda . Spórz na to.

Liczb a rozkładów kart w brydżu wynos i:

(52 nad 13) x (39 nad 13) x 26 (26 nad 13) x (13 nad 13) =

One są liczo ne przed rozda niem, ostat nia ręka (analo g podzi ału ostat niego kolor u) jest zdege nerow ana. Ostat ni człon ilocz ynu ma wartość = 1.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:19:20
W worec zku są kule czarn e i białe. Wyciągamy losow o trzy kule. Które zdarz enie jest bardz iej prawd opodo bne:
A. Wśród wyciągniętych kul jest jedna biała
B. Wśród wyciągniętych kul jest jedna biała i dwie czarn e
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:24:15
W worec zku są kule czarn e i białe. Wyciągamy losow o trzy kule. Które zdarz enie jest bardz iej prawd opodo bne:
A. Wśród wyciągniętych kul jest jedna biała
B. Wśród wyciągniętych kul jest jedna biała i dwie czarn e

Ten przykład nie ma żadnego związku z brydżem. Dodat kowo jest za mało danyc h do rozwiązania. W brydżu można wszys tko polic zyć.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:25:17
Zgoda. Zobac z na to.

Liczb a rozkładów kart w brydżu wynos i:

(52 nad 13) x (39 nad 13) x 26 (26 nad 13) x (13 nad 13) =

One są liczo ne przed rozda niem, ostat nia ręka (analo g podzi ału ostat niego kolor u) jest zdege nerow ana. Ostat ni człon ilocz ynu ma wartość = 1.

To prawd a. Podzi ał ostat niego kolor u wycho dzi autom atycz nie.
Ale nie ma to związku z tym co napis ałem.
Powtórzę.
Żeby wylic zyć prawi dłowo prawd opodo bieństwo rozgr ywki Tytus a trzeb a wylic zyć a prior i wpard opodo bieństwo wytas owani a wszys tkich układów przy jakic h Tytus wygry wa.
Przed rozgr ywką a nie po zgran iu 4 kar. Bo na taką a nie inną rozgr ywkę zdecy dował się w 1 lewie, a nie w 9.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:25:59
W worec zku są kule czarn e i białe. Wyciągamy losow o trzy kule. Które zdarz enie jest bardz iej prawd opodo bne:
A. Wśród wyciągniętych kul jest jedna biała
B. Wśród wyciągniętych kul jest jedna biała i dwie czarn e

Ten przykład nie ma żadnego związku z brydżem. Dodat kowo jest za mało danyc h do rozwiązania. W brydżu można wszys tko polic zyć.

Niest ety ma ogrom nie dużo wspólnego. Nawet z omawi anym probl emem.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:34:08
Nie ma nic. Nie można polic zyć żadnego prawd opodo bieństwa. I nie ma korel acji. Liczb a kart w brydżu wynos i 4 x 13. A ile jest kul? Szkod a czasu na anali zę tego probl emu z kulam i.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:36:44
Nie ma co prowa dzić jałowej dysku sji. Tomca t i Jung poradźcie się kolek tywu. A potem wróćcie do temat u. Nie ma sensu pisać tego, co Wam się wydaj e.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:39:23
Zgoda. Zobac z na to.

Liczb a rozkładów kart w brydżu wynos i:

(52 nad 13) x (39 nad 13) x 26 (26 nad 13) x (13 nad 13) =

One są liczo ne przed rozda niem, ostat nia ręka (analo g podzi ału ostat niego kolor u) jest zdege nerow ana. Ostat ni człon ilocz ynu ma wartość = 1.

To prawd a. Podzi ał ostat niego kolor u wycho dzi autom atycz nie.
Ale nie ma to związku z tym co napis ałem.
Powtórzę.
Żeby wylic zyć prawi dłowo prawd opodo bieństwo rozgr ywki Tytus a trzeb a wylic zyć a prior i wpard opodo bieństwo wytas owani a wszys tkich układów przy jakic h Tytus wygry wa.
Przed rozgr ywką a nie po zgran iu 4 kar. Bo na taką a nie inną rozgr ywkę zdecy dował się w 1 lewie, a nie w 9.
Dokładnie tak samo, jak z polic zenie m wszys tkich rozkładów. Przem yśl to jeszc ze.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:43:05
Przykładowo liczy my rękę W.
1. Ma jedną z 10 400 600 możliwych rąk, które MÓGŁ otrzy mać. Oblic za się to przy pomoc y wzoru Newto na n po k = n!/k! x (n-k)!.

Wśród tych rąk jest ileśtam zawie rających dokładnie 4 piki.
Aby oblic zyć – ile – należy tym razem przyjąć taki sposób rozdz ielan ia kart w którym W otrzy muje dokładnie 4 piki. A więc:

– 26 kart gracz y WE dziel imy na dwie części – 6 piki i 20 niepi ki
– W wybie ra 4 spośród 6 pików – co może uczyn ić na 15 sposo bów
– następnie wybie ra 9 spośród 20 niepi ków – 167 960 sposo bów
– ilość rąk W z dokładnie 4 pikam i jest oczyw iście ilocz ynem:
         15 x 16796 0 = 2 519 400

Ostat eczni e – prawd opodo bieństwo że W ma dokładnie 4 piki wynos i:
 ilość rąk W z dokładnie 4 pikam i = 2 519 400  
 podzi elić przez
ilość wszyt kich możliwych rąk W
 10 400 600

równa się 0,2422.

Jest to zgodn e z tabel emi prawd opodo bieństw.
 
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:46:41
Nie ma nic. Nie można polic zyć żadnego prawd opodo bieństwa. I nie ma korel acji. Liczb a kart w brydżu wynos i 4 x 13. A ile jest kul? Szkod a czasu na anali zę tego probl emu z kulam i.
Przecież to jest dokładna analo gia tego, co ty napis ałeś o karta ch, tylko ja użyłem trzec h kul i dwóch kolorów, a ty 52 kart i czter ech kolorów. Jeśli jest jedna biała kula, to wiado mo, że pozos tałe dwie są czarn e, więc nie wpływa to na ocenę prawd opodo bieństwa. Pisal iśmy w tym samym czasi e, ale twój wpis ukazał się wcześniej.

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:47:51
Teraz dziel imy to przez 5, bo W musi mieć dokładnie 1 honor ek.

0,2422 x 0,2 = 0,0484

Taka jest szans a, że W dosta nie a prior i Hxxx.

Teraz kiery . I tak dalej .

A potem podzi ały 3/3.

Potem suma wszys tkieg o.

Nie liczyłem w ten sposób, bo to dla mnie za żmudne. Jeśli ktoś tak polic zy i wyjdz ie mu ci inneg o niż w moich oblic zenia ch to się podda m.
Żadne "licze nie a poste riori " mnie nie zadow oli. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:48:14
Załóżmy, że gramy szlem a i mamy do rozwiązania do w 3 karto wej końcówce do rozwiązania kolor N: KJx do S: Axx.
Przec iwnic y nie uroni li jeszc ze żadnej blotk i w tym kolor ze a mięli w nim 5 kart łącznie. Podzi ał 3/2. Zagra liśmy Asa, przec iwnic y dołożyli po blotc e. Teraz blotk a i blotk a od W.
Jaka jest szans a na Q u W a jaka na Q u E?

E = 10 / 16
W= 6 / 16

Przy tak zadan ym pytan iu.
Jeżeli byś spytał jak należy zagrać, aby wziąć z największym pstwi em 13 lew, wtedy odpow iem, że trzeb a przyc iąć damę (3/8 że wygra m jak przyt nę, 2/8 że wygra m jak zagra m z góry i 3/8 nie wygra m nigdy)
Natur lanie przyjąłem, że blotk i są zrzuc ane zupełnie losow o, a przec iwnik mając 3 damę w cięciu nigdy jej nie dołoży do dwóch pierw szych lew.

PS. Co do pytan ia o kule, to popra wna odpow iedź jest: takie samo ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:49:46
Gdyby m był Marci nem, to bym pomyślał, że nabij asz sobie liczbę wiado mości. Ale on by z tej jedne j Twoje j zrobił kilka naście swoic h.

Propo nuję przen ieść te wypow iedzi , gdzieś jest wątek "Prawd opodo bieństwo". Gdzieś go widzi ałem.

Ten tekst nie wnosi nicze go noweg o. Jest prawi dłowy, ale nie na temat . Co prawd a Artur Schop enhau er miał w swoje j "Eryst yce" jeden z takic h pomysłów, ale nie podej rzewa m Cię o ich stoso wanie .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:50:34
Nie ma co prowa dzić jałowej dysku sji. Tomca t i Jung poradźcie się kolek tywu. A potem wróćcie do temat u. Nie ma sensu pisać tego, co Wam się wydaj e.


A dlacz ego? Może ktoś, kto się zna lepie j, mnie wypro wadzi z błędu.

Ty wczor aj coś pisałaś o "diabe lskim zagra niu" w tym probl emie.

I nikt Ci nie mówił, żebyś sobie najpi erw przec zytała co to jest "coup de diabl e" a potem pisała, choci aż mógłby. :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:51:09
Nie ma nic. Nie można polic zyć żadnego prawd opodo bieństwa. I nie ma korel acji. Liczb a kart w brydżu wynos i 4 x 13. A ile jest kul? Szkod a czasu na anali zę tego probl emu z kulam i.
Przecież to jest dokładna analo gia tego, co ty napis ałeś o karta ch, tylko ja użyłem trzec h kul i dwóch kolorów, a ty 52 kart i czter ech kolorów. Jeśli jest jedna biała kula, to wiado mo, że pozos tałe dwie są czarn e, więc nie wpływa to na ocenę prawd opodo bieństwa. Pisal iśmy w tym samym czasi e, ale twój wpis ukazał się wcześniej.Nie wiado mo, ile kul jest w worec zku. Gdzie to napis ałeś?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:52:27
Pogub iłem się w tych Waszy ch anali zach.
Może spróbuję uporządkować o co toczy się dysku sja i wtedy służę oblic zenia mi ;D

1. Bierz emy 1 lewę asem.
2. Gramy drugi raz w kiera (czy nie spadn ie dama).
3. Jeżeli nie spadła, to trzeb a spróbować przeb ić kiera i nie oddać lewy pikow ej.

Rozch odzi się o to, czy zagrać na podzi ał 3-3 czy na 4-2 tak ?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:54:49
Pogubiłem się w tych Waszy ch anali zach.
Może spróbuję uporządkować o co toczy się dysku sja i wtedy służę oblic zenia mi ;D

1. Bierz emy 1 lewę asem.
2. Gramy drugi raz w kiera (czy nie spadn ie dama).
3. Jeżeli nie spadła, to trzeb a spróbować przeb ić kiera i nie oddać lewy pikow ej.

Rozch odzi się o to, czy zagrać na podzi ał 3-3 czy na 4-2 tak ?

Nie. Jung grał na podzi ał 3-3 przy karac h 4-4 lub 5-3. Tytus grał na podzi ał kar 4-4, ale wygry wał przy 11/20 podzi ałach pików 3-3 i 1/5 podzi ałów pików 4-2.
Obaj założyli podzi ał kierów z trzec ią damu u E.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:56:05
Jung dolic za Tytus owi podzi ały trefl i, a Proro k mówi, że podzi ał trefl i jest już określony (P=1), po przyjęciu podzi ałów 3 kolorów.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:56:37

Tytus wczor aj rozeg rał ten kontr akt. Do wygra nia potrz ebowa ł.

a) kar 4/4
b1) pików 4W/2E z gruby m duble m u E lub (przy trefl ach 3W/4E) lub
b2) pików 3/3 (11 podzi ałów) przy trefl ach 4W/3E)

Chodz i o to czy to większa szans a niż prost e A h11, K s11, K  h11, AKQ d11 (dwa kiery).
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:57:08
Jeszc ze jedno, Jung wygry wał przy 2/20 podzi ałach pików 3-3.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:58:18
Propo nuję pocze kać aż to polic zą Olecz ek, Zez, Shado w lub Mosze . Oni się nie mylą w rachu nkach , zgoda?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 09:58:47
Ewa podała wsztk ko krótko, zwięźle i treściwie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:00:27
Nie wiado mo, ile kul jest w worec zku. Gdzie to napis ałeś?
Ale ja nie kazałem liczyć prawd opodo bieństw, tylko powie dzieć, które jest większe. Chodz iło mi o to, że jak określisz prawd opodo bieństwo liczb y kul jedne go kolor u, to nie określa się prawd opodo bieństwa drugi ego, bo jest ono 1. Wydaw ało mi się prost e do zrozu mieni a. Jak widać myliłem się.

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:02:26
Nie wiado mo, ile kul jest w worec zku. Gdzie to napis ałeś?
Ale ja nie kazałem liczyć prawd opodo bieństw, tylko powie dzieć, które jest większe. Chodz iło mi o to, że jak określisz prawd opodo bieństwo liczb y kul jedne go kolor u, to nie określa się prawd opodo bieństwa drugi ego, bo jest ono 1. Wydaw ało mi się prost e do zrozu mieni a. Jak widać myliłem się.


Zgodzę się, jak dopis zesz, że w Twojej urnie są dokładnie 3 kule.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:08:59
Zgodzę się, jak dopis zesz, że w Twojej urnie są dokładnie 3 kule.
Jest 12345 6 kul białych i 76543 2 kule czarn e. Zmien ia to w czymk olwie k odpow iedź na moje pytan ie?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:11:37
Tomca t, rada ma, nie pisz przez godzi nę, ok?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:17:27
A możecie polic zyć moją rozgr ywkę?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:17:49
Tytus wczor aj rozeg rał ten kontr akt. Do wygra nia potrz ebowa ł.
a) kar 4/4
b1) pików 4W/2E z gruby m duble m u E lub (przy trefl ach 3W/4E) lub
b2) pików 3/3 (11 podzi ałów) przy trefl ach 4W/3E)
Chodz i o to czy to większa szans a niż prost e A h11, K s11, K  h11, AKQ d11 (dwa kiery).

Już prawi e rozum iem. Na co zagrał Tytus widzi ałem. Jak Ty grasz w lewie siódmej (po usunięciu dwóch kierów) ? Rozum iem, że chces z przeb ić kiera ?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:25:31
Tak.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:27:45
Tak.

czyli potrz ebuje sz kar 5-3 lub 4-4 i pików J109 sec na dowol nej ręce ?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:29:23
Tak.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:42:20
Dama kier jest trzec ia u E.
Pozos tało 10 kart do zapełnienia z 21 (6 pików, 8 kar i 7 trefl i)
Wszys tkich możliwości jest (21 po 10) = 352 716
a) Rozgr ywka Tytus a: (8 po 4)*((3 po 2)*(7 po 4)+11*(7 po 3)) = 34 300; 34 300 / 352 716 = 9,7%
b) Rozgr ywka Junga: 2*((8 po 5)*(7 po 2) + (8 po 4)*(7 po 3) + (8 po 3)*(7 po 4)) = 11 172; 11 172 / 352 716 = 3,2%

Wyjaśnienia:
Tytus po kolei: (podzi ał kar 4-4)*((dwa honor y z trzec h u E)*(4 trefl e z siedm iu)+(11 wygry wających układów pików 3-3)*(3 trefl e z siedm iu))
Jung po kolei: dwójka na początku do dwa układy J109 lub xxx pik, dalej odpow iedni e podzi ały kar i trefl i.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 10:59:30
Trzeba w wylic zenia ch Junga wstaw ić przy trefl ach prawd opodo bieństwo =1
Stosowałem przyb liżenia, jedna k nie powin ny one znacząco wpłynąć na wynik . Jedna k spraw dźmy z przyb liżeniem nieco dokładniejszym.

I. 0,7984 x 0,03553 = 0,0284

II. 1 x (0,0151 +0,0604)= 1 x 0,0755 = 0,0755


0,0755 : 0,0284 = 2,69

Tyle razy rozgr ywka Tytus a jest lepsz a.
Dama kier jest trzec ia u E.
Pozos tało 10 kart do zapełnienia z 21 (6 pików, 8 kar i 7 trefl i)
Wszys tkich możliwości jest (21 po 10) = 352 716
a) Rozgr ywka Tytus a: (8 po 4)*((3 po 2)*(7 po 4)+11*(7 po 3)) = 34 300; 34 300 / 352 716 = 9,7%
b) Rozgr ywka Junga: 2*((8 po 5)*(7 po 2) + (8 po 4)*(7 po 3) + (8 po 3)*(7 po 4)) = 11 172; 11 172 / 352 716 = 3,2%

Wyjaśnienia:
Tytus po kolei: (podzi ał kar 4-4)*((dwa honor y z trzec h u E)*(4 trefl e z siedm iu)+(11 wygry wających układów pików 3-3)*(3 trefl e z siedm iu))
Jung po kolei: dwójka na początku do dwa układy J109 lub xxx pik, dalej odpow iedni e podzi ały kar i trefl i.

Skąd ta rozbi eżność wyników?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Ewa w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 11:02:52
Dama kier jest trzec ia u E.
Pozos tało 10 kart do zapełnienia z 21 (6 pików, 8 kar i 7 trefl i)
Wszys tkich możliwości jest (21 po 10) = 352 716
a) Rozgr ywka Tytus a: (8 po 4)*((3 po 2)*(7 po 4)+11*(7 po 3)) = 34 300; 34 300 / 352 716 = 9,7%
b) Rozgr ywka Junga: 2*((8 po 5)*(7 po 2) + (8 po 4)*(7 po 3) + (8 po 3)*(7 po 4)) = 11 172; 11 172 / 352 716 = 3,2%

Wyjaśnienia:
Tytus po kolei: (podzi ał kar 4-4)*((dwa honor y z trzec h u E)*(4 trefl e z siedm iu)+(11 wygry wających układów pików 3-3)*(3 trefl e z siedm iu))
Jung po kolei: dwójka na początku do dwa układy J109 lub xxx pik, dalej odpow iedni e podzi ały kar i trefl i.

Pocze kajmy aż to polic zy ktoś na poważnie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 11:06:27

Skąd ta rozbi eżność wyników?

Bo Baste k liczył ani a prior i ani a poste riori . :)
Czyli założył tylko 3 damę kier u E.


PS. Nie spraw dzałem, czy nie ma tam błędu rachu nkowe go bo mam w roboo cie urwan ie głowy. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 15:11:52
Oblic zyłem dokładną możliwość wygra nej dla następującego założonego układu ręki W (H = honor ek, v = lub):

-  s11 HHH v xxx v HHx  = 0,1954 (19,54%) - (a prior yczne 3,553 x 0,55)
-  h11 xx - 0,2089 (20,89%) - (Newto n i szufl adki)
-  d11 xxxx - 0,3807 (38%) - (Newto n)
-  t11 xxxx - 1,00 (100%) - autom atycz ne (dokładnie, jak pisał Proro k)

Łącznie szans a otrzy mania takie j ręki wynos i 0,0155 (1,55%)

Szansę otrzy mania x sztuk kolor u liczyłem z symbo lu Newto na. Szansę rozkładu figur - z szufl adek, (np. sznas a, że Q h11 nie trafi do dubla W, tylko do 3 sztuk E wylic zyłem mnożąc (wylic zoną z Newto na) szansę dokładnie dwóch kierów u W przez 3/5).


Oblic zyłem też (analo giczn ie) szansę otrzy mania ręki w  s11 Hxxx,  h11 xx,  d11 xxxx,  t11 xxx. Wynos i około 0,0042 (0,42%).

Razem rozgr ywka na łączną szansę 0,0197 (1,97%).

Rozbi eżność z tym co napis ałem wcześniej wynik a zapew ne z tego, że wtedy nie liczyłem kierów.

Będzie weryf ikacj a? Jakby Ci się chciało Zezik . :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 15:49:07
Będzie weryf ikacj a?

Sry, ale jeżeli dobrz e zrozu miałem: polic zyłeś pstwa otrzy mania pewne go układu w danym kolor ze, przem nożyłeś je przez siebi e (dla ostat niego przyjąłeś 100% ? ;D

EDIT: nie można tego tak polic zyć, ponie waż nie są to zdarz enia nieza leżne ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Agortini w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 15:52:19

Skąd ta rozbi eżność wyników?

Bo Baste k liczył ani a prior i ani a poste riori . :)
Czyli założył tylko 3 damę kier u E.


PS. Nie spraw dzałem, czy nie ma tam błędu rachu nkowe go bo mam w roboo cie urwan ie głowy. ;)

Metod a Bastk a pokaz uje, która rozgr ywka ma większe szans e na sukce s.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 17:07:23
Obliczyłem dokładną możliwość wygra nej dla następującego założonego układu ręki W (H = honor ek, v = lub):
Szansę otrzy mania x sztuk kolor u liczyłem z symbo lu Newto na. Szansę rozkładu figur - z szufl adek, (np. sznas a, że Q h11 nie trafi do dubla W, tylko do 3 sztuk E wylic zyłem mnożąc (wylic zoną z Newto na) szansę dokładnie dwóch kierów u W przez 3/5).

-  s11 HHH v xxx v HHx  = 0,1954 (19,54%) - (a prior yczne 3,553 x 0,55)
-  h11 xx - 0,2089 (20,89%) - (Newto n i szufl adki)
-  d11 xxxx - 0,3807 (38%) - (Newto n)
-  t11 xxxx - 1,00 (100%) - autom atycz ne (dokładnie, jak pisał Proro k)
A jak najpi erw polic zysz prawd opodo bieństwo otrzy mania czter ech trefl i, a dla pozos tałych czter ech kar przyj miesz 1 to co ci wyjdz ie?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 20:18:09
To które wylic zenie jest popra wne?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w Poniedziałek, 21, Wrz 2009, 21:51:55
Baste k wszys tko dobrz e wylic zył.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 07:40:23

A jak najpi erw polic zysz prawd opodo bieństwo otrzy mania czter ech trefl i, a dla pozos tałych czter ech kar przyj miesz 1 to co ci wyjdz ie?


Lol.

Wyjdz ie dokładnie to samo. Tyle, że:
 t11 - 0,3807
 d11 - 1,00

Liczy my prawd opodo bieństwo dla trefl i (metodę pokaz ałem kilka dzies iąt postów temu):

1. Liczb a wszys tkich możliwych kombi nacji 8 eleme ntowy ch zbior u 15 eleme ntowe go = 6435 (symbo l Newto na)
2. Bierz emy dla W 3 trefl e z 7 ( 35 podzi ałów) i 4 nietr efle z 8 (70 podzi ałów) i mnożymy je przez siebi e. Wycho dzi 2450 podzi ałów.
3. 2450/6435 = 0,3807.
4. Dla kar tym razem oczyw iście wycho dzi prawd opodo bieństwo równe 1.


Jak w ogóle może wyjść coś inneg o? Przec ież to jest prawd opodo bieństwo całej RĘKI a nie poszc zególnego kolor u.
Co prawd a liczyłem tak, jakby rozda wano od pików, potem kiery itd.
Ale mogłem też polic zyć od trefl i i wyszłoby to samo.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 07:41:13
Zeza nie było, czy nie chciało mu się liczyć? ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 22, Wrz 2009, 08:14:17
Bastek wszys tko dobrz e wylic zył.


A mi się nie podob a jego wylic zenie .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Wtorek, 22, Wrz 2009, 08:15:50
Zeza nie było, czy nie chciało mu się liczyć? ;)

Kobit ka schow ała mu piwo i zmien iła hasło do kompu tera.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:12:50
Skąd ta rozbi eżność wyników?
Bo Baste k liczył ani a prior i ani a poste riori . :)
Czyli założył tylko 3 damę kier u E.

Nie bardz o rozum iem co masz na myśli, ale proszę bardz o - wylic zenie szans "przed wiste m", bo rozum iem, że coś takie go chciałeś polic zyć ?

(http://bastulek.w.interii.pl/priori.JPG)

Tak jak pisałem wcześniej; nie mogę się zgodz ić na wymnażanie pstw, ponie waż nie są to zdarz enia nieza leżne...

EDIT: W pierw szym długim nawia sie natur alnie ma być 7 po 4 a nie 7 po 5... Ale wynik jest OK
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:19:36

Tak jak pisałem wcześniej; nie mogę się zgodz ić na wymnażanie pstw, ponie waż nie są to zdarz enia nieza leżne...

A to cieka we.

Rozgr ywka Tytus a wyszła Ci na 1,98% a mi na 1,97%. Przyp adkow a zbieżność? ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:26:27
A wylic zenie rozgr ywki "Jung" też cieka we.

Do wygra nia trzeb a zastać jeden z 2 podzi ałów pików 3/3 (ca 3,55%) i kar nie gorsz ych niż 5/3 (ca 80%).
Wyszło Ci z tego 0,45%? Hmm.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:33:09
A wylic zenie rozgr ywki "Jung" też cieka we.

Do wygra nia trzeb a zastać jeden z 2 podzi ałów pików 3/3 (ca 3,55%) i kar nie gorsz ych niż 5/3 (ca 80%).
Wyszło Ci z tego 0,45%? Hmm.

Może jeszc ze by tak dołożyć trzec ią damę kier ? ;D
A z tym wymnażaniem się jeszc ze zasta nowię ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:35:05
A wylic zenie rozgr ywki "Jung" też cieka we.

Do wygra nia trzeb a zastać jeden z 2 podzi ałów pików 3/3 (ca 3,55%) i kar nie gorsz ych niż 5/3 (ca 80%).
Wyszło Ci z tego 0,45%? Hmm.

Może jeszc ze by tak dołożyć trzec ią damę kier ? ;D

Ups. Fakty cznie , Jung wycho dzi 0,65%.
BTW masz tam błąd rachu nkowy . Jak już zauważyłeś ma być 7 po 4 a nie 7 po 5. Wynik nie jest OK. ;)
"Jung" ma 67032 podzi ałów.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 09:40:33
Chyba dojdz iemy do zgody .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 11:11:52
BTW masz tam błąd rachu nkowy . Jak już zauważyłeś ma być 7 po 4 a nie 7 po 5. Wynik nie jest OK. ;)
"Jung" ma 67032 podzi ałów.

Wierzę na słowo ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w Wtorek, 22, Wrz 2009, 12:20:40
Popraw mnie jeśli się mylę.
W kiera ch potrz ebuje my tego sameg o (trzec ia Q h11 u E).
Ponad to:

1. Ja potrz ebuję:
a) kar nie gorsz ych niż 5/3,
b) pików 3/3 i JT9 z jedne j stron y.

2. Ty potrz ybuje sz:
a) kar 4/4
b) trefl i 3(W)/4(E) i pików 4(W)/2(E) z gruby m duble m u E, lub
c) trefl i 4(W)/3(E) i pików 3/3 z dwoma honor kami u W

Jutro posta ram się polic zyć to dokładnie.

Trochę się pogub iłem... Czy założenia odnośnie wygra nej są zgodn e z poste m powyżej, czy zostały wprow adzon e modyf ikacj e?

Jakoś nie do końca chce mi się wierz yć, żeby rozgr ywka Tytus a była na mniej szą szansę, ale pocze kam na wylic zenia . Swoją droga, rozgr ywka jest prześliczna i co by nie powie dzieć o Tytus ie, z tak ładną się jeszc ze na tym forum nie spotk ałem. najba rdzie j podob a mi się waria nt z rozkładem atutów HHx - Hxx.

Nie zgadz a mi się kilka rzecz y, może coś przeg apiłem ,może gdzieś się mylę, ale:

1) Przy trzec iej damie kier u W też wygra my, o ile znajd uje się tam J109 atu. Z tym, że Tytus potrz ebuje wtedy składu dokładnie 3343 a u Junga kolor y młodsze mogą się dziel ić mniej równo. Czyli trochę zysku je rozgr ywka Junga .

2) W układzie c podan ym przez Junga jest pewna nieścisłość, która mocno niedo szaco wuje szansę Tytus a. Jest: pików 3/3 z dwoma honor kami u W. Powin no być pików 3/3 z conajmniej  dwoma honor kami u W. Przec ież Tytus wygra także, jeśli W miał rękę: J109, xx, xxxx, xxxx. Tutaj zysku je rozgr ywka Tytus a i to znacz nie.

3) Skoro już się okazało, że Tytus radzi sobie z niektórymi układami z W109 pik u W, to może odbie rze jeszc ze trochę Jungo wi, przy takim układzie atutów u E. Oczyw iście! Jeżeli E dosta nie rękę: W109, Dxx, xxxx, xxx, Tytus także sobie porad zi. Po prost u przeb ije kiera małym pikie m i weźmie resztę lew na obust ronne przeb itki. czyli znowu spory plus dla Tytus a.


Z tego wnios ek, że jest znacz nie więcej układów dobry ch dla Junga, przy których porad zi sobie także Tytus .

Przep rasza m, jeśli coś z tego zostało już gdzieś napis ane, a ja to przeg apiłem.

Przy okazj i odszc zekuj ę swoje wcześniejsze wypow iedzi na początku tego wątku i gratu luję Tytus owi.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 12:35:28
Trochę się pogub iłem... Czy założenia odnośnie wygra nej są zgodn e z poste m

Wątek był za długi. Te założenia zaktu alizo wano później.

Rozgr ywka Tytus a jest lepsz a.  Wg moich oblic zeń: 1,98 % - Tytus . 0,65% - Jung.

Baste k polic zył to podob nie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 13:09:10
Miałem się zasta nowić nad mnożeniem. Ale musis z mi pomóc :)
Braku je nam 8 pików, 8 kierów, 8 kar i 2 trefl i. Chcem y polic zyć pstwo, że dzielą się równo, czyli każdy ma skład 4441 t11.
Czy możesz to szybk o polic zyć ident yczny m sposo bem, jak "pojed ynek z Tytus em" ?
PS. Wysok ość kart nie ma znacz enia.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 13:36:14
Polic zyć mogę.
Ale nie tak bardz o szybk o. ;)

s11 - 32,72 %
h11 -  36,28 %
d11 - 55,55 %
t11 - 1

Razem: 6,59%

Jeśłi się nie mylę.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w Wtorek, 22, Wrz 2009, 13:45:30
Policzyć mogę.
Ale nie tak bardz o szybk o. ;)
s11 - 32,72 %
h11 -  36,28 %
d11 - 55,55 %
t11 - 1
Razem: 6,59%
Jeśłi się nie mylę.

OK, już rozum iem, na czym poleg a "mnożenie". Wcześniej widać źle doczy tałem. Natur alnie to jest popra wne i ident yczne z moimi oblic zenia mi :)
Oczyw iście a prior i, czyli przed pierw szym wiste m.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Wtorek, 22, Wrz 2009, 14:00:12
Twój sposób jest jedna k o wiele prost szy i szybs zy.  :)

Hurra, znowu czegoś się naucz yłem ;D
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Wtorek, 22, Wrz 2009, 21:55:06
Trochę przes adzac ie z chwal eniem mnie. Przed tem przes adzal iście w drugą stronę.

Do rozgr ywki podsz edłem prakt yczni e.

Górnych lew mogę wziąć 7 = 4 karow e+2 kiero wy+treflowa.

Potrz ebuję 6 atuto wych (przy 3 karow ych trzeb a wziąć 7 atuto wych).

Mam 7 atutów, więc muszą iść do osobn ych lew = muszą brać lewy rozdz ielni e.

Muszę uciec z 2, 3 i 7(8)  s11. A potem przeb ijam od maria sza.

Wcale to nie takie trudn e. Oczyw iście, gdy się nie liczy % w trakc ie gry. To męczy i odwra ca uwagę od istot y probl emu.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Devil w środa, 23, Wrz 2009, 06:26:20

Tak jak pisałem wcześniej; nie mogę się zgodz ić na wymnażanie pstw, ponie waż nie są to zdarz enia nieza leżne...

A to cieka we.

Rozgr ywka Tytus a wyszła Ci na 1,98% a mi na 1,97%. Przyp adkow a zbieżność? ;)

Błąd zaokrąglania.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Misio w środa, 23, Wrz 2009, 07:53:49
Trochę przes adzac ie z chwal eniem mnie. Przed tem przes adzal iście w drugą stronę.

Do rozgr ywki podsz edłem prakt yczni e.

Górnych lew mogę wziąć 7 = 4 karow e+2 kiero wy+treflowa.

Potrz ebuję 6 atuto wych (przy 3 karow ych trzeb a wziąć 7 atuto wych).

Mam 7 atutów, więc muszą iść do osobn ych lew = muszą brać lewy rozdz ielni e.

Muszę uciec z 2, 3 i 7(8)  s11. A potem przeb ijam od maria sza.

Wcale to nie takie trudn e. Oczyw iście, gdy się nie liczy % w trakc ie gry. To męczy i odwra ca uwagę od istot y probl emu.
Jak to tak klaro wnie opisałeś, to rzecz ywiście nie wydaj e się trudn e.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Agortini w środa, 23, Wrz 2009, 08:11:35
To prawd a, to było łatwe. Tak łatwe, jak licyt owani e 7 s11 przez Marci na.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 23, Wrz 2009, 09:52:56
Trochę przes adzac ie z chwal eniem mnie. Przed tem przes adzal iście w drugą stronę.
Do rozgr ywki podsz edłem prakt yczni e.
Górnych lew mogę wziąć 7 = 4 karow e+2 kiero wy+treflowa.
Potrz ebuję 6 atuto wych (przy 3 karow ych trzeb a wziąć 7 atuto wych).
Mam 7 atutów, więc muszą iść do osobn ych lew = muszą brać lewy rozdz ielni e.
Muszę uciec z 2, 3 i 7(8)  s11. A potem przeb ijam od maria sza.
Wcale to nie takie trudn e. Oczyw iście, gdy się nie liczy % w trakc ie gry. To męczy i odwra ca uwagę od istot y probl emu.

Chyba nie myślisz, że przy stole ktoś liczy z dokładnością do 2 miejs ca po przec inku ? ;D
Tak napra wdę najważniejszy motyw to czy kara nie gorze j jak 5-3 i piki J109 sec czy kara 4-4 i układy pikow e prowa dzące do wygra nej. Jeżeli to oceni się popra wnie, dalsz a rozgr ywka jest prawi e autom atycz na.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 23, Wrz 2009, 10:10:39
Nie o to chodz i, że rozgr ywka Tytus a jest wyraźnie lepsz a. Nie czaru jmy się, jeśli jedna rozgr ywka jest od drugi ej lepsz a o niewi ele ponad 1% to na prakt ykę są one równoważne.

Chodz i o to, że ta rozgr ywka była bardz o ładna i niein tuicy jna.

Jeszc ze jedna uwaga natur y cieka wostk owej. Czy ten kontr akt nie był czase m wypus zczon y?

Innym i słowy, jak wyglądałaby ocena szans po piers zym wiście blotką PIK?

Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 23, Wrz 2009, 10:38:55
Czy ten kontr akt nie był czase m wypus zczon y?
Innym i słowy, jak wyglądałaby ocena szans po piers zym wiście blotką PIK?
Wist małym pikie m kontr akt tylko przy rozkładzie pików 4-2, przy rozkładach 33 kontr akt jest niepr zegry walny (oczyw iście przy założeniach dotyc zących czerw onych kolorów - trzec ia D kier i kara 4-4)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 23, Wrz 2009, 10:49:51
Innymi słowy, jak wyglądałaby ocena szans po piers zym wiście blotką PIK?

Przy podzi ale 4-2 i wiście pika wygrać się nie da.
Nie anali zowałem dla rozkładów 3-3, ale na oko chyba nadal się wygra ...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 23, Wrz 2009, 11:01:23
s11 KD8
 h11 AK64
 d11 W
 t11 A8753


 s11 AW732
 h11 W852
 d11 AKD10
 t11 =

9 h11 (nat.) => 7 s11

A wraca jąc na chwilę do rozkładu sprze d "pomyłki", to jakie jest prawd opodo bieństwo ugran ia 7 s11 w konte kście tego, czy jego wylic ytowa nie było staty stycz nie opłacalne?
Pytam, bo ja wylądowałem w kotra kcie 6 h11  ;)
Chyba, że probl em nr 1 już się znudz ił...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 23, Wrz 2009, 11:12:24
Gdzieś tam już to było.

Chyba wyszło, że koło 50%.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: vierbein w środa, 23, Wrz 2009, 12:15:44
Nie o to chodz i, że rozgr ywka Tytus a jest wyraźnie lepsz a. Nie czaru jmy się, jeśli jedna rozgr ywka jest od drugi ej lepsz a o niewi ele ponad 1% to na prakt ykę są one równoważne.

Nie czaru jmy się, jeśli jedna rozgr ywka jest od drugi ej lepsz a ponad trzy razy to... ;)

Obydw ie infor macje zgodn e z prawdą, a jak inne brzmi enie :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 23, Wrz 2009, 12:27:06
Heh. :D
Dobre .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: tomcat63 w środa, 23, Wrz 2009, 12:56:14
Ogólnie szlem jest jakieś 12%, z czego 9,9% stano wi szans a drugi ej D kier i podzi ału pików 3-3.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 23, Wrz 2009, 13:04:38
Ogólnie szlem jest jakieś 12%, z czego 9,9% stano wi szans a drugi ej D kier i podzi ału pików 3-3.

Momen t chwil a, który szlem ?
8atut owy chyba będzie koło 50% (gdzieś chyba polic zyłem że chyba 49%)
7atut owy też został polic zony (a prior i chyba 1,8%, a przy zalożeniu 3 damy kier u E coś koło 8-9%)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 23, Wrz 2009, 13:12:17
Jeśli szlem był na około 50% (myślałem, że będzie bliżej 60%), to racze j nieopłacalny...

Zakładając, że jesteśmy po parti i:
gramy szlem a:


Jeśli tak, to kolej ne pytan ie - nalez y grać szlem ika w piki, czy w kiery? ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 23, Wrz 2009, 13:16:07
Tu odpow iedź jest prost a. W piki.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Cegła w środa, 23, Wrz 2009, 13:19:56
Kliknąłem zły klawi sz... ;)

Gramy szlem a:
P * (1500 + 500 + 210) + (1 - P) * (-100)

Gramy szlem ika:
P * (750 + 500 + 210) + (1 - P) * (750 + 500 + 180)

Wycho dzi na to, że prawd opodo bieństwo powin no wynieść:
P = 67,1%
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w środa, 23, Wrz 2009, 13:21:09
Ogólnie szlem jest jakieś 12%, z czego 9,9% stano wi szans a drugi ej D kier i podzi ału pików 3-3.
7atutowy też został polic zony (a prior i chyba 1,8%, a przy zalożeniu 3 damy kier u E coś koło 8-9%)

To a prior i było przy założeniu układów z 3 damą  h11 u E.

Szans a spada jącej Q h11 nie była brana pod uwagę, ponie waż dalej deter minow ała rozgr ywkę do gry na poodz iał pików.

Niemn iej wylic zając całościową szansę powin no się ją dodać, jak to (chyba) zrobił Tomca
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Bastek w środa, 23, Wrz 2009, 15:14:57
Ogólnie szlem jest jakieś 12%, z czego 9,9% stano wi szans a drugi ej D kier i podzi ału pików 3-3.
7atutowy też został polic zony (a prior i chyba 1,8%, a przy zalożeniu 3 damy kier u E coś koło 8-9%)
To a prior i było przy założeniu układów z 3 damą  h11 u E.
Szans a spada jącej Q h11 nie była brana pod uwagę, ponie waż dalej deter minow ała rozgr ywkę do gry na poodz iał pików.
Niemn iej wylic zając całościową szansę powin no się ją dodać, jak to (chyba) zrobił Tomca

A ja to myślę, że chyba już za długo siedz imy nad tym rozda niem; przec iwnik już dawno by zawołał na nas sędziego :)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w środa, 23, Wrz 2009, 18:03:01
Nie o to chodz i, że rozgr ywka Tytus a jest wyraźnie lepsz a. Nie czaru jmy się, jeśli jedna rozgr ywka jest od drugi ej lepsz a o niewi ele ponad 1% to na prakt ykę są one równoważne.


To demag ogia. Jaka jest szans a spadn ięcia singl owej damy za impas em? A ja zawsz e, jak mogę, zgryw am asa. I czase m dama spada .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 08:17:56
Twój przykład dotyc zy sytua cji, w której po prost u zwiększamy szansę (jedne j) rozgr ywki.

Tu mieliśmy dwie rozgr ywki zupełnie różne i porównanie szans (ex post).

Zresz tą wiado mo, że lepsz a zawsz e pozos tanie lepszą.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Laik w Czwartek, 24, Wrz 2009, 08:20:55
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 09:02:00
Bo jeśli dwie rozgr ywki różnią się w szans ach o 1-2%, to z reguły życia nam nie starc zy, żebyśmy odczu li tę różnicę w prakt yce. ;)
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Czwartek, 24, Wrz 2009, 09:09:26
Nie o to chodz i, że rozgr ywka Tytus a jest wyraźnie lepsz a. Nie czaru jmy się, jeśli jedna rozgr ywka jest od drugi ej lepsz a o niewi ele ponad 1% to na prakt ykę są one równoważne.


To demag ogia. Jaka jest szans a spadn ięcia singl owej damy za impas em? A ja zawsz e, jak mogę, zgryw am asa. I czase m dama spada .

Mistr z wykor zystu je nawet drobn e szans e. Gracz przec iętny potem narze ka na zły los.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: CGJung0 w Czwartek, 24, Wrz 2009, 09:46:06
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Tytus w Czwartek, 24, Wrz 2009, 11:31:09
Nie do końca to miałem na myśli...
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 24, Wrz 2009, 11:40:37
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Czwartek, 24, Wrz 2009, 12:36:21
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.
Ja nie jeste m zwykłym śmiertelnikiem, ale proce ntów nie liczę. Gram na głowę.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Król w Czwartek, 24, Wrz 2009, 20:23:09
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.
Ja nie jeste m zwykłym śmiertelnikiem, ale proce ntów nie liczę. Gram na głowę.

I teraz wszys tko się wyjaśniło.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Czwartek, 24, Wrz 2009, 20:26:42
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.
Ja nie jeste m zwykłym śmiertelnikiem, ale proce ntów nie liczę. Gram na głowę.

To głowa jest nietęga.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Czwartek, 24, Wrz 2009, 21:40:45
Nie o to chodz i, że rozgr ywka Tytus a jest wyraźnie lepsz a. Nie czaru jmy się, jeśli jedna rozgr ywka jest od drugi ej lepsz a o niewi ele ponad 1% to na prakt ykę są one równoważne.


To demag ogia. Jaka jest szans a spadn ięcia singl owej damy za impas em? A ja zawsz e, jak mogę, zgryw am asa. I czase m dama spada .

Mistr z wykor zystu je nawet drobn e szans e. Gracz przec iętny potem narze ka na zły los.

Ja liczę wszys tkie szans e, hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Czar w Czwartek, 24, Wrz 2009, 21:43:54
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.
Ja nie jeste m zwykłym śmiertelnikiem, ale proce ntów nie liczę. Gram na głowę.

To głowa jest nietęga.
Do piwa też się nie nadaj e.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Czwartek, 24, Wrz 2009, 21:44:35
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.
Ja nie jeste m zwykłym śmiertelnikiem, ale proce ntów nie liczę. Gram na głowę.

To głowa jest nietęga.
Do piwa też się nie nadaj e.

Hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Czar w Czwartek, 24, Wrz 2009, 22:20:01
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .

Od sameg o grani a przybędzie wiedz a?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Czwartek, 24, Wrz 2009, 22:29:13
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .

Od sameg o grani a przybędzie wiedz a?

Tak, ręka się wyrob i, hehe.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 25, Wrz 2009, 08:38:42
Tak, to prawd a.

I na pozio mie mistr zowsk im te 1-2% zapew ne ma znacz enie bo:

- oni tam tłuką ogrom ne ilości rozdań,
- wszys cy są dobrz y, więc decyd ują niuan se niewi doczn e dla zwykłego śmiertelnika.

Na każdym pozio mie ma to znacz enie.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Laik w Piątek, 25, Wrz 2009, 08:54:38
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .

To może załóż kącik dla początkujących? Poproś moder atora , żeby Ci założył osobn y dział. Co Ty na to?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Leo w Piątek, 25, Wrz 2009, 08:55:50
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .

To może załóż kącik dla początkujących? Poproś moder atora , żeby Ci założył osobn y dział. Co Ty na to?

A będą chętni?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Piątek, 25, Wrz 2009, 10:00:14

To może załóż kącik dla początkujących? Poproś moder atora , żeby Ci założył osobn y dział. Co Ty na to?

To jest do zrobi enia. Nawet można zablo kować niektórym dostęp, żeby nie kpili sobie .
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Myszka w Niedziela, 27, Wrz 2009, 12:14:09
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .

To może załóż kącik dla początkujących? Poproś moder atora , żeby Ci założył osobn y dział. Co Ty na to?

Dobry pomysł, pomyślę o tym.
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Król w Niedziela, 27, Wrz 2009, 21:24:27
Po co liczy my prawd opodo bieństwa, jak potem mówimy, że to prakt yczni e nie ma znacz enia?

Jak więcej pogra sz, to zrozu miesz .

To może załóż kącik dla początkujących? Poproś moder atora , żeby Ci założył osobn y dział. Co Ty na to?

Dobry pomysł, pomyślę o tym.

Chyba Ci odbiło?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: ZeZ w Niedziela, 27, Wrz 2009, 22:08:47
Może od razu załóżmy kącik humor u, hehe?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Brydż w Poniedziałek, 28, Wrz 2009, 10:06:53
Czyli uważacie, że to nie ma sensu?
Tytuł: Odp: Q1
Wiadomość wysłana przez: Pablo59 w Poniedziałek, 28, Wrz 2009, 10:37:22
Tu przec ież sami arcym istrz owie inter galak tyczn i ...
Kącik ekspe rta - to inna rozmo wa  ;D