Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski

Szachy => Ciekawostki => Wątek zaczęty przez: Hans Kloss w Sobota, 10, Sty 2015, 23:10:20

Tytuł: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Sobota, 10, Sty 2015, 23:10:20
I to nie z pozio mu 1000 do 1600 ale  z 1900 do arcym istrz owski ego 2500. Niemożliwe? A jedna k się zdarz yło....
http://ratings.fide.com/id.phtml?event=13408798
Sztuk i tej dokon ał 14- letni Azer Parvi z Gasim ov, nie mam pojęcia w jaki sposób ale fakty mówią same za siebi e. Chłopak jest jeszc ze  nieco niest abiln y- w tym samym miesiącu potra fi zarówno remis ować  parti e przec iw elo 1900  jak i wygry wać/remisować z elo 2500 ale pewny jeste m że świat szach owy jeszc ze niera z o nim usłyszy.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w Niedziela, 11, Sty 2015, 17:10:30
Pocze kajmy następne 3 miesiące...  ;)
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Neo w Niedziela, 11, Sty 2015, 20:29:36
A są dostępne jego parti e? Ich anali za może wiele powie dzieć...
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Poniedziałek, 12, Sty 2015, 00:48:24
Na stron ie FIDE nie znala złem. W Mega Datab ase są tylko jego parti e z Mistr zostw Europ y do lat 14 (nie wszys tkie) z października ub.r., grane na przec iwnik ów elo 2100-2200- sześc zwycięstw i jedna porażka, całkiem nieźle jak na zawod nika z elo 1900.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: kolokwium w Wtorek, 13, Sty 2015, 19:58:13
Skocz ył ranki ngowo od chwil i gdy zmien iono współczynnik "k' dla junio rów. Przy przel iczni ku 40 zmian y są duże.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Wtorek, 13, Sty 2015, 22:31:22
Tak wiem. Ale wygląda na to ze on rzecz ywiście gra jak szach ista 2400-2500, a jeszc ze nieda wno grał na pozio mie swoje go elo 1900, np. potra fił przeg rywać z elo 1700.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Teodor w Sobota, 17, Sty 2015, 12:29:04
Już teraz idzie mu nieco gorze j.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Sobota, 17, Sty 2015, 17:18:44
Nieko niecz nie, ten turni ej co zagrał zagrał ostat nio to był w rapid a. I tak wyszło mu znośnie bo 2200
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Neo w Sobota, 17, Sty 2015, 20:19:23
Kiedyś Suwar ski przez rok przet rzyma ł Iweci e Radzi ewicz , obecn ie Rajli ch, serię wyników +(20-30) i... skocz yła z 2200 na 2400+. I potem już jej zostało. Przy obecn ych ranki ngach co miesiąc nie jest już to możliwe. Lepie j jedna k byłoby zmien iać ranki ng co dzień, czyli po każdym turni eju.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w Poniedziałek, 19, Sty 2015, 09:29:32
Syste m elo jest rozch wiany , więc dziwn e rzecz y się dzieją.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Wtorek, 20, Sty 2015, 18:18:42
Syste m elo powin ien odzwi ercie dlać jak najwi ernie j aktua lną siłę gry zawod nika. I, jak się wydaj e, rolę tę spełnia obecn ie całkiem nieźle. Ten Azer napra wdę zagrał kilka ostat nich turni ejów z siłą ok 2500
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Teodor w Czwartek, 22, Sty 2015, 10:29:47
A jak ktoś nie gra, to ma stałe elo. I wtedy jest dobrz e?
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Czwartek, 22, Sty 2015, 12:47:12
Jeżeli ktoś nie grał to musis z wyciągnąć z szufl ady szkla ną kulę. Bo taki niegr ający albo czas zyska ny na niegr aniu spożytkował w towar zystw ie wina i pięknych kobie t albo zmarn ował ślęcząc nad drewn ianym i figur kami, a tego syste m ranki ngu elo nijak przew idzie ć nie jest w stani e.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Teodor w Piątek, 23, Sty 2015, 21:59:07
A nawet jak praco wał nad szach ami, to brak mu prakt yki.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w Piątek, 30, Sty 2015, 08:43:00
Pojut rze nowe elo, zobac zymy.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 01, Lut 2015, 12:12:46
Gasim ov, Parvi z
 Feder ation     Azerb aijan
 FIDE title    FIDE Maste r
 Ratin g   
std.
2497   rapid
2262   blitz
Not rated
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 01, Lut 2015, 12:13:17

 Gasim ov, Parvi z  Total chang e: -19.60        Ratin g chart Perso nal card
 AZE Chmp, men, 2015, high leagu e    Baku    AZE    2015-01-05
Rc   Ro   w   n   chang e   K   K*chg   Game
 2378    2517    4.00    9    -1.96    10    -19.60   
  Heyda rli, Kanan   m      2273   AZE   1.00   1   0.20   10   2.00   
  Mamma dov, Zaur   m      2487   AZE   0.00   1   -0.54   10   -5.40   
  Rasul ov, Vugar   g      2491   AZE   0.00   1   -0.54   10   -5.40   
  Bayra mov, Elvin         2117  *    AZE   0.00   1   -0.92   10   -9.20   
  Sadik hov, Ulvi   f      2414   AZE   0.50   1   -0.14   10   -1.40   
  Shaba nov, Nurla n         2165   AZE   1.00   1   0.11   10   1.10   
  Sevdi maliy ev, Urfan   f      2505   AZE   1.00   1   0.48   10   4.80   
  Mirzo ev, Azer   g      2549   AZE   0.00   1   -0.46   10   -4.60   
  Iskan darov , Misra tdin   m      2405   AZE   0.50   1   -0.15   10   -1.50   
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w środa, 04, Lut 2015, 10:34:20
Z jedny m 2505 wygrał.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Leo w Czwartek, 05, Lut 2015, 18:56:09
Lepie j pocze kać do wakac ji. Jak będzie dużo grał, to ranki ng się ustab ilizu je.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Neo w Sobota, 07, Lut 2015, 15:56:19
A jaka jest różnica między gracz em o ranki ngu 2300 a 2500?
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Sobota, 07, Lut 2015, 20:12:19
Osiągnij jedno i drugi e to przek onasz się sam. Oba progi są podob no trudn e do osiągnięcia bo są równoważne z osiągnięciem wyższego stopn ia wtaje mnicz enia szach owego , stąd 75% szach istów zatrz ymuje się na tym pierw szym limic ie a 24,9% na drugi m. Kobie ty są gener alnie w ogóle niezd olne do przek rocze nia 2500 a wyjątki od tej zasad y są nieli czne w skali światowej.
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Neo w Wtorek, 10, Lut 2015, 18:20:27
Ja nie osiag nę, ponie waż nie gram wyczy nowo. Ale czy jesteś pewie n, że to zależy tylko od wtaje mnicz enia? Mi zawsz e brako wało cierp liwości do czeka nia, aż przec iwnik przes tanie myśleć i wresz cie zrobi ruch. ;))
Tytuł: Odp: 600 elo w trzy miesiące?!!?
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w Wtorek, 10, Lut 2015, 20:40:22
Z moich obser wacji wynik a że ci którym nie brak cierp liwości wspin ają się max na 2200 z grosz ami. Do tego wysta rczy znajo mość podst aw teore tyczn ych i popra wna techn iczni e gra więc ten pułap jest możliwy do osiągnięcia także dla szach owego amato ra. Do przek rocze nia 2300 potrz eba już niest ety "czegoś więcej"- kreat ywności przy desce, insty nktu zabójcy, znajo mości szach owej psych ologi i, hgw czego jeszc ze.  A przek rocze nie 2500 wygląda na niemożliwe do osiągnięcia bez pomoc y kogoś, kto sam wcześniej takie j sztuk i dokon