Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski

Szachy => Wydarzenia => Wątek zaczęty przez: Szachy Chess w Piątek, 27, Paź 2017, 23:17:05

Tytuł: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Piątek, 27, Paź 2017, 23:17:05
W greck iej miejs cowości Herso nisso s na Kreci e w dniac h 27.10-07.11.2017 roku odbędą się Drużynowe Mistr zostw a Europ y.
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Piątek, 27, Paź 2017, 23:17:18
Polskę repre zento wać będą:
GM Radosław Wojta szek (MTS Kwidz yn)
GM Jan Krzys ztof Duda (MKS MOS Wieli czka)
GM Kacpe r Pioru n (KSz Stilo n Gorzów Wielk opols ki)
GM Mateu sz Barte l (KSz Polon ia Wrocław)
GM Jacek Tomcz ak (Akade mia Szach owa Gliwi ce)
Kapit anem drużyny będzie GM Kamil Mitoń
Trene rem anali tykie m będzie GM Danie l Sadzi kowsk i
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Piątek, 27, Paź 2017, 23:17:31
W turni eju Open na liście start owej znajd uje się 39 drużyn, Polac y ze średnim ranki ngiem 2674 plasu ją się na 8 miejs cu.
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Piątek, 27, Paź 2017, 23:17:56
Polki wystąpią w składzie:
GM Monik a Soćko (KSz Hetma n GKS Katow ice)
WGM Jolan ta Zawad zka (KSz Polon ia Wrocław)
IM Karin a Szcze pkows ka (MKSz Rybni k)
WGM Klaud ia Kulon (LKS Wrzos Międzyborów)
WGM Joann a Majda n (Wieża Pęgów).
Kapit anem repre zenta cji będzie IM Marek Matla k
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Piątek, 27, Paź 2017, 23:18:13
W turni eju Kobie t start ują 32 drużyny, a Polki rozst awion e są z 4 numer em start owym (średni ranki ng 2416).
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 09:58:49
1. Russi a (Śr.Rg.:2525 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Serge i Ruble vsky
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Pkt   Parti e
1   GM   Koste niuk Alexa ndra   2552   RUS   41281 25   0,0   0,0
2   GM   Lagno Kater yna   2541   RUS   14109 336   0,0   1,0
3   GM   Gunin a Valen tina   2502   RUS   41675 70   0,0   1,0
4   WGM   Girya Olga   2505   RUS   41957 52   0,0   1,0
5   WGM   Gorya chkin a Aleks andra    2478   RUS   41471 03   0,0   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 09:59:03
2. Georg ia (Śr.Rg.:2472 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Elizb ar Ubila va
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Pkt   Parti e
1   GM   Dzagn idze Nana   2520   GEO   13601 903   0,0   1,0
2   IM   Batsi ashvi li Nino   2472   GEO   13602 993   0,0   1,0
3   GM   Khote nashv ili Bela   2459   GEO   13602 640   0,0   1,0
4   IM   Javak hishv ili Lela   2438   GEO   13601 458   0,0   1,0
5   IM   Melia Salom e   2412   GEO   13602 446   0,0   0,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 09:59:20
3. Ukrai ne (Śr.Rg.:2470 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Mikha il Brods ky
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Pkt   Parti e
1   GM   Muzyc huk Anna   2576   UKR   14111 330   0,0   1,0
2   GM   Zhuko va Natal ia   2426   UKR   14101 513   0,0   1,0
3   GM   Ushen ina Anna   2445   UKR   14110 911   0,0   1,0
4   IM   Gapon enko Inna   2433   UKR   14101 181   0,0   0,0
5   IM   Osmak Iulij a   2339   UKR   14101 602   0,0   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 09:59:32
4. Polan d (Śr.Rg.:2416 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Marek Matla k
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Pkt   Parti e
1   GM   Socko Monik a   2479   POL   11066 19   0,0   0,0
2   WGM   Zawad zka Jolan ta   2422   POL   11223 20   0,0   1,0
3   IM   Szcze pkows ka Karin a   2406   POL   11226 81   0,0   1,0
4   WGM   Kulon Klaud ia   2358   POL   11310 44   0,0   1,0
5   WGM   Majda n Joann a   2349   POL   11219 79   0,0   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 09:59:48
5. Germa ny (Śr.Rg.:2390 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Davit Lobzh anidz e
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Pkt   Parti e
1   IM   Paeht z Elisa beth   2453   GER   46418 33   0,0   1,0
2   WIM   Heine mann Josef ine   2269   GER   12900 460   0,0   1,0
3   WGM   Hoolt Sarah   2423   GER   24606 812   0,0   1,0
4   WGM   Michn a Marta   2376   GER   11066 86   0,0   1,0
5   WGM   Levus hkina Elena   2309   GER   14200 686   0,0   0,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:00:04
6. Franc e (Śr.Rg.:2390 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Matth ieu Corne tte
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Pkt   Parti e
1   GM   Sebag Marie   2495   FRA   61782 2   0,0   1,0
2   IM   Milli et Sophi e   2377   FRA   62372 5   0,0   1,0
3   IM   Skrip chenk o Almir a   2399   FRA   13900 145   0,0   0,0
4   IM   Colla s Silvi a   2288   FRA   29022 65   0,0   1,0
5   WGM   Guich ard Pauli ne   2285   FRA   63937 0   0,0   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:00:23
1   1   Russi a   0      :      0   Greec e 1   17
2   18   Belar us   0      :      0   Georg ia   2
3   3   Ukrai ne   0      :      0   Serbi a   19
4   20   Slove nia   0      :      0   Polan d   4
5   5   Germa ny   0      :      0   Slova kia   21
6   22   Croat ia   0      :      0   Franc e   6
7   7   Hunga ry   0      :      0   Engla nd   23
8   24   Lithu ania   0      :      0   Azerb aijan    8
9   9   Roman ia   0      :      0   Austr ia   25
10   26   Switz erlan d   0      :      0   Turke y   10
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:00:48
1. Russi a (Śr.Rg.:2744 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Alexa nder Motyl ev
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Grisc huk Alexa nder   2785   RUS   41260 25   0,0
2   GM   Nepom niach tchi Ian   2733   RUS   41681 19   1,0
3   GM   Vitiu gov Nikit a   2728   RUS   41529 56   1,0
4   GM   Matla kov Maxim   2730   RUS   41680 03   1,0
5   GM   Dubov Danii l   2677   RUS   24126 055   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:01:10
2. Azerb aijan (Śr.Rg.:2728 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Eltaj Safar li
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Mamed yarov Shakh riyar    2791   AZE   13401 319   0,0
2   GM   Radja bov Teimo ur   2741   AZE   13400 924   1,0
3   GM   Naidi tsch Arkad ij   2702   AZE   46508 91   1,0
4   GM   Mamed ov Rauf   2678   AZE   13401 653   1,0
5   GM   Gusei nov Gadir   2647   AZE   13401 378   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:01:32
3. Ukrai ne (Śr.Rg.:2697 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Alexa nder Sulyp a
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Eljan ov Pavel   2720   UKR   14102 951   0,0
2   GM   Kryvo ruchk o Yuriy   2692   UKR   14109 182   1,0
3   GM   Ponom ariov Rusla n   2687   UKR   14103 320   1,0
4   GM   Kuzub ov Yuriy   2690   UKR   14112 906   1,0
5   GM   Kravt siv Marty n   2677   UKR   14113 147   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:01:57
4. Engla nd (Śr.Rg.:2696 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Malco lm Pein
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Adams Micha el   2727   ENG   40004 1   0,0
2   GM   Short Nigel D   2698   ENG   40002 5   1,0
3   GM   Howel l David W L   2698   ENG   41060 8   1,0
4   GM   Jones Gawai n C B   2662   ENG   40956 1   1,0
5   GM   Mcsha ne Luke J   2647   ENG   40485 3   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:02:23
5. Israe l (Śr.Rg.:2695 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Alexa nder Kaspi
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Gelfa nd Boris   2737   ISR   28056 77   1,0
2   GM   Rodsh tein Maxim   2699   ISR   28068 51   1,0
3   GM   Sutov sky Emil   2683   ISR   28020 07   1,0
4   GM   Smiri n Ilia   2635   ISR   28019 90   1,0
5   GM   Nabat y Tamir   2661   ISR   28090 52   0,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:02:58
6. Armen ia (Śr.Rg.:2693 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Arsha k Petro sian
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Aroni an Levon   2801   ARM   13300 474   0,0
2   GM   Movse sian Serge i   2671   ARM   31020 4   1,0
3   GM   Sargi ssian Gabri el   2657   ARM   13300 881   1,0
4   GM   Melku myan Hrant   2642   ARM   13302 485   1,0
5   GM   Gabuz yan Hovha nnes   2583   ARM   13303 732   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:03:16
7. Hunga ry (Śr.Rg.:2683 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Csaba Balog h
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Leko Peter   2679   HUN   70330 3   0,0
2   GM   Erdos Vikto r   2624   HUN   71997 8   1,0
3   GM   Rappo rt Richa rd   2686   HUN   73859 0   1,0
4   GM   Almas i Zolta n   2707   HUN   70229 3   1,0
5   GM   Berke s Feren c   2661   HUN   71857 2   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:03:44
8. Polan d (Śr.Rg.:2674 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Kamil Miton
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Wojta szek Rados law   2737   POL   11183 58   0,0
2   GM   Duda Jan-Krzysztof   2706   POL   11705 46   1,0
3   GM   Pioru n Kacpe r   2640   POL   11304 20   1,0
4   GM   Barte l Mateu sz   2613   POL   11126 35   1,0
5   GM   Tomcz ak Jacek   2583   POL   11246 68   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:04:02
9. Germa ny (Śr.Rg.:2649 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Doria n Rogoz enco
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Nisip eanu Liviu-Dieter   2672   GER   12027 58   0,0
2   GM   Meier Georg   2655   GER   46757 89   1,0
3   GM   Blueb aum Matth ias   2643   GER   24651 516   1,0
4   GM   Fridm an Danie l   2626   GER   11600 454   1,0
5   GM   Svane Rasmu s   2595   GER   46571 01   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:04:25
10. Nethe rland s (Śr.Rg.:2648 / TB 1: 0 / TB 2: 0) Kapit an: Loek Van Wely
Szach      Nazwi sko   Rg   Fed   FideI D   Parti e
1   GM   Giri Anish   2762   NED   24116 068   1,0
2   GM   L'ami Erwin   2611   NED   10079 98   1,0
3   GM   Bok Benja min   2611   NED   10170 63   0,0
4   GM   Sokol ov Ivan   2603   NED   14400 030   1,0
5   GM   Van Foree st Jorde n   2609   NED   10397 84   1,0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Sobota, 28, Paź 2017, 10:06:03
1   1   Russi a   0      :      0   Slove nia   21
2   22   Italy   0      :      0   Azerb aijan    2
3   3   Ukrai ne   0      :      0   Austr ia   23
4   24   Moldo va   0      :      0   Engla nd   4
5   5   Israe l   0      :      0   Norwa y   25
6   26   Switz erlan d   0      :      0   Armen ia   6
7   7   Hunga ry   0      :      0   Icela nd   27
8   28   Slova kia   0      :      0   Polan d   8
9   9   Germa ny   0      :      0   Greec e 2   29
10   30   Monte negro    0      :      0   Nethe rland s   10
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:10:53
1   1   Russi a   0   2½   :   1½   0   Slove nia   21
2   22   Italy   0   2½   :   1½   0   Azerb aijan    2
3   3   Ukrai ne   0   3½   :   ½   0   Austr ia   23
4   24   Moldo va   0   2   :   2   0   Engla nd   4
5   5   Israe l   0   2   :   2   0   Norwa y   25
6   26   Switz erlan d   0   1   :   3   0   Armen ia   6
7   7   Hunga ry   0   3   :   1   0   Icela nd   27
8   28   Slova kia   0   2   :   2   0   Polan d   8
9   9   Germa ny   0   2   :   2   0   Greec e 2   29
10   30   Monte negro    0   1   :   3   0   Nethe rland s   10
11   11   Czech Repub lic   0   3½   :   ½   0   Denma rk   31
12   32   Finla nd   0   ½   :   3½   0   Franc e   12
13   13   Georg ia   0   3   :   1   0   FYROM   33
14   34   Portu gal   0   1½   :   2½   0   Croat ia   14
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:11:15
Szach   1   Russi a   Rg   -   21   Slove nia   Rg   2½:1½
1.1   GM   
Nepom niach tchi, Ian
2733   -   GM   
Lenic, Luka
2650   ½ - ½
1.2   GM   
Vitiu gov, Nikit a
2728   -   GM   
Belia vsky, Alexa nder G
2547   1 - 0
1.3   GM   
Matla kov, Maxim
2730   -   GM   
Seben ik, Matej
2534   ½ - ½
1.4   GM   
Dubov, Danii l
2677   -   GM   
Skobe rne, Jure
2544   ½ - ½
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:11:55
Szach   28   Slova kia   Rg   -   8   Polan d   Rg   2 : 2
8.1   GM   
Ftacn ik, Lubom ir
2546   -   GM   
Duda, Jan-Krzysztof
2706   ½ - ½
8.2   GM   
Marko s, Jan
2559   -   GM   
Pioru n, Kacpe r
2640   0 - 1
8.3   IM   
Repka, Chris tophe r
2470   -   GM   
Barte l, Mateu sz
2613   1 - 0
8.4   GM   
Jurci k, Maria n
2479   -   GM   
Tomcz ak, Jacek
2583   ½ - ½
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:12:17
1   19   GRE   Greec e 1   1   1   0   0   2   0,0   4,0   0,0   0,0
2   20   ROU   Roman ia   1   1   0   0   2   0,0   4,0   0,0   0,0
3   3   UKR   Ukrai ne   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
4   11   CZE   Czech Repub lic   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
5   12   FRA   Franc e   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
6   16   BLR   Belar us   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
7   17   SRB   Serbi a   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
8   18   TUR   Turke y   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
9   6   ARM   Armen ia   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
10   7   HUN   Hunga ry   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
11   10   NED   Nethe rland s   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
12   13   GEO   Georg ia   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
13   15   ESP   Spain   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
14   1   RUS   Russi a   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
15   14   CRO   Croat ia   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
16   22   ITA   Italy   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:12:42
1   6   Armen ia   2      :      2   Greec e 1   19
2   20   Roman ia   2      :      2   Hunga ry   7
3   10   Nethe rland s   2      :      2   Ukrai ne   3
4   13   Georg ia   2      :      2   Czech Repub lic   11
5   12   Franc e   2      :      2   Spain   15
6   16   Belar us   2      :      2   Russi a   1
7   14   Croat ia   2      :      2   Serbi a   17
8   18   Turke y   2      :      2   Italy   22
9   4   Engla nd   1      :      1   Norwa y   25
10   24   Moldo va   1      :      1   Israe l   5
11   8   Polan d   1      :      1   Greec e 2   29
12   28   Slova kia   1      :      1   Germa ny   9
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:14:06
Szach   8   Polan d   Rg   -   29   Greec e 2   Rg   0 : 0
11.1   GM   
Wojta szek, Rados law
2737   -   GM   
Nikol aidis , Ioann is
2519   
11.2   GM   
Duda, Jan-Krzysztof
2706   -   IM   
Theod orou, Nikol as
2512   
11.3   GM   
Pioru n, Kacpe r
2640   -   GM   
Mastr ovasi lis, Athan asios
2488   
11.4   GM   
Tomcz ak, Jacek
2583   -   FM   
Malik entzo s, Sotir ios
2434
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:14:39
1   1   Russi a   0   2½   :   1½   0   Greec e 1   17
2   18   Belar us   0   1½   :   2½   0   Georg ia   2
3   3   Ukrai ne   0   2½   :   1½   0   Serbi a   19
4   20   Slove nia   0   1½   :   2½   0   Polan d   4
5   5   Germa ny   0   3   :   1   0   Slova kia   21
6   22   Croat ia   0   ½   :   3½   0   Franc e   6
7   7   Hunga ry   0   3   :   1   0   Engla nd   23
8   24   Lithu ania   0   1½   :   2½   0   Azerb aijan    8
9   9   Roman ia   0   3   :   1   0   Austr ia   25
10   26   Switz erlan d   0   1   :   3   0   Turke y   10
11   11   Armen ia   0   3½   :   ½   0   Greec e 2   27
12   28   Norwa y   0   1½   :   2½   0   Spain   12
13   13   Israe l   0   3   :   1   0   Belgi um   29
14   30   FYROM   0   1½   :   2½   0   Nethe rland s   14
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:15:09
Szach   20   Slove nia   Rg   -   4   Polan d   Rg   1½:2½
4.1   WIM   
Unuk, Laura
2363   -   WGM   
Zawad zka, Jolan ta
2422   1 - 0
4.2   WGM   
Krive c, Jana
2270   -   IM   
Szcze pkows ka, Karin a
2406   ½ - ½
4.3   WGM   
Kaps, Darja
2196   -   WGM   
Kulon, Klaud ia
2358   0 - 1
4.4   WFM   
Janze lj, Lara
2192   -   WGM   
Majda n, Joann a
2349   0 - 1
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:15:52
1   15   ITA   Italy   1   1   0   0   2   0,0   4,0   0,0   0,0
2   16   CZE   Czech Repub lic   1   1   0   0   2   0,0   4,0   0,0   0,0
3   6   FRA   Franc e   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
4   11   ARM   Armen ia   1   1   0   0   2   0,0   3,5   0,5   1,8
5   5   GER   Germa ny   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
6   7   HUN   Hunga ry   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
7   9   ROU   Roman ia   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
8   10   TUR   Turke y   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
9   13   ISR   Israe l   1   1   0   0   2   0,0   3,0   1,0   3,0
10   1   RUS   Russi a   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
11   2   GEO   Georg ia   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
12   3   UKR   Ukrai ne   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
13   4   POL   Polan d   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
14   8   AZE   Azerb aijan    1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
15   12   ESP   Spain   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
16   14   NED   Nethe rland s   1   1   0   0   2   0,0   2,5   1,5   3,8
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:16:01
1   13   Israe l   2      :      2   Italy   15
2   16   Czech Repub lic   2      :      2   Russi a   1
3   6   Franc e   2      :      2   Georg ia   2
4   3   Ukrai ne   2      :      2   Armen ia   11
5   4   Polan d   2      :      2   Germa ny   5
6   8   Azerb aijan    2      :      2   Hunga ry   7
7   12   Spain   2      :      2   Roman ia   9
8   10   Turke y   2      :      2   Nethe rland s   14
9   17   Greec e 1   0      :      0   Engla nd   23
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:17:20
Szach   4   Polan d   Rg   -   5   Germa ny   Rg   0 : 0
5.1   GM   
Socko, Monik a
2479   -   IM   
Paeht z, Elisa beth
2453   
5.2   IM   
Szcze pkows ka, Karin a
2406   -   WIM   
Heine mann, Josef ine
2269   
5.3   WGM   
Kulon, Klaud ia
2358   -   WGM   
Hoolt, Sarah
2423   
5.4   WGM   
Majda n, Joann a
2349   -   WGM   
Levus hkina , Elena
2309   
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:19:38
Tomcz ak, Jacek vs Jurci k, Maria n

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 Nc6 6. Nb3 g6 7. Be2 Bg7 8. O-O O-O 9. Re1 a6 10. Bf1 b5 11. Bg5 Bb7 12. a4 b4 13. Nd5 Nd7 14. Qc1 Re8 15. a5 Qc8 16. Ra4 e6 17. Nxb4 Nc5 18. Nxc5 dxc5 19. Nxc6 Bxc6 20. Ra3 Qc7 21. Bf4 Be5 22. Bxe5 Qxe5 23. Rc3 Bb5 24. Qe3 Bxf1 25. Rxf1 Rab8 26. Rxc5 Qxb2 27. h4 Rec8 28. Rd1 Qb4 29. Rxc8+ Rxc8 30. Qf4 Qxa5 31. Rd7 Rf8 32. c4 h5 33. e5 Qc3 34. Rc7 a5 1/2-1/2
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:20:10
Repka, Chris tophe r vs Barte l, Mateu sz

1. Nf3 d5 2. d4 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5 6. Nh4 Bc8 7. Nf3 Bf5 8. Nh4 Bg4 9. h3 Bh5 10. g4 Bg6 11. Nxg6 hxg6 12. e3 e6 13. Bxc4 Bb4 14. Bd2 Nbd7 15. Qe2 Qa5 16. Bb3 O-O-O 17. O-O-O Nb6 18. Kb1 Rd7 19. h4 Rhd8 20. g5 Nfd5 21. Nxd5 exd5 22. Bc1 Nxa4 23. h5 gxh5 24. Rxh5 g6 25. Rh7 c5 26. Qc2 b5 27. dxc5 Nxc5 28. Bd2 Rc7 29. Bxb4 Qxb4 30. Bxd5 Ne4 31. Rxf7 Nc5 32. Qxg6 Rxf7 33. Qc6+ Rc7 34. Be6+ Nd7 35. Qa8# 1-0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:21:52
Pioru n, Kacpe r vs Marko s, Jan

1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 6. Ndb5 d6 7. Bg5 a6 8. Na3 b5 9. Bxf6 gxf6 10. Nd5 Bg7 11. Bd3 Ne7 12. Nxe7 Qxe7 13. c3 f5 14. Qh5 f4 15. Nc2 O-O 16. O-O Kh8 17. a4 bxa4 18. Rxa4 Bb7 19. Rfa1 f5 20. exf5 Bf6 21. Bxa6 Bc6 22. R4a3 Rg8 23. Bf1 Rxa3 24. Rxa3 Qb7 25. Ne1 e4 26. Qh6 Be5 27. Bc4 d5 28. Ra6 Bd7 29. f6 Bg4 30. Ra5 Be6 31. Qh5 Qc7 32. Rxd5 Bxf6 33. Rc5 Qd6 34. Bxe6 Qxe6 35. Qf5 Qe7 36. Rc6 Bh4 37. Re6 1-0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:22:14
Ftacn ik, Lubom ir vs Duda, Jan-Krzysztof

1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. e4 Nxc3 7. bxc3 O-O 8. Be2 c5 9. O-O b6 10. Bg5 Bb7 11. Qd3 Qd7 12. Rad1 e6 13. Qe3 Qa4 14. Bh6 Nd7 15. Bxg7 Kxg7 16. e5 Rac8 17. Rd2 b5 18. dxc5 Bd5 19. Rd4 Qxa2 20. Rh4 Rh8 21. Bxb5 Nxc5 22. Qh6+ Kg8 23. Ng5 Qd2 24. Rd4 Qxc3 25. Rf4 Rf8 26. Rxf7 Rxf7 27. Nxf7 Bxg2 28. Kxg2 Qb4 29. Qg5 Kxf7 30. Qf6+ Kg8 31. Be8 Qg4+ 32. Kh1 Qf5 33. Bf7+ Kf8 34. Qxh8+ Kxf7 35. Qxh7+ Kf8 36. Qh8+ Kf7 37. Qf6+ Qxf6 38. exf6 a5 39. Rc1 Nd3 40. Rc7+ Kxf6 41. Kg1 a4 42. Rc3 Nf4 43. Rc4 Kf5 44. Rxa4 e5 45. Ra3 g5 46. h3 Ng6 47. Kg2 g4 48. hxg4+ Kxg4 49. Rg3+ Kf5 50. Kf3 Nf4 51. Rg8 Ne6 52. Ke3 Ng5 53. Kd3 Ne6 54. Re8 Nf4+ 55. Ke3 Ne6 56. Ra8 Ng5 57. Rf8+ Ke6 58. Kd3 Nh7 59. Rh8 Nf6 60. Kc4 Ne4 61. Rh2 Kf5 62. Kd5 Nc3+ 63. Kd6 Kf4 64. Rh4+ Kf3 65. Rh3+ Kxf2 66. Rxc3 e4 1/2-1/2
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:23:39
Majda n, Joann a vs Janze lj, Lara

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. c3 Nf6 5. d3 O-O 6. Bb3 d5 7. Nbd2 dxe4 8. dxe4 Bg4 9. h3 Bh5 10. Qe2 Qe7 11. Nf1 Bxf3 12. Qxf3 Na5 13. Bc2 Nc4 14. Ng3 Rfd8 15. Nf5 Qd7 16. Qe2 Nd6 17. Ng3 h6 18. O-O b5 19. Kh1 Bb6 20. f4 Qe7 21. fxe5 Qxe5 22. Bf4 Qe7 23. e5 Re8 24. Qd3 1-0
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:23:57
Kaps, Darja vs Kulon, Klaud ia

1. e4 c5 2. d3 Nc6 3. Nc3 g6 4. g3 Bg7 5. Bg2 Rb8 6. a4 a6 7. Nge2 b5 8. axb5 axb5 9. O-O b4 10. Nd5 e6 11. Ne3 Nge7 12. c4 Nd4 13. Nxd4 Bxd4 14. Nc2 Bg7 15. Bf4 d6 16. Qc1 h6 17. Rd1 Nc6 18. e5 Nxe5 19. d4 Nxc4 20. Ne1 g5 21. Qxc4 gxf4 22. dxc5 fxg3 23. hxg3 d5 24. Qe2 O-O 25. Ra7 Bd7 26. Nd3 Bb5 27. Qg4 b3 28. Ne5 Qg5 29. Qxg5 hxg5 30. f4 gxf4 31. gxf4 Ra8 32. Rxa8 Rxa8 33. Rc1 Rc8 34. Kf2 Bc4 35. Bf1 Rxc5 36. Nxc4 dxc4 37. Rxc4 Bxb2 38. Kf3 Ba3 39. Rxc5 Bxc5 40. Bd3 Kg7 41. Ke4 Kf6 42. Bc4 b2 43. Ba2 Bd6 44. Bb1 Bc7 45. Bc2 Ke7 46. f5 Kf6 47. fxe6 Kxe6 48. Bb3+ Kf6 49. Bc2 Kg5 50. Bb1 Kg4 51. Ke3 f5 52. Bc2 f4+ 53. Kf2 Bb6+ 54. Kf1 Kf3 55. Bb1 Ke3 56. Ke1 f3 57. Bf5 f2+ 58. Kf1 Kd4 0-1
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:24:15
Szcze pkows ka, Karin a vs Krive c, Jana

1. d4 d6 2. e4 e5 3. Nf3 Nd7 4. Bc4 c6 5. a4 Be7 6. O-O Ngf6 7. Nc3 O-O 8. Re1 b6 9. Ba2 Bb7 10. Nh4 Nxe4 11. Nxe4 Bxh4 12. dxe5 dxe5 13. Qh5 Qe7 14. Re3 c5 15. Ng3 g6 16. Qg4 Kh8 17. Rd3 f5 18. Qh3 Rfd8 19. Bd2 f4 20. Ne2 Be4 21. Ra3 Bf5 22. Qc3 Bf6 23. Qc4 Nb8 24. Nc3 Nc6 25. Nd5 Qg7 26. c3 Rd6 27. Qf1 Rad8 28. c4 Nd4 29. Bb1 Be6 30. Be4 a5 31. Bc3 Bg4 32. Bxd4 cxd4 33. Rb3 Qa7 34. Qd3 Bg7 35. h3 Be6 36. Re1 Bd7 37. Ra1 Be6 38. Re1 Bd7 39. Ra1 Be6 1/2-1/2
Tytuł: Odp: Drużynowe Mistrzostwa Europy 17
Wiadomość wysłana przez: Szachy Chess w Niedziela, 29, Paź 2017, 10:24:32
Unuk, Laura vs Zawad zka, Jolan ta

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 c6 4. e3 Nf6 5. Nc3 Nbd7 6. Qc2 Bd6 7. Bd3 O-O 8. O-O dxc4 9. Bxc4 e5 10. h3 h6 11. Bb3 Re8 12. Re1 e4 13. Nd2 Qe7 14. f3 exf3 15. Nxf3 c5 16. Bd2 Nb6 17. e4 Bg3 18. e5 Nh5 19. dxc5 Bxe1 20. Rxe1 Nc4 21. Ne4 Nxd2 22. Qxd2 Rd8 23. Qe3 g5 24. Nd6 Be6 25. Bc2 Ng7 26. Nd4 Rf8 27. Qe4 f5 28. exf6 Rxf6 29. Qh7+ Kf8 30. Qh8+ 1-0