Szachy, Brydż - zaprasza Piotr Kaczorowski

Szachy => Zadania => Wątek zaczęty przez: Michał007 w Wtorek, 13, Lut 2018, 17:44:25

Tytuł: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Michał007 w Wtorek, 13, Lut 2018, 17:44:25
Witam wszys tkich bardz o serde cznie !

Chciałbym założyć temat właśnie w/w byśmy podzi elili się swoim i przem yśleniami odnośnie różnej liter atury szach owej. Aktua lnie jeste m na pozio mie II kateg orii szach owej i stara m się rozwi jać, gdyż szach y stras znie mnie inter esują. Do swoje j pierw szej parti i turni ejowe j zasai dłem niecały rok temu i w dwóch turni ejach udało mi się zdobyć II kat. i zaraz uzysk ałem pierw szy ranki ng FIDE. Swój reper tuar debiu towy uważam ciągle za otwar ty, lecz na dziś gram białymi w pierw szym ruchu c4 i wiado mo przec hodzi to w sycyl ijską odwróconymi kolor ami, obronę angie lską w otwar ciu angie lskim , symet ryczn ą angie lską, bądź debiu ty które powst ają po 1. d4 takie jak obron a słowiańska, gambi t hetmański, obron a królewsko-indyjska, itp. W odpow iedzi na e4 gram obronę sycyl ijską w waria ntach przyśpieszonego smoka i Pouls ena, na d4 swoje przyg otowa nie oceni am najgo rzej ale próbuję grać obronę Nimzo witsc ha, obronę Gruen felda i obronę królewsko-indyjską, na c4 gram często symet ryczn y waria nt a sf3 gram syste m londyński czarn ym kolor em. Cieka w jeste m ocen moich wyborów debiu towyc h.

Chciałbym zapyt ać o cieka we czaso pisma szach owe w których są dobrz e komen towan e parti e z aktua lnych parti i. Sam obecn ie studi uję "Sztukę ataku" i oceni am książkę pozyt ywnie choć mnie czasa mi nudzi i odrzu cam ją na kilka dni, w pocze kaniu leży sztuk a obron y. Co do debiu tu posia dam starą książkę Toneg o Koste na "Dynam ic Engli sh" i oceni am ją pozyt ywnie choć wolę książki w języku polsk im.

Jeśli ktoś przec zyta mój długi wywód i dotrz e do tego miejs ca to chciałbym aby pelec ił mi szcze gółowo książki do końcówek od II kateg orii wzwyź.

Pozdr awiam Pana Piotr a i Wszys tkich forum owicz ów :-)
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w Niedziela, 18, Lut 2018, 08:23:05
Jakie masz Elo?
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Prorok w Niedziela, 18, Lut 2018, 20:27:32
Szypo w dobrz e komen tuje parti e w Twich u.
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Piotr Kaczorowski w Niedziela, 25, Lut 2018, 09:57:12

Polec am książki Golen iszcz ewa "Progr am przyg otowa nia I i II kateg orii". Książka Koste na nie spodo bała mi się, ale nie pamiętam z jakie go powod u.


Polec am ogrom na książkę Kalin iczen ki o wszys tkich debiu tach. Jest po rosyj sku, po angie lsku, może przyb liżyć debiu ty przyn ajmni ej do km.Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Anna w Poniedziałek, 26, Lut 2018, 07:48:44
A coś dla dziec i?
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Wiktor w Poniedziałek, 05, Mar 2018, 09:36:22
Podróż do krain y szachów.
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Marcin w Poniedziałek, 05, Mar 2018, 12:21:44
Pisma szach owe to tylko w języku rosyj skim.
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Hans Kloss w środa, 07, Mar 2018, 09:38:19
Z wszel ką liter aturą szach owa jest ten probl em że nudna . Wady tej nie mają progr amy szach owe dlate go nauka przy ich pomoc y jest znacz nie efekt ywnie jsza, zwłaszcza na podst awowy ch pozio mach.
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Prorok w środa, 07, Mar 2018, 20:51:58
Tylko większość progr amów to przep isane książki.  :D
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Maja w Wtorek, 13, Mar 2018, 19:23:22
Moje dziec i i czyta ją książki szach owe i uczą się z progr amów.
Tytuł: Odp: Literatura szachowa
Wiadomość wysłana przez: Andy w Czwartek, 15, Mar 2018, 18:39:01
Litma nowic z mirosława też ładnie pisze dla dziec i