Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Licencja rejestracji

Poprz ez rejes tracj ę na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedo kładne, obraźliwe, wulga rne, wrażające niena wiść, napas tliwe , obsce niczn e, profa nujące, zorie ntowa ne seksu alnie , grożące, narus zające prywa tność, przez naczo ne dla dorosłych lub jakko lwiek narus zające polsk ie lub międzynarodowe prawo . Wyrażasz również zgodę na niepu bliko wanie żadnych mater iałów chron ionyc h prawa mi autor skimi , o ile nie posia dasz praw do tych mater iałów lub pisem nej zgody właściciela praw do tych mater iałów. Spamo wanie , flood owani e, rekla my, łańcuszki, piram idy oraz podżeganie są również zabro nione .

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum spraw dzeni e popra wności wiado mości. Pamiętaj, że nie monit oruje my na bieżąco wysłanych wiado mości, tak więc nie jesteśmy odpow iedzi alni za zawar te w nich treści. Nie gwara ntuje my dokładności, kompl etności czy przyd atności jakic hkolw iek preze ntowa nych infor macji . Wiado mości wyrażają opinię autorów i nieko niecz nie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum . Ktoko lwiek uważa, że wiado mość jest niezg odna z regul amine m jest prosz ony o natyc hmias towe powia domie nie admin istra tora lub moder atora forum . Obsługa i właściciel forum zastr zega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasi e łamiących regul amin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konie czne. Jest to proce s ręczny, więc nie możemy skaso wać lub przee dytow ać wiado mości natyc hmias t. Te zasad y mają  również zasto sowan ie do infor macji o użytkowniku w jego profi lu.

Za zawar tość wiado mości wysłanych przez Ciebi e jesteś odpow iedzi alny/a wyłącznie Ty.
Ponad to, wyrażasz zgodę na rekom pensa tę i pozos tanie niesz kodli wym dla właścicieli forum, jakic hkolw iek powiązanych stron inter netow ych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastr zega sobie również prawo do ujawn ienia twoje j tożsamości (lub jakic hkolw iek powiązanych infor macji zebra nych w tym serwi sie) w przyp adku forma lnej skarg i czy prawn ych działań wynik ających z Twoje go użytkowania tego forum .

Masz możliwość, po rejes tracj i, wybor u nazwy użytkownika. Zalec amy, abyś wybrał/a odpow iedni ą nazwę. Nigdy nie dawaj hasła do konta, które za chwil e zarej estru jesz, jakie jkolw iek osobi e poza admin istra torem , z powod u bezpi eczeństwa i dla zacho wywan ia możliwości ident yfika cji. Zgadz asz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakie jkolw iek przyc zyny. Jest również WYSOC E zalec ane używanie złożonego i unika lnego hasła do konta, dla unikn ięcia kradz ieży konta .

Po zarej estro waniu i zalog owani u na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szcze gółowe infor macje w profi lu. Jest twoją odpow iedzi alnością wprow adzen ia czyte lnych i dokładnych danyc h. Jakak olwie k infor macja , którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedo kładną lub wulga rną z natur y, zosta nie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpow iedni e sankc je mogą zostać nałożone.

Zapam iętaj, że z każdą wiado mością jest zapis ywany twój adres IP na wypad ek jeśli miał(a)byś zostać zbano wany/a na tym forum lub zaszłaby potrz eba konta ktu z twoim dosta wcą Inter netu. Może się to zdarz yć tylko w wypad ku większego narus zenia tej zgody .

Zauważ również, że to oprog ramow anie umies zcza w przeg lądarce cooki e, plik tekst owy zawie rający różne infor macje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cooki e jest używane TYLKO do utrzy mania użytkownika zalog owane go/wylogowanego. Oprog ramow anie nie zbier a, ani nie wysyła żadnych innyc h infor macji do twoje go kompu tera.