Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba  (Przeczytany 17394 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Gregory

 • Użytkownik
 • Licealista
 • **
 • Wiadomości: 191
 • Oceny +11/-0
 • Płeć: Mężczyzna
Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 09:37:08 »
Przyz nam się, że bardz o zaint ereso wał mnie temat ten w innym wątku. Cieka w jeste m, jak on się rozwi nie.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #1 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 09:50:30 »
Trzeb a zacząć od podan ia defin icji otwar cia.
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #2 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 10:26:16 »
Nazwa "klasy czne" jest myląca.
Culbe rtson używał słabego BA i to ono powin no nazyw ać się "klasy czne". Ale już od dłuższego czasu "klasy cznym " nazyw a się BA w sile 16-18 (15-17) HCP i o nim będę pisał.

O defin icję jest coraz trudn iej, bo brydżyści mają tende ncję do stałego posze rzani a otwar cia BA. Najpi erw było: skład zrównoważony bez singl a i piątki. Potem bez singl a i stars zej piątki i młodszej szóstki. Potem bez singl a i stars zej piątki.
Potem bez singl a z możliwą strsz a piątką i młodszą szóstką a także układem 5-4).

Jak się pewni e domyślacie ja widzę w tym otwar ciu głównie wady i stara m się go unikać jak tylko mogę (odwro tnie niż brydżysta typow y, który otwie ra BA żeby sobie poroz grywa ć).
Uważam, że jest to otwar cie wysok ie, po którym trudn o się licyt uje.
Jeśli temat się rozwi nie to ja też rozwi nę te tezy i dodam dalsz e. 

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #3 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 10:26:49 »
Żeby nie wyważać uchyl onych drzwi:

http://www.migry.com/Articles%20and%20other%20tidbits%20pdfs/Which%20NT%20range%20is%20the%20winner.pdf

Tyle że po angie lsku.

Bastek

 • Gość
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #4 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 10:36:51 »
Uważam, że jest to otwar cie wysok ie, po którym trudn o się licyt uje.

Wysok ie, to oczyw iście ocena subie ktywn a :)
Nie wiem dlacz ego uważasz, że trudn o się licyt uje. Przec ież to "najłatwiejsze" otwar cie. Z wszys tkich otwarć najle piej opisa na jest ręka otwie rającego. Bardz o ścisły limit siły, dość ścisły układ kolorów (pomij am niezr ozumi ałą modę otwie rania BA z wszys tkim w sile 14-17). Czeka m z nieci erpli wością na przykłady trudn ości licyt acyjn ych :) Senso wnych mam nadzi eję ;D

Offline Iwo

 • Użytkownik
 • Student
 • ****
 • Wiadomości: 450
 • Oceny +13/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Brydż to ja!
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #5 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 11:28:57 »
Probl em dotyc zy klasy czneg o ba. Defin icja wydaj e się trudn a dla zwole nników tego otwar cia.
Brydż jest grą dla ludzi myślących.
Forum brydżowe to miejs ce na dysku sję, na zadaw anie pytań, na moje odpow iedzi . ;-)))

Offline Iwo

 • Użytkownik
 • Student
 • ****
 • Wiadomości: 450
 • Oceny +13/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Brydż to ja!
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #6 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 11:29:43 »
Pablo, tekst Migry wiele nie wnosi . Racze j niewi ele. Sporo racji ma Jung.
Brydż jest grą dla ludzi myślących.
Forum brydżowe to miejs ce na dysku sję, na zadaw anie pytań, na moje odpow iedzi . ;-)))

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #7 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 11:46:51 »
Nie kwest ionuj ę Twoje go prawa do własnego zdani a.
Link podałem, bo bazuj e na staty stycz nych danyc h i pewne konkr ety z treści wynik ają, a na forum przew ażają argum enty typu "moim zdani em" albo "gdzieś widzi ałem" - z czym trudn o się polem izuje .

Na margi nesie :
- artyk uł jest napis any przez jej męża.
- dlacz ego zwykl e polsk ie publi kacje brydżowe dot. licyt acji zaczy nają sie od omówienia otwar cia 1ba a kończą na 1 t11 ?
- czy ten wątek (uwaga do moder atora ) nie lepie j pasow ałby do działu różności ?


Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #8 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 11:59:16 »
Link podałem, bo bazuj e na staty stycz nych danyc h i pewne konkr ety z treści wynik ają, a na forum przew ażają argum enty typu "moim zdani em" albo "gdzieś widzi ałem" - z czym trudn o się polem izuje .

Ale ten tekst wygla da na "nie na temat". Tzn, dobrz e jest wiedz ieć o czym głosi, ale wydaj e mi się, że najle piej będzie podys kutow ać na temat wad i zalet najpo pular nejsz ego zdecy dowan ie otwar cia BA w sile 15-17 (16-18).  A nie delib erowa ć jaka siła otwar cia BA jest najle psza.

- dlacz ego zwykl e polsk ie publi kacje brydżowe dot. licyt acji zaczy nają sie od omówienia otwar cia 1ba a kończą na 1 t11 ?

Nie bardz o wiem o jakic h publi kacja ch mówisz. Te, które znam zaczy nają od 1 w stars zy, albo od 1 t11. Nie znam publi kacji zaczy nających od 1 BA.
A tak w ogóle co to ma za znacz enie?

Bastek

 • Gość
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #9 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 13:55:58 »
Nie znam publi kacji zaczy nających od 1 BA.

Choci ażby w klasy ce autor stwa M-M :)

Cytuj
A tak w ogóle co to ma za znacz enie?

Eeee, najpi erw sie uczy cyfr, czy rachu nku całkowego ? ;D

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #10 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 13:57:06 »
Posta wię śmiałe twier dzeni e, (choci aż Baste k zwrócił już na to uwagę wcześniej) że licyt acja po otwar ciu 1ba należy do najpr ostsz ych, w odróżnieniu do tej po wielo znacz nym trefl u - stąd taka a nie inna kolej ność ich przed stawi ania neofi tom.

Co do wad i zalet - choć mam nieod parte wrażenie że zagad nieni e przew ijało się jako poboc zne przy "najle pszy syste m licyt acji" w części dotyc zącej agres ywności syste mu - zakre s siły otwar cia stano wi bardz o istot ny eleme nt jego "wartości" - co zresz tą pewni e w dalsz ej dysku sji i tak wysun ie się na pierw szy plan. Niewątpliwie wyższy zakre s (15-17) rzadz iej przyc hodzi , czyli spełnia rzadz iej rolę bloku jącą, ale z kolei rzadz iej trafi a się posta wieni e od 500 do 1100 jeśli przec iwnic y potra fią skont rować karni e na szcze blu prost ego.

Dla mnie ocena odstępstw od nomin alneg o zakre su siły, jaka została w artyk ule przed stawi ona, była co najmn iej zasta nawia jąca, zwłaszcza przy aktua lnej "modzi e" na obniżanie wymag ań co do siły otwarć - no ale co kto lubi i uważa za istot ne.

A w końcu -  czy temat wątku nie wskaz uje, że jego założyciel ma przyn ajmni ej cień wątpliwości co do tego, że "klasy czne 1ba" to waria nt optym alny ??

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #11 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 14:23:13 »
Chociażby w klasy ce autor stwa M-M :)

Dawno temu czytałem więc nie pamiętam, ale założyłbym się o drobną kwotę, że zaczy na się tam od 1 w stars zy a nie od 1 BA. :)

Offline CGJung0

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1783
 • Oceny +40/-18
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #12 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 14:44:49 »
Postawię śmiałe twier dzeni e, (choci aż Baste k zwrócił już na to uwagę wcześniej) że licyt acja po otwar ciu 1ba należy do najpr ostsz ych, w odróżnieniu do tej po wielo znacz nym trefl u - stąd taka a nie inna kolej ność ich przed stawi ania neofi tom.

To jest rzecz ywiście śmiałe twier dzeni e.

Bierz e się ono stąd, że po otwar ciu BA licyt uje się zwykl e gadge towo-releyowo, co daje pozór prost oty, łatwości i dobre j nauko wej licyt acji.
Pozór.
W rzecz ywist ości nasze wspan iałe styma ny, texas y, JTB i inne gadżety pozwa lają nam uzysk ać (zwykl e niepełną) infor mację o składzie otwie rającego.
O rozkładzie honorów nie mamy ciani a infor macji a zwykl e jesteśmy już na tyle wysok o, że i tak trzeb a strze lać.
A, że staty stycz ny rozkład honorów po otwar ciu zrównoważonym jest wielo krotn ie trudn iejsz y do ustal enia niż po otwar ciach niezrównoważonych - strzał częsciej bywa niece lny.
I nie ma na to żadnej rady. Oprócz rezyg nacji z otwie rania BA.
Albo przyn ajmni ej bardz o ścisłego zakro jenia siłowo-układowych grani c tego otwar cia.
Ale idzie się w kieru nku dokładnie odwro tnym, bo to takie prost e i łatwe otwar cie.
No i jak już wyżej napis ałem: Będziemy rozgr ywać!

No to golim y co tam zwykl e pójdzie albo jak sala zagra . A, że się często mylil iśmy? Co za probl em, nie dało się inacz ej. Wynik mamy i tak koło 40% (a to przec ież prawi e 50) bo sala fakty cznie gra tak jak my.

PS. Nie chce mi się bawić w przykłady rąk. To zresz tą zawsz e może zostać określone jako arbit ralne . Propo nuję jedna kże zadać sobie pytan ie dlacz ego syste my bezpa sowe starały się zwykl e umieścić składy zrównoważone w jak najniższych odzyw kach.
A te syste my układali najwy bitni ejsi polsc y (i nie tylko) teore tycy.

Bastek

 • Gość
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #13 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 14:46:47 »
Chociażby w klasy ce autor stwa M-M :)

Dawno temu czytałem więc nie pamiętam, ale założyłbym się o drobną kwotę, że zaczy na się tam od 1 w stars zy a nie od 1 BA. :)

Pamiętam nawet takie zdani e: (być może lekko przek ręcę)
"Znudz ony grą w BA partn er otwor zył w końcu 1kier"
Karty w tym pierw szym probl emie nie pamiętam dokładnie, ale było to coś koło x xxx xxxx(x) xxxx(x) (54 w młodych) i coś koło 12 PC. Jeżeli ktoś ksiażeczkę posia da, chętnie spraw dzę moją pamięć ;D

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Wady i zalety klasycznego otwarcia 1ba
« Odpowiedź #14 dnia: Wtorek, 10, Lis 2009, 14:51:52 »
Ponad 30 lat temu to było, klasy czne ba miało jeszc ze 16-18 ...

A drobn a kwota na szczy tny cel, pls   :D