Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Dajcie mi, to będę dawał innym!  (Przeczytany 3020 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Dajcie mi, to będę dawał innym!
« dnia: Piątek, 10, Sty 2014, 07:34:42 »
To nie jest tekst o Wielk iej Orkie strze ani o Owsia ku. To jest tekst o tym, że w tej dysku sji – i w każdej podob nej – używane są argum enty śmieciowe. Sprze czne z logiką i zasad ami prowa dzeni a dysku sji. Poniżej kilka najczęstszych.

1. To wszys tko z zazdr ości. Twórczo rozwi nął tę tezę sam Owsia k w nieda wnym wywia dzie dla Wirtu alnej Polsk i. Powie dział w nim: „Myślę, że są tacy, którzy z przek ory, lenis twa czy inneg o powod u, nie mają szans by znaleźć się w jakie jś grupi e, która podświadomie ich cieka wi, bo jest czymś fajny m. Dosko nale to rozum iem, bo gdy pierw szy raz jechałem do Jaroc ina i miałem 30 lat też zazdr ościłem tym wszys tkim artys tom, uczes tniko m festi walu. Stałem za płotem i chciałem być taki jak oni. Czter y lata później zostałem dyrek torem artys tyczn ym festi walu. I myślę, że Warze cha ma podob nie, główkuje: jak ja bym chciał prowa dzić taki sztab, powie dzieć coś przez mikro fon na sceni e, marzę, by to wszys tko działo się wokół mnie”. Jedny m słowem – nie warto w ogóle anali zować ani odpow iadać na konkr etne zarzu ty Warze chy i innyc h kryty ków, bo oni mi po prost u zazdr oszcz ą. Chcie liby być jak ja, ale że nie są, więc się pieklą.

Takie absur dalne psych ologi zowan ie nie ma oczyw iście żadnych podst aw, ale za to odwra ca bardz o skute cznie uwagę od meryt orycz nej wartości argum entów drugi ej stron y, która zosta je zdysk redyt owana jako choro bliwi zawis tnicy .

Przy okazj i – jakim trzeb a być samem u egoty kiem, żeby uznać, iż nasi kryty cy umier ają z zazdr ości? No, chyba że używa się tego chwyt u eryst yczne go całkowicie cynic znie.

2. A co pan zrobił dla chory ch dziec i?! Aby posłużyć się takim pytan iem jako argum entem , trzeb a założyć, że jeżeli samem u nie zrobiło się nic, nie ma się prawa kryty kować. Jest to założenie w oczyw isty sposób absur dalne . Gdyby je przyjąć, trzeb a by uznać, że stanu dróg nie może kryty kować ten, kto żadnej drogi nie zbudo wał, polic ji nie wolno kryty kować temu, kto nigdy nie był polic jante m, a z rządu nie wolno być nieza dowol onym nikom u, kto nigdy nie rządził.

Dodat kowo stwie rdzen ie to pomij a fakt, że każda osoba ma swoją rolę społeczną, od której nie zależy jej prawo do kryty kowan ia innyc h i w której sama może być kryty kowan a. Ja na przykład nie żądam od każdego, kto zmies za mnie z błotem pod tym tekst em, żeby wykaz ał się odpow iedni ą liczbą publi kacji praso wych, bo w przec iwnym wypad ku nie ma prawa mnie napis ać złego słowa o moich poglądach i argum entac h.

3. Pan pewni e nie daje ani grosz a! Nie bardz o wiem, czego oczek ują używający tego argum entu. Chcie liby, aby każdy kryty k WOŚP przed stawi ł listę własnych działań dobro czynn ych? Tak się składa, że każdy, komu nie obce jest podst awowe poczu cie przyz woito ści i skrom ności, ma ogrom ne opory przed chwal eniem się własnymi dobry mi uczyn kami. Kto w jakiś sposób wspom aga czy osobę prywa tną w potrz ebie, czy jakąś insty tucję, nie robi tego po to, żeby następnie móc się tym popis ać. Wiele takic h osób zastr zega sobie anoni mowość. I nikt nie ma prawa od nich wymag ać, aby zdrad zały komu i jak pomag ają, stosu jąc wobec nich opisa ny wyżej szant aż moral ny.

4. Kiedy pana dziec ko wyląduje w szpit alu, powin ien pan odmówić korzy stani a ze sprzętu kupio nego przez WOŚP. Sprzęt kupio ny przez WOŚP jest w dyspo zycji szpit ali. Pacje nta nie powin no inter esowa ć, jak się tam znala zł. Jeśli jest w potrz ebie i lekar z decyd uje, że należy go użyć, spraw a jest prost a. Nie ma też żadnego logic znego powiązania pomiędzy kryty ką WOŚP a postu latem , aby odmówić korzy stani a z zakup ioneg o przez nią sprzętu. Równie dobrz e można by żądać, żeby każdy, kto ma jakieś zastr zeżenia do sposo bu funkc jonow ania Unii Europ ejski ej, przes tał korzy stać z dofin ansow ywany ch przez nią dróg, mostów czy obiek tów.

Nie sposób też założyć, że gdyby nie akcja Owsia ka, odpow iedni ego sprzętu by w szpit alu nie było. Tego po prost u nie wiemy . Owsia k od lat wyręcza państwo w jedne j z jego podst awowy ch funkc ji, jaką jest zaopa trywa nie szpit ali w niektóre rodza je specj alist yczny ch narzędzi, ale jest to jedyn ie krope lka w morzu pieniędzy, które przez nacza ne są z budżetu na ochro nę zdrow ia.

5. Kryty kuje pan, bo sprzęt od Owsia ka nie urato wał panu dziec ka. Jeśli komuś sprzęt od WOŚP pomógł, osobi sty i emocj onaln y stosu nek do akcji Owsia ka jest całkowicie zrozu miały. Podob nie jedna k zrozu miałe jest, że właśnie to wyklu cza w większości przyp adków zimne i nieem ocjon alne spojr zenie na sprawę. Trudn o z tego nawet robić zarzu t. Tak po prost u skons truow any jest człowiek. Ale nielo giczn e jest odmaw ianie prawa do oceni ania akcji tym, którzy takie go emocj onaln ego stosu nku do niej nie mają.

6. Żadnej akcji, której celem jest pomoc dziec iom (albo w ogóle pomoc innym), nie wolno kryty kować. To wyjątkowo często powta rzane twier dzeni e, opart e na założeniu, że cel uświęca środki. Nieważne kto i w jaki sposób zbier a pieniądze – jeśli przez nacza choć część z nich (bo przec ież nie wszys tkie – wysta rczy zerknąć do spraw ozdan ia finan soweg o funda cji WOŚP) na jakiś szlac hetny cel.

Aby wykaz ać wadli wość takie go rozum owani a trzeb a sięgnąć po przykład skraj ny, podkr eślając, że nie jest to porównanie, a jedyn ie odwołanie do konkr etnej sytua cji, pokaz ujące niedo rzecz ność założenia „cel uświęca środki”. Camor ra – mafia działająca na południu Włoch – w wielu przyp adkac h wchod ziła w rolę państwa. Dbała o utrzy manie porządku, karała nawet zwykłych, niena leżących do niej bandz iorów czy złodziei, a także wspom agała ubogi ch i potrz ebujących całkiem spory mi pieniędzmi. Czy to oznac za, że autom atycz nie camor ra stała się „dobra”? Że nie ma racji ktoko lwiek , kto by ją kryty kował? Oczyw iście – nie.

Owsia k, rzecz jasna, nie jest mafio zem, a WOŚP nie jest żadną mafią. Ale podob nie jak w opisa nej wyżej sytua cji, fakt, że robi się coś dobre go nie oznac za z autom atu, że jest się wyłączonym spod kryty ki.

7. Lepie j dawać na Owsia ka niż na Carit as/Kościół/Rydzyka. Osoby, które posługują się takim chwyt em, autom atycz nie infor mują wszys tkich o swoic h obses jach. To one widzą świat w czarn o-białych barwa ch: albo szlac hetny Owsia k, albo zły Kościół. Tymcz asem jest niezl iczon a liczb a porządnych i godny ch wspar cia całkowicie świeckich inicj atyw, podob nie zresz tą jak i tych kościelnych. To nie jest gra zero-jedynkowa.

8. Kryty kując WOŚP, kryty kuje się ludzi, którzy biorą udział w tej impre zie z poryw u serca . Bynaj mniej . Nikt chyba nie ma wątpliwości, że bardz o wiele osób, biorących udział w zbiórce jako jej szere gowi uczes tnicy , czyni to z bardz o szlac hetny ch pobud ek. Jeżeli czymś grzes zą, to najwyżej pewną naiwn ością, nieświadomie biorąc udział w akcji bardz o wątpliwej. Lecz nikt nie robi im z tego zarzu tu.

Na konie c prośba do wszys tkich P.T. Czyta jących i Komen tujących: umies zczaj ąc komen tarze pod tym tekst em, posta rajci e się Państwo wynal eźć coś noweg o poza ośmioma błędnymi i wadli wymi klisz ami, które powyżej obaliłem.


Łukasz Warze cha specj alnie dla Wirtu alnej Polsk i
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #1 dnia: Piątek, 10, Sty 2014, 07:35:54 »
I pierw sze 2 komen tarze :

Nick2 [przed chwilą]
Warze cha, czym ty w ogóle jesteś? Niesp ełniony pisma k, szuka jący rozgłosu. Człowieku, jesteś nic nie warty, zakom pleks iony i żałosny.


~Nick [6 minut temu]
Panie Warze cha.. . Pukni j się pan w dekie l. Dawno takic h głupot nie widzi ałem.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #2 dnia: Sobota, 11, Sty 2014, 07:55:52 »
Owsia k to robi za nasze pieniądze, które płacimy w abona menci e za telew izję.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Neo

 • Szachista
 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2978
 • Oceny +33/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Każdego ogram w szachy!
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #3 dnia: środa, 15, Sty 2014, 10:05:41 »
Oglądalność też mu spadła.
Memen to mori!

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #4 dnia: Piątek, 17, Sty 2014, 09:23:28 »
Nic mu się nie stani e, przyj aciel e go obron ią.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Oko

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1256
 • Oceny +19/-5
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista, który bardzo kocha szachy.
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #5 dnia: Niedziela, 19, Sty 2014, 13:39:25 »
Owsia k podał, ile zarab iają. Trzy średnie pensj e krajo we w samej funda cji.
Szach y są jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony .

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #6 dnia: Poniedziałek, 20, Sty 2014, 07:18:55 »
Podał też, ile żonka bierz e w melon ie. I cisza .
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Oko

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1256
 • Oceny +19/-5
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista, który bardzo kocha szachy.
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #7 dnia: Poniedziałek, 27, Sty 2014, 11:07:55 »
I cisza . Zarządzono ciszę.
Szach y są jak niezm ierne morze, im więcej pijes z, tym bardz iej jesteś sprag niony .

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #8 dnia: Poniedziałek, 03, Sie 2015, 09:09:57 »
I znowu cisza . Owsia k wydał społeczne pieniądze na kąpiele w błocie.
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #9 dnia: Wtorek, 04, Sie 2015, 08:10:41 »
On wydał, on zarob ił. To dobry przed siębiorca.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #10 dnia: środa, 04, Sty 2017, 09:21:51 »
Na razie cisza . A ćwierćfinał już za tydzi eń.

.
Zawsz e do przod u!

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #11 dnia: Czwartek, 05, Sty 2017, 13:18:06 »
TVN nie da dużo czasu anten owego , bo za wiele na tym strac i.  Firmy państwowe tym razem nic nie dadzą.  Zobac zymy.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #12 dnia: środa, 11, Sty 2017, 21:49:57 »
Rzecz ywiście dużo mniej szumu w media ch. Jedno radio oferu je na aukcję jedno dniow y pobyt w redak cji. Cena wywoławcza 900 złotych.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Teodor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4370
 • Oceny +52/-11
 • Płeć: Mężczyzna
 • Polska górą!
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #13 dnia: Czwartek, 12, Sty 2017, 09:54:04 »
Bój to ich będzie ostat ni... . Myślę, że za rok już to się może zakończyć klęską.
Jeszc ze Polsk a nie umarła...

Offline Wiktor

 • Użytkownik
 • Doktor Habilitowany
 • ****
 • Wiadomości: 4949
 • Oceny +65/-7
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szachista
Odp: Dajcie mi, to będę dawał innym!
« Odpowiedź #14 dnia: Czwartek, 12, Sty 2017, 12:57:09 »
Już w tym roku jest gorze j. Prywa tne media  są oszczędne w oddaw aniu czasu anten owego .
Zycie to jeden wielk i bieg, wygry wa ten, co ma więcej sił, co ma szybs zy pęd.

Szach y i brydż to nie wszys tko, to nie cały świat.