Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?  (Przeczytany 6117 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« dnia: Sobota, 03, Paź 2015, 07:47:52 »
 Zmowa milcz enia zapan owała po usunięciu Balic kiego i Żmudzińskiego z mistr zostw świata. Nikt w Polsc e o tym nic nie napis ał. Na świecie cenzu ruje się fora inter netow e. Czemu tak?
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #1 dnia: Niedziela, 04, Paź 2015, 20:27:19 »
Nicze go się nie cenzu ruje na świecie. Spraw a jest znana i dysku towan a na forac h brydżowych, choci aż- rzeko mo "dla dobra dyscy pliny " nie nagłaśnia się jej media lnie.
Dla niezo rient owany ch- czołowy brydżysta norwe ski Boye Broge land oskarżył parę BZ o cynko wanie w czasi e licyt acji (dokładniej- przy wkładaniu karte k do deski w trakc ie licyt acji) i przed stawi ł dowod y filmo we na popar cie swoje j tezy.
Co do tytułowego pytan ia- nie sądzę żeby takow i byli. Cynku ją wszys cy poza, być może, najle pszym i- ale zdecy dowan a większość robi to mimow olnie i nieświadomie. I nie o cynko wanie tu chodz i ale o zmowę przes tępczą, o ustal anie wspólnie i w poroz umien iu syste mu cynko wania .
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #2 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 08:53:28 »
A gdzie są te dowod y na temat BZ?
Ja widzi ałem tylko Twoic h ulubi eńców Fanto niego i Nunes a. Jest film o pozio mym i piono wym wisto waniu .
Zawsz e do przod u!

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #3 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 14:26:12 »
Dowod y Broge land przesłał do WBF i były to (głownie? wyłącznie?)  rozda nia z ME z meczu Polsk a-Turcja. Nie będę pisał na czym wg Broge landa poleg ało cynko wanie pary BZ ale jego hipot ezę  na szybk o zwery fikow ał z matem atycz nego punkt u widze nia  Jasse m i wynik i anali zy opubl ikowa ł na sieci w pliku  "Rumou r and Mathe matic s.pdf " (kto umie ten znajd zie). W skrócie- wyszło mu że "metod a cynko wania " insyn uowan a Balow i przez Broge landa nie ma  uzasa dnien ia staty stycz nego.
A ja prywa tnie powie m tyle- Balic kiego znam jeszc ze od czasów kiedy grał w parze z Roman owski m. Ich drużyna, wówczas II ligow y AZS Polit echni ka, miała wśród czołowych wrocławskich grajków gener alnie opinię gracz y będących na bakie r z etyką, a jedną czy dwie pary (ale nie Balic kiego ) wręcz posądzano o cynko wanie ,  nie bez pewny ch podst aw. Sam byłem ofiarą  kilku wątpliwych akcji w ich wykon aniu, raz nawet słyszałem jedne go z AZSow ców jak "nadaw ał" koled ze  rozda nie w kiblu . Stand ardow ym ich numer em było zajmo wanie przez dwie pary AZS tej samej (siedzącej)  linii na dwóch sąsiadujących stoli kach co ewide ntnie korel owało z wysok im miejs cem w turni eju pary na stoli ku o numer ze wyższym.
Nie zdziw iłby się więc zbytn io (choć trochę na pewno) gdyby Balow i udowo dnion o nieet yczną grę, bo wiem ze z czyst o moral nego punkt u widze nia stać go na to. Rzecz jedna k w tym że "dowod y" Broge landa , przyn ajmni ej te które omawi a Jasse m, nie wytrz ymują kryty ki. Nie wiem, może Broge land ma więcej rozdań na popar cie swoic h tez albo wykrył więcej metod cynko wania pary BZ, na chwilę obecną jeste m jedna k scept yczny - BZ jak na parę światowej czołówki  licyt ują słabo natom iast znako micie rozgr ywają a bronią się wręcz genia lnie. I nie mam tu na myśli "genia lnych " pierw szych wistów bo takow ych nie dają ale racze j cały "dalsz y ciąg" gry w obron ie. Tymcz asem Broge land oskarża ich o "wspom agani e" w licyt acji, co ma się nijak do  licyt acyjn ych osiągnięć pary BŻ. No ale zobac zymy co się z tego w końcu wyklu je.
Na pewno ich reput acja jako pary została bezpo wrotn ie znisz czona .
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #4 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 16:50:55 »
Secti on 1. Facts conce rned with the invit ation withd rawal and the parti cipat ion of team Polan d in Bermu da Bowl.
Satur day, 26
th
 of Novem ber 2015, 6:50 p.m.
This commu nicat ion a

ears on the WBF web-page: The Crede ntial s Commi

ee of the World Bridg e Feder ation met earli er today . It deter mined that the invit ation exten ded to Cezar y BALIC KI and Adam ZMUDZ INSKI be withd rawn; conse quent ly they will no longe r be eligi ble to play in the Bermu da Bowl in Chenn ai.
Satur day, 26
th
 of Novem ber 2015, 7:00 p.m.
 –
 9:00 p.m.
Openi ng Cerem ony
Satur day, 26
th
 of Novem ber 2015, 9:00 p.m.
 –
 9:15 p.m.
A talk betwe en the Chair man of the WBF Commi

ee, Yves Aubry and repre senta tives of the Polis h team: Piotr Walcz ak, NPC, Krzys ztof Jasse m, playe r.
The Polis h repre senta tives want to know the ratio nale behin d the decis ion. The Chair man’s
answe rs that the Commi

ee is allow ed to take a decis ion of not invit ing playe rs witho ut
givin g a reaso n. Mr. Aubry admit s, howev er, “that a mater ial on
Balic ki-
Żmudzińki’s misbe havio ur has reach ed WBF. The mater ial has not yet been analy sed.”
 
Sunda y, 27
th
 of Novem ber, after noon
Mr. Boye Broge land and Mr. Jacek Kalit a have a skype talk. Mr. Broge land expre sses his opini on that the Polis h team shoul d withd raw from Bermu da Bowl. Mr. Broge land sends Mr. Kalit a the file that prove s the hypot hesis on illeg al commu nicat ion betwe en Balic ki and
Żmudziński. A


ordin g to the alleg ation
the pair’s code consi sts in the way they put the
biddi ng cards on the tray. Speci fical ly, the dista nce betwe en bids is propo rtion al to the value of the hand regar ding the curre nt biddi ng, in other words: the large r gap, the stron ger hand. The mater ial sent to Mr. Kalit a prese nts two match es playe d by the Polis h team in Europ ean Champ ionsh ip in Opati ja: Polan d-Israel and Polan d
 –
 Turke y. The mater ial from the Polan d
 –
 Turke y match is selec ted to six board s, and tagge d with Mr. Broge lands comme ntary .
Krzys ztof Jasse m
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #5 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 16:52:13 »
Mike,
Answe ring your quest ion.

Michał Nowos adzki poste d it yeste rday at 6 am on forum bridg e.pl

“For the momen t it looks like it that we play and our crew is tryin g to enqui re what it's all about . There will be no detai ls from my side becau se we gener ally know as much as every one else. Reall y. That's all I've got to say and I'm askin g you to respe ct that and stop the quest ionin g”

“Na daną chwilę wygląda to tak, że gramy, a nasi ludzi e próbują się dowie dzieć o co w tym wszys tkim chodz i. Konkr etów nie będzie, bo wiemy z grubs za tyle co wy wszys cy. Serio. To wszys tko co mam na razie do powie dzeni a w temac ie i bardz o proszę to uszan ować i mnie nie dopyt ywać.”
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #6 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 16:52:47 »
Czy Jasse m i Walcz ak nie rozma wiali z Nowos adzki m?
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #7 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 16:58:47 »
może Broge land ma więcej rozdań na popar cie swoic h tez albo wykrył więcej metod cynko wania pary BZ, na chwilę obecną jeste m jedna k scept yczny - BZ jak na parę światowej czołówki  licyt ują słabo natom iast znako micie rozgr ywają a bronią się wręcz genia lnie.
Właśnie w obron ie cynko wanie daje największe wspom agani e.

Mnie dziwi cisza . I pokor a Kiełbasińskiego.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #8 dnia: Poniedziałek, 05, Paź 2015, 18:31:15 »
Mnie ta cisza nie dziwi ani trochę. Po skand alach z Fanto nim, Burat tim czy-ostatnio- z tymi młodym Żydami Fisze rem i Szwar cem, ACBL rozpa czliw ie próbuje tuszo wać dalsz e skand ale aby powst rzyma ć odpływ emery tów i renci stów (średnia wieku członka ACBL to ponad 70 lat) z grona uczes tników swoic h turni ejów. Bo nawet tym mniej bystr ym z nich zaczęło świtać że być może ktoś ich tu przez długie lata dymał bez litości i naciągał na niemałą gotówkę. W takic h okoli cznościach turni ejowa gra przec iw zawod owcom przes taje być dla nich atrak cją a zaczy na być objaw em ciężkiego  fraje rstwa i żałosnej głupoty oraz zwykłym wyrzu canie m w błoto ciężko zapra cowan ych emery tur i rent.
Trochę mnie ta sytua cja śmieszy, jako że sam się zorie ntowa łem dobry ch 30kil ka lat temu, że tzw "brydż sport owy"  to bagno a  brydż w ogólności, jako że jest w grunc ie rzecz y jedyn ie jeszc ze jedną grą w karty, po prost u MUSI przyc iągać do siebi e całe chmar y szule rów, hochs ztapl erów i kanci arzy. Uczci wie to w karty można sobie próbować pograć  u cioci na imien inach ,
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #9 dnia: Wtorek, 06, Paź 2015, 13:41:12 »
W końcu ktoś się dobrał do genia lnej obron y pary BZ. Najprędzej właśnie tu będzie można im udowo dnić cynko wanie tak żeby nie pozos tał najmn iejsz y nawet cień wątpliwości:
http://bridgewinners.com/article/view/2014-ebtc-balicki-zmudzinski-hand-review/
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #10 dnia: Niedziela, 11, Paź 2015, 08:53:44 »
Hipot ezy:

Signa ling only takes place with the right hand after dummy comes down.
The trigg er seems to be touch ing the cards and then placi ng right hand on the table, then the signa ling start s.
Folde d fist place d on the right side of the table shows encou ragem ent in lead suit. If the hand is place d anywh ere else (e.g. cente r of table) its more neutr al, if its place d next to the chin, then its clear ly disco urage ment to suit lead.
Open hand shows disco urage ment.
They show lengt h in the suit partn er leads (1 tap = 1 , folde d fist + 1 tap = 6 cards) – or if irrel evant – the heart lengt h. This is shown by amoun t of taps on the table or finge rs shown by right hand.
Zmudz inski somet imes shows the lengt h in the suit lead by foldi ng finge rs on his right hand.
When leadi ng a singl eton again st a suit, the leade r will scrat ch face (4 out of 5 hands, excep t again st Helge mo-Helness from Monac o). CAN WE GET MORE HANDS?
Again st weake r teams, they tend to signa l much more openl y, where as they minim ize signa ling again st Germa ny, Monac o and Norwa y.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Hans Kloss

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1635
 • Oceny +54/-9
 • Płeć: Mężczyzna
 • szachy są nudne a brydż zdycha
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #11 dnia: Niedziela, 11, Paź 2015, 22:47:33 »
Niest ety istni eje niebe zpiec zeństwo że "syste m sygna lizac ji" pary BZ jest na tyle skomp likow any, że nie da się go rozsz yfrow ać na podst awie posia daneg o mater iału filmo wego. A dyskw alifi kacja pary z uzasa dnien iem "wiemy że cynku ją ale nie wiemy co ich cynki znaczą" racze j nie wchod zi w grę. No i dyskw alifi kując BZ trzeb a będzie odebr ać Polsc e Pucha r Bermu dów, co wywoła skand al na pół galak tyki. Obawi am się więc że WBF zechc e całą sprawę zatus zować i potra ktuje BZ tak jak onegd aj potra ktowa ła włoskich cynka rzy z Blue Teamu- niefo rmaln ie zakaże im wspólnej gry nie wyciągając jedna k żadnych konse kwenc ji karny ch.
Zapra wdę zapra wdę powia dam wam: kto z was jest bez grzec hu niech pierw szy rzuci kamień.

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #12 dnia: Wtorek, 13, Paź 2015, 19:47:05 »
Ja widzi ałem jak Żmudzik potężnie ziewnął, jak miał renon s, hehe. A potem Bal dołożył 4 h11 . A i tak na nic im się nie zdało, bo Skrzy pczak szczęśliwie skont rował i jego partn er musiał znieść kontrę, uciek ając w 5 d11 . I Gieru lski wziął dobry zapis .
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #13 dnia: środa, 21, Paź 2015, 08:01:06 »
Kilka sygnałów już rozko dowan o. Dalsz e badan ia trwają. Sprawą ma się zająć komis ja WBF. Niest ety, niektórzy członkowie komis ji mogą bronić naszy ch cwani aczków.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Brydż

 • Moderator
 • Inżynier
 • ***
 • Wiadomości: 963
 • Oceny +17/-0
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #14 dnia: środa, 01, Cze 2016, 11:01:12 »
EBL Announcement
The Investigating Commi ttee of the EBL has compl eted its exami natio n of mater ial relat ing to the partn ershi p of Balic ki-Zmudzinski (Polan d) and submi tted its repor t to the EBL Presi dent. EBL President Yves Aubry has taken the decis ion to refer this case to the EBL Disci plina ry Commi ssion   as the pair is suspe cted of commi tting   infra ction s of the laws of Bridg e.