Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?  (Przeczytany 6313 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Devil

 • Docent
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1033
 • Oceny +15/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Devil inside
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #105 dnia: Sobota, 03, Cze 2017, 13:52:11 »
Mój człowiek nie zawod zi.

...zarządzam ponow ne rozpo znani e spraw y przec iwko parze Cezar y Balic ki – Adam Żmudziński zakończonej prawo mocny m wyrok iem Komis ji Dyscy plina rnej EBL. W związku z nowym i mater iałami dowod owymi kieru ję sprawę do Wydzi ału Dyscy pliny PZBS celem rozst rzygn ięcia czy para używała czy nie używała niedo zwolo nych metod komun ikowa nia się podcz as zawodów brydżowych. Jedno cześnie zdaję sobie sprawę, że rozst rzygn ięcie spraw y przez WD PZBS może mieć chara kter czyst o symbo liczn y, ponie waż w przyp adku stwie rdzen ia winy organ dyscy plina rny będzie musiał odstąpić od wymie rzeni a obwin ionym kar z uwagi na upływ termi nu przed awnie nia karal ności.

Witold Stach nik
Preze s Zarządu PZBS

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #106 dnia: Niedziela, 04, Cze 2017, 18:28:58 »
Kloss znowu miał rację. Najpi erw na pokaz pogro zili palce m, a teraz cichc em się wycof ują.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #107 dnia: Wtorek, 06, Cze 2017, 17:25:20 »
Balic ki jest synem pierw szego sekre tarza we Wrocławiu. Nic złego go nie spotk a.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #108 dnia: Wtorek, 13, Cze 2017, 17:05:17 »
To prawd a, parti a dba o swoje wiern e dziec i.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #109 dnia: środa, 14, Cze 2017, 22:17:17 »
A preze s jest z Wisły, to milic yjny klub, hehe.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #110 dnia: Niedziela, 18, Cze 2017, 09:47:02 »
Nikog o nie ukarzą. Balic ki i Żmudziński też mogli by ogłosić kto jeszc ze kantu je.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #111 dnia: Piątek, 23, Cze 2017, 13:52:40 »
Teraz mamy większe probl emy. Trzeb a odchu dzić naszy ch młodych mistr zów.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #112 dnia: Sobota, 24, Cze 2017, 19:53:04 »
UCHWAŁA WYDZI AŁU DYSCY PLINY
12/2017/2016-2020

Warsz awa, 22 czerw ca 2017 r.
Wydzi ał Dyscy pliny Polsk iego Związku Brydża Sport owego w Warsz awie w składzie następującym:
Jacek Grzel czak – przew odnic zący komis ji;
Sandr a Różańska – członek komis ji;
Michał Klich owicz – członek komis ji.
Po rozpo znani u w dniu 14 czerw ca 2017 r.
spraw y przec iwko Cezar emu Balic kiemu i Adamo wi Żmudzińskiemu zawod nikom AZS Wrati slavi a WR, zarej estro wanym w Polsk im Związku Brydża Sport owego ;
obwin ionym z § 3 ust. 1 Regul aminu Dyscy plina rnego PZBS z roku 2007 z popra wkami wnies ionym i dnia 21 sierp nia 2016 r.;
dotyc zącej zarzu tów niele galny ch sposo bów komun ikacj i w trakc ie gry przez obwin ionyc h, oficj alnie repre zentu jących Polskę w 2014 r. podcz as zawodów EBL (Europ ejski ej Ligi Brydżowej) – Mistr zostw Europ y w Opati i, Chorw acja;
orzek a:
1. po anali zie zgrom adzon ych mater iałów, mając na uwadz e aspek t sport owy uznać bezsp ornym fakt niele galne go przek azywa nia infor macji w trakc ie gry przez parę Cezar y Balic ki – Adam Żmudziński;
2. odstąpić od wymie rzeni a obwin ionym kar z uwagi na upływ przed awnie nia karal ności przew inień, o  którym mowa w § 11 ust. 2 Regul aminu Dyscy plina rnego ;
3. pozos tawić sprawę bez dalsz ego biegu .

W konsu ltacj ach i głosowaniu brały udział 3 osoby . 2 głosy były za, 1 głos wstrz ymujący się.
Zdani e odrębne do powyższego orzec zenia zgłosiła Sandr a Różańska, według której słuszna jest konkl uzja o nie nadaw aniu spraw ie dalsz ego biegu jedna k nie zgadz a się z treścią orzec zenia .
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #113 dnia: Sobota, 24, Cze 2017, 19:53:56 »
UZASA DNIEN IE
W komun ikaci e z dnia 31.05 .2017 r. Preze s Zarządu PZBS Witol d Stach nik zwrócił się do Wydzi ału Dyscy pliny o ponow ne rozpo znani e spraw y przec iwko parze Cezar y Balic ki – Adam Żmudziński zakończonej prawo mocny m wyrok iem Komis ji Dyscy plina rnej EBL z dnia 10.02 .2017 r. w związku z nowym i mater iałami dowod owymi celem rozst rzygn ięcia czy para używała czy nie używała niedo zwolo nych metod komun ikowa nia się podcz as zawodów brydżowych.
Członkowie Wydzi ału Dyscy pliny , po spraw dzeni u forma lnych podst aw do proce dowan ia zgłoszenia, uznal i że na podst awie § 19 ust. 1 RD Preze s PZBS z własnej inicj atywy lub na wnios ek organów i podmi otów wskaz anych w § 19 ust. 1 lit. a-e Regul aminu Dyscy plina rnego „może zarządzić rozpo znani e każdej spraw y zakończonej prawo mocny m orzec zenie m. Wnios ek na nieko rzyść ukara nego nie może być złożony po upływie 6 miesięcy od upraw omocn ienia się orzec zenia ”.
Wnios ek odnos ił się czynów do określonych w Regul amini e Dyscy plina rnym w § 3 ust. 1 oraz § 46 ust. 1, które stano wią przew inien ia dyscy plina rne, co spowo dowało wszczęcie postępowania dyscy plina rnego .
Wydzi ał Dyscy pliny zajął się poste powan iem Komis ji Dyscy plina rnej EBL, które dotyc zyło zarzu tów oszus twa w 2014 r. podcz as zawodów Europ ejski ej Ligi Brydżowej – Mistr zostw Europ y w Opati ja, Chorw acja. Postępowanie Komis ji EBL dotyc zyło umies zczan ia licyt acji na tacy licyt acyjn ej w drugi ej turze licyt acji i w tym aspek cie Wydzi ał Dyscy pliny PZBS nie podważa ostat eczny ch wyników prac.
Nowe dowod y, które pojaw iły się już po upraw omocn ieniu się orzec zenia Komis ji EBL dotyc zą również zarzu tu oszus twa, niemn iej jedna k dotyc zą inneg o aspek tu brydża sport owego – obron y i rozgr ywki, co łącznie inter preta cją § 11 ust. 5 Regul aminu Dyscy plina rnego stano wiło wysta rczaj ącą przesłankę do przep rowad zenia poste powan ia dyscy plina rnego .
Członkowie Wydzi ału Dyscy pliny PZBS w osoba ch Piotr a Ilczu ka, Igora Grzej dziak a, Tomas za Radki i Sandr y Różańskiej przep rowad zili wnikl iwą anali zę dostępnego mater iału dowod owego . Wynik i, uzupełnione o anali zę matem atycz ną zostały przed stawi one podcz as rozpr awy dyscy plina rnej. W trakc ie rozpr awy obwin ionyc h repre zento wał pełnomocnik, któremu zostało umożliwione wypow iadan ie się w każdej kwest ii, związanej z przed miote m rozpr awy, zapoz nanie z mater iałem dowod owym oraz ustos unkow anie się do przep rowad zonyc h dowodów.
Przedstawione dowod y dotyc zyły tylko Mistr zostw Europ y w Opati i w 2014 r. Ocena sport owych aspek tów przed stawi onego mater iału nie pozos tawia wątpliwości w zakre sie jedno znacz nego stwie rdzen ia zasad ności zarzu tu używania niedo zwolo nych metod komun ikowa nia się w trakc ie gry. Jedna kże z powod u braku mater iału dowod owego z okres u, który mógłby stano wić podst awę do orzec zenia prawo mocne go wyrok u, członkowie zespołu orzek ającego odstępują od wymie rzeni a kary z uwagi na upływ termi nu przed awnie nia karal ności zgodn ie z § 11 ust. 2 Regul aminu Dyscy plina rnego .
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #114 dnia: Wtorek, 27, Cze 2017, 16:48:09 »
Zarząd nie zajął się sprawą, bo ponoć badało ją ebl. Teraz ebl się nie zajęło, bo ponoć badał ją zarząd. I tak w kółko.
Zawsz e do przod u!

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #115 dnia: Wtorek, 27, Cze 2017, 22:43:26 »
Zarząd jest władny zabro nić im grać w Polsc e. Ale to nie są jedyn i oszuści.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #116 dnia: środa, 28, Cze 2017, 10:49:51 »
Cieka we, że oszus twa brydżowe tak szybk o się przed awnia ją. Powin no się je potra ktowa ć jak norma lne przes tępstwa.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #117 dnia: środa, 28, Cze 2017, 20:12:11 »
Oszus twa brydżowe są powsz echne . Gdy wszys cy licyt ują tak samo, trudn o jest uczci wie wygry wać.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #118 dnia: Czwartek, 29, Cze 2017, 12:57:46 »
To lepie j jest grać w coś inneg o.
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

Offline Ygrek

 • Użytkownik
 • Licencjat
 • *****
 • Wiadomości: 551
 • Oceny +12/-1
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: Czy są jeszcze brydżyści, którzy nie oszukują?
« Odpowiedź #119 dnia: Czwartek, 29, Cze 2017, 21:08:18 »
W brydżu jest bardz o łatwo wyłapać oszus tów. Ale nikt tego nie robi. Łatwiej jest wskaz ać uczci wych, bo ich jest mniej .