Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S1  (Przeczytany 9227 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
S1
« dnia: środa, 12, Wrz 2007, 08:05:54 »
 s11 A1062
 h11 QJ8
 d11 AKQJ9 7
 t11 == s11 93
 h11 A9632
 d11 105
 t11 J743

7 rozda nie, KMP, wrzes ień 2007.

1 d11 - 1 h11
2 d11 - 2 h11 Długi namysł.
4 t11 - 4  h11 Długi namysł.
6 h11
12 lew. Wezwa ny sędzia utrzy mał wynik .  Czy słusznie?
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S1
« Odpowiedź #1 dnia: środa, 12, Wrz 2007, 08:38:30 »
Nie bardz o rozum iem. Z jakie go powod u był wzywa ny sędzia?
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: S1
« Odpowiedź #2 dnia: środa, 12, Wrz 2007, 09:37:09 »
Nie bardz o rozum iem. Z jakie go powod u był wzywa ny sędzia?
Ano z tego powod u, że z namysłu partn er może wyciągać wnios ki, a tego mu nie wolno robić. Namysł może być bezwi edny, może być umówiony. Tu widać, że kontr akt jest wyjątkowo układowy. Ja bym zmien ił wynik na 4 h11.
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: S1
« Odpowiedź #3 dnia: środa, 12, Wrz 2007, 10:02:23 »
Nie bardz o rozum iem. Z jakie go powod u był wzywa ny sędzia?
Ano z tego powod u, że z namysłu partn er może wyciągać wnios ki, a tego mu nie wolno robić. Namysł może być bezwi edny, może być umówiony. Tu widać, że kontr akt jest wyjątkowo układowy. Ja bym zmien ił wynik na 4 h11.

A ja bym jeszc ze dołożył karę proce dural ną 10% maksa .
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

kefir_

 • Gość
Odp: S1
« Odpowiedź #4 dnia: środa, 12, Wrz 2007, 16:58:58 »
Dość skomp likow any probl em moim zdani em i wielo wątkowy. Spróbujmy prześwietlic go ze stron y otwie rającego który moim zdani em dał bardz o pasyw ną odzyw kę 2 d11 i w dalsz ej części licyt acji pewni e czuł sie bardz o niedo licyt owany . Przykładowy proce s myślowy po przykładowym namyśle (" co ja mam teraz zrobić gramy na maxy a tu trzeb a by odpas ować to 2 d11 myślę, myślę i wymyśliłem ,że zaryz ykuje i powie m 2 h11" ) przed 2 h11 " Skoro myślałeś nad 2 h11 miałeś inną alter natyw ę np. pass lub odzyw kę silni ejszą wiec ja zalic ytuję splin tera żebyś przyp adkie m nie spaso wał przed końcówką. " po następnym namyśle po 4 t11  nad oczyw istym tempo wym w tym wypad ku 4 h11 , otwie rający zbara niał i zdysk ontow ał następująco "" skoro miał nad czym myśleć przed czter ema kiera mi to musi mieć jakieś grati sy bokie m , nie będą to trefl e bo to żadne walor y do splin tera , zapew ne ma króla pik ale boi sie go odlic ytowa ć przek racza jąc strefę dogra nej zatem "golnę szóche" ,powinna iść "" .

I teraz mój werdy kt : utrzy mać wynik przy stole nieza służenie zdoby ty nie dlate go ,że zostały wykor zysta ne niele galne infor macje , tylko dlate go, że rozda jący ( JB ) dopuścił takie nieuc zciwe rozda nie do gry.  JB został już ukara ny przez brydżystów którzy coraz marni ej obsad zają KMP ( osobiście tez dawno nie grywałem bo u mnie wiąże się to każdorazowo z kilku dzies ięciokilomertową wycie czką i tylko po to żebym nie mógł się obron ić przed taka głupawką np).
Ukarać parę licyt ującą gdyby sie okazało ,że rozgr ywający ma króla pik.

Wnios kować do Komis arza zawodów o powołanie komis ji dopus zczaj ącej rozda nia do "boju"

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: S1
« Odpowiedź #5 dnia: Czwartek, 13, Wrz 2007, 11:55:03 »
Dość skomp likow any probl em moim zdani em i wielo wątkowy. Spróbujmy prześwietlic go ze stron y otwie rającego który moim zdani em dał bardz o pasyw ną odzyw kę 2 d11 i w dalsz ej części licyt acji pewni e czuł sie bardz o niedo licyt owany . Przykładowy proce s myślowy po przykładowym namyśle (" co ja mam teraz zrobić gramy na maxy a tu trzeb a by odpas ować to 2 d11 myślę, myślę i wymyśliłem ,że zaryz ykuje i powie m 2 h11" ) przed 2 h11 " Skoro myślałeś nad 2 h11 miałeś inną alter natyw ę np. pass lub odzyw kę silni ejszą wiec ja zalic ytuję splin tera żebyś przyp adkie m nie spaso wał przed końcówką. " po następnym namyśle po 4 t11  nad oczyw istym tempo wym w tym wypad ku 4 h11 , otwie rający zbara niał i zdysk ontow ał następująco "" skoro miał nad czym myśleć przed czter ema kiera mi to musi mieć jakieś grati sy bokie m , nie będą to trefl e bo to żadne walor y do splin tera , zapew ne ma króla pik ale boi sie go odlic ytowa ć przek racza jąc strefę dogra nej zatem "golnę szóche" ,powinna iść "" .

I teraz mój werdy kt : utrzy mać wynik przy stole nieza służenie zdoby ty nie dlate go ,że zostały wykor zysta ne niele galne infor macje , tylko dlate go, że rozda jący ( JB ) dopuścił takie nieuc zciwe rozda nie do gry.  JB został już ukara ny przez brydżystów którzy coraz marni ej obsad zają KMP ( osobiście tez dawno nie grywałem bo u mnie wiąże się to każdorazowo z kilku dzies ięciokilomertową wycie czką i tylko po to żebym nie mógł się obron ić przed taka głupawką np).
Ukarać parę licyt ującą gdyby sie okazało ,że rozgr ywający ma króla pik.

Wnios kować do Komis arza zawodów o powołanie komis ji dopus zczaj ącej rozda nia do "boju"

Suger ujesz , że Berwi d układa te rozda nia? Mi się podob a, jak Siwie c dopas owuje licyt ację i konwe ncje do kontr aktu, który kompu ter wskaz ał mu, że idzie . Cieka we, co by zrobił Siwie c bez kompu tera?
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

kefir_

 • Gość
Odp: S1
« Odpowiedź #6 dnia: Czwartek, 13, Wrz 2007, 12:53:23 »
Nie tyle suger uję ,co przec ież coś (ktoś) te rozda nia gener uje i zapew ne selek cjonu je przed wypus zczen iem w bój. Uważam ,że dużym błędem jest dopus zczan ie rozdań " niesp rawie dliwy ch ". Za niesp rawie dliwe uważam takie w których osiągnięcie " najdr oższego" kontr aktu następuje nie dzięki wysok im umiejętnościom licyt acyjn ym zawod ników a czest o ,nierzadko przez przyp adek ,pomyłkę  lub po prost u przez niepo rozum ienie lub cwani actwo . Powyższe rozda nie jest tego przykładem ponie waż w "haupt kolor ze" tutaj kiera ch, dopus zczon o jeden z niewi elu podzi ałów u przec iwnik ów gdzie przy braku w 5-ciu karta ch króla i 10-ki bierz e się zawsz e  wszys tkie lewy.  Taka para zamia st kary za złą lub głupią licyt acje dosta je nieza służonego MAXA a przec iwnic y "bogu ducha winni" w poryw ie iryta cji próbują za wszel ka cenę przyw rócić wiarę w spraw iedli wość wnosząc werdy kt sędziego , który NIEST ETY nie może uniew ażnić przec ież rozda nia za to ,że było niesp rawie dliwe .
 

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: S1
« Odpowiedź #7 dnia: Czwartek, 13, Wrz 2007, 13:53:01 »
Myślę, że sędziowie często się w ten sposób bawią zawod nikam i. Rozda nia powin ny być gener owane i druko wane 5 minut przed rozpo częciem turni eju z udziałem przed stawi cieli zawod ników. Gdy sędziowie przyg otowu ją rozda nia dużo wcześniej, wywołuje to niezd rowe emocj e u gracz y.
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: S1
« Odpowiedź #8 dnia: Czwartek, 13, Wrz 2007, 15:20:33 »
Przyz nam się, że rozda nie wygłąda na zupełnie norma lne i zupełnie nie rozum iem, skąd się biorą Wasze obiek cje. To już nie wolno myśleć?
Zawsz e do przod u!

Offline Agortini

 • Szachy - Brydż
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 3841
 • Oceny +43/-4
 • Płeć: Mężczyzna
 • Myśliciel
Odp: S1
« Odpowiedź #9 dnia: Czwartek, 13, Wrz 2007, 22:29:19 »
Nie tyle suger uję ,co przec ież coś (ktoś) te rozda nia gener uje i zapew ne selek cjonu je przed wypus zczen iem w bój. Uważam ,że dużym błędem jest dopus zczan ie rozdań " niesp rawie dliwy ch ". Za niesp rawie dliwe uważam takie w których osiągnięcie " najdr oższego" kontr aktu następuje nie dzięki wysok im umiejętnościom licyt acyjn ym zawod ników a czest o ,nierzadko przez przyp adek ,pomyłkę  lub po prost u przez niepo rozum ienie lub cwani actwo . Powyższe rozda nie jest tego przykładem ponie waż w "haupt kolor ze" tutaj kiera ch, dopus zczon o jeden z niewi elu podzi ałów u przec iwnik ów gdzie przy braku w 5-ciu karta ch króla i 10-ki bierz e się zawsz e  wszys tkie lewy.  Taka para zamia st kary za złą lub głupią licyt acje dosta je nieza służonego MAXA a przec iwnic y "bogu ducha winni" w poryw ie iryta cji próbują za wszel ka cenę przyw rócić wiarę w spraw iedli wość wnosząc werdy kt sędziego , który NIEST ETY nie może uniew ażnić przec ież rozda nia za to ,że było niesp rawie dliwe .
 
Zakładasz, że te rozda nia powst ają losow o, tylko żywy człowiek w nie inger uje?
"Masz 20 dolarów, idź i nie grzes z więcej." - "Człowiek, który zdemo raliz ował Hadle ybour g" - Samue l Langh orne Cleme ns, bardz iej znany pod pseud onime m Mark Twain .

Offline ZeZ

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2085
 • Oceny +38/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • "To lubię..."
Odp: S1
« Odpowiedź #10 dnia: Piątek, 14, Wrz 2007, 10:26:32 »

I teraz mój werdy kt : utrzy mać wynik przy stole nieza służenie zdoby ty nie dlate go ,że zostały wykor zysta ne niele galne infor macje , tylko dlate go, że rozda jący ( JB ) dopuścił takie nieuc zciwe rozda nie do gry.  JB został już ukara ny przez brydżystów którzy coraz marni ej obsad zają KMP ( osobiście tez dawno nie grywałem bo u mnie wiąże się to każdorazowo z kilku dzies ięciokilomertową wycie czką i tylko po to żebym nie mógł się obron ić przed taka głupawką np).
Ukarać parę licyt ującą gdyby sie okazało ,że rozgr ywający ma króla pik.

Wnios kować do Komis arza zawodów o powołanie komis ji dopus zczaj ącej rozda nia do "boju"
Prawdą jest, że trudn o znaleźć rozkład, przy którym nie odda się lewy kiero wej. Możńa wręcz dodać, że jest to wyjątkowo mało prawd opodo bny rozkład. Poza tym, już pierw sza odzyw ka 1 h11 jest mocno naciągana.
"No to zezuj, moja złota"

Nie gram w brydża ino w szach y. Brydż mnie tylko bawi.

Offline Leo

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2201
 • Oceny +29/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Forum to ja!
Odp: S1
« Odpowiedź #11 dnia: Niedziela, 16, Wrz 2007, 19:39:24 »
Wnios ek jest prost y, karty należy tasow ać. Wtedy nie będzie probl emu, że jakaś małpa z brzyt wą bawi się koszt em innyc h ludzi .
Nauka brydża jest dla mnie zbędna, Nauka szachów też. Ja się nie chwalę, ja po prost u mam talen t.

kefir_

 • Gość
Odp: S1
« Odpowiedź #12 dnia: Niedziela, 16, Wrz 2007, 20:45:23 »
Akura t probl em dotyc zy konku rencj i KMP gdzie na tych samyc h rozkładach rozgr ywa się kilka dzies iąt "kotłów" w całej Polsc e. Tasow anie odpad a ale moder acja jest i powin na być jak najba rdzie j wskaz ana . Trzeb a by znaleźć tylko kilku "zapal eńców" którzy znaleźli by w miesiącu trochę czasu . Przesłać im 50 rozdań z których należy wysel ekcjo nować 33 najmn iej niesp rawie dliwy ch i po kłopocie .. Osobiście takie go " debil izmu" jak w przed mioto wym rozda niu ze zwykłej przyz woito ści i z szacu nku do samej gry nigdy bym nie dopuścił . Oczyw iście pozmi eniał bym tak karty ,żeby po norma lnym wiście pikow ym nie można było wziąć wszys tkich lew kiero wych i aby po tak idiot yczne j licyt acji para zalic zyła kompl etne "jajco".

Offline Król

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2612
 • Oceny +33/-2
 • Płeć: Mężczyzna
 • Król czarny
Odp: S1
« Odpowiedź #13 dnia: Wtorek, 18, Wrz 2007, 16:10:16 »
Akurat probl em dotyc zy konku rencj i KMP gdzie na tych samyc h rozkładach rozgr ywa się kilka dzies iąt "kotłów" w całej Polsc e. Tasow anie odpad a ale moder acja jest i powin na być jak najba rdzie j wskaz ana . Trzeb a by znaleźć tylko kilku "zapal eńców" którzy znaleźli by w miesiącu trochę czasu . Przesłać im 50 rozdań z których należy wysel ekcjo nować 33 najmn iej niesp rawie dliwy ch i po kłopocie .. Osobiście takie go " debil izmu" jak w przed mioto wym rozda niu ze zwykłej przyz woito ści i z szacu nku do samej gry nigdy bym nie dopuścił . Oczyw iście pozmi eniał bym tak karty ,żeby po norma lnym wiście pikow ym nie można było wziąć wszys tkich lew kiero wych i aby po tak idiot yczne j licyt acji para zalic zyła kompl etne "jajco".
Czyli kolej ny argum ent za likwi dacją KMP, impre za się przeżyła, kiedyś miało to sens, teraz w dobie gry w sieci trzeb a sięgać po nowe formy .
Szach y mają tylko jedne go króla, natom iast brydż ma ich pięciu.

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S1
« Odpowiedź #14 dnia: środa, 19, Wrz 2007, 22:47:52 »
Bzdur y pisze cie. Chętnie gram KMP. Tym bardz iej, że dają punkt za sam udział.
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.