Strona umieszcza pliki cookies, zwane także ciasteczkami, na komputerze, na którym została otwarta, w celu zapamiętania sesji zalogowanych użytkowników, lub preferencji wyświetlania zawartości. Plik cookie zostanie również użyty w celu zapamiętania, że Użytkownik nie chce, żeby Mu więcej wyskakiwała ta informacja.

Akceptację plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Spowoduje to brak dostępu do niektórych funkcji takich, jak logowanie, czy trwałe ukrycie tego komunikatu.

OK, nie pokazuj ponownie.

Autor Wątek: S2  (Przeczytany 19561 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #15 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 12:53:24 »
W brydżu sport owym nie wolno myśleć. Myślenie jest zakaz ane. Jak przec iwnik myśli, to się wzywa sędziego.

Cieka wa teori a. Jesli nawet uznam y, że dopch nięcie do 6 trefl było wynik iem namysłu, wynik powin ien być zmien iony tylko dla pary EW. Para NS za podwójny strzał(kontr ujemy , a potem wzywa my sędziego, gdy się nie uda) nic więcej nie należy się w tym rozda niu.. .

To nie teori a, tylko prakt yka. Podst awowa umiejętność, jakie j uczy się sędziów podcz as kurso konfe rencj i ogólnopolskiej, to podstępne wymus zenie przyz nania sie do namysłu.


Jeżeli przec iwnic y nie uznają faktu namysłu i nie wezwą sędziego, może on później orzec utratę prawa do wymie rzeni a kary. Fakt namysłu / wahan ia musi być ustal ony możliwie najsz ybcie j po jego zaist nieni u, gdyż ludzi e mają tende ncję do “zapom inani a” takic h zdarz eń po krótkiej chwil i. Z mojeg o doświadczenia wynik a, że gdy jeste m wzywa ny do stoli ka po zakończeniu rozda nia, obie przec iwne stron y są w stani e wojny . Obaj gracz e opozy cyjne j stron y dokładnie pamiętają fakt namysłu, podcz as gdy rozgr ywający jest bardz o zdene rwowa ny fakte m oskarżenia go o myślenie! (Niewi elu gracz y wie, że to akcja podjęta po namyśle, a nie sam namysł, może być niewłaściwa!) A jeśli chodz i o partn era namyślającego się gracz a: nigdy nie spotk ałem jeszc ze partn era, który widzi ał, że jego partn er namyślał się w danym wypad ku. Oni nawet będą zaprz eczać, że słyszeli o kimko lwiek , kto się namyślał! To oczyw iście utrud nia niezm ierni e wydaw anie orzec zeń.
Jeżeli sędzia zosta nie wezwa ny do stołu, gdzie została podjęta akcja po namyśle, jego pierw szym obowiązkiem jest uzysk anie potwi erdze nia zaist nieni a namysłu. Musi zwrócić się do obu gracz y stron y u której wystąpił namysł z zapyt aniem , czy potwi erdza ją zarzu t. Dobrz e jest zwrócić się najpi erw do partn era “myśliciela”, ponie waż niewi elu ludzi zdaje sobie sprawę z własnego namysłu, ale zauważają wahan ie partn era. Gdy tylko jeden z gracz y potwi erdzi fakt namysłu, należy uznać go za udowo dnion y i nakaz ać gracz om konty nuowa nie licyt acji, prosząc gracz y opozy cyjne j stron y o ponow ne wezwa nie po zakończeniu rozgr ywki rozda nia, JEŻELI czują się nadal poszk odowa ni przez dane działanie. Mają oni prawo nie wnosz enia zastr zeżenia, jeżeli osiągnięty wynik jest korzy stnie jszy od wynik u, który mogli by uzysk ać po złożeniu prote stu.
Spraw a staje się trudn a, gdy stron y wyrażają odmie nne zdani e o zaist nieni u namysłu. Moje doświadczenie mówi, że gdy ktoś twier dzi, że był namysł zwykl e ma rację, ponie waż każda osoba, która niesłusznie oskarża kogoś wie, że natra fi na silny sprze ciw i znajd zie się w niewy godne j sytua cji. Dlate go należy próbować uzysk ać od jedne go z oskarżonych partn erów (najle piej partn era “myśliciela”) przyz nanie się, że pauza miała miejs ce. Najle pszym sposo bem na uzysk anie tego przyz nania jest zadaw anie tak zwany ch “spryt nych” pytań: Jak długi był namysł? Tylko dwie sekun dy czy dzies ięć do piętnastu?
Pytan ie to wytwo rzy nieświadomie u pytan ej osoby przeświadczenie, że czas ma coś wspólnego ze sprawą, co w rzecz ywist ości nie jest prawdą. Musim y tu podkr eślić rozróżnienie między norma lnym czase m w którym gracz układa karty w ręce i namyśla się nad odzyw ką (jest to czas dopus zczal ny) a czase m zużytym na podjęcie trudn ej decyz ji (jest to czas uwida cznia jący, że działanie, które ma zamia r podjąć nie jest bezsp orne).
Gracz może być skłonny przyz nać, że wystąpił namysł trwający, powie dzmy, nie dłużej niż trzy do pięciu sekun d. Tak więc złapałeś go i możesz teraz przyjąć fakt namysłu za prawd ziwy! Wydaj esz polec enie konty nuowa nia gry i ponow nego przyw ołania po zakończeniu rozda nia, jeżeli będą mieli powód do skarg i.I gdzie tu jest niby napis ane, że nie mozna myśleć? Nie mozna wykon ać akcji, którą namysł mógłby zasug erowa ć. W probl emowy m rozda niu mam wątpliwości, czy namysł suger uje nadwyżkową rękę na tę licyt ację. Inna spraw a, że kompl etnie nie jeste m w stani e zrozu mieć, jaka idea przyświecała W, że dołożył, skoro już odlic ytowa ł to co ma. W takim razie musiał zagrać na namysł i nie pomyślał, że namysł może oznac zać różne rzecz y. Zabaw na sytua cja. Nie wiem, co powin ien zrobić sędzia...

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: S2
« Odpowiedź #16 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 15:48:01 »
E ma przyn ajmni ej 4 lewy przeg rywaj ące, u partn era może liczyć na Yarbo roo. Więc albo zasza lał, albo. ...
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: S2
« Odpowiedź #17 dnia: Wtorek, 19, Lut 2008, 16:09:24 »
I gdzie tu jest niby napis ane, że nie mozna myśleć? Nie mozna wykon ać akcji, którą namysł mógłby zasug erowa ć.

To jest właśnie chore . Namysł suger uje, że partn er naciągnął, czy że nie dolic ytowa ł? Jaką akcję namysł suger uje?

W brydżu jest dosyć sytua cji decyz yjnyc h, które trzeb a po prost u trafić. Namysł i jego czas nie ma nic do rzecz y.
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #18 dnia: środa, 20, Lut 2008, 07:22:06 »
E ma przyn ajmni ej 4 lewy przeg rywaj ące, u partn era może liczyć na Yarbo roo. Więc albo zasza lał, albo. ...

Jakie 4 lewy przeg rywaj ące Proro ku? Czy my patrz ymy na te same karty?

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #19 dnia: środa, 20, Lut 2008, 08:25:34 »
[ Namysł i jego czas nie ma nic do rzecz y.

Jeśli po otwar ciu 1 t11 odpow iedź 1 d11 pada po 10-sekundowym namyśle, czy masz cień wątpliwości że waria nt 0-6 na dowol nym można na 100% wyklu czyć?

Offline Mr Brydż

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1926
 • Oceny +15/-1
 • Płeć: Mężczyzna
 • Cogito ergo sum!
Odp: S2
« Odpowiedź #20 dnia: środa, 20, Lut 2008, 09:11:25 »
[ Namysł i jego czas nie ma nic do rzecz y.

Jeśli po otwar ciu 1 t11 odpow iedź 1 d11 pada po 10-sekundowym namyśle, czy masz cień wątpliwości że waria nt 0-6 na dowol nym można na 100% wyklu czyć?
A jeśli przec iwnik zawsz e myśli 10s?
Brydż to coś pięknego, coś co daje szczęście.

Offline Pablo59

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1188
 • Oceny +32/-32
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #21 dnia: środa, 20, Lut 2008, 09:20:43 »
To w tym przyp adku po namys le 15 sekun dowym    :D

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #22 dnia: środa, 20, Lut 2008, 10:58:03 »
To w tym przyp adku po namys le 15 sekun dowym    :D

Ale co to ma do rzecz y? Każdy może myśleć. Partn erowi nie wolno wyciągnąć po prost u z tego namysłu dodat kowyc h wnios ków. Ma licyt ować tak, jakby tego namysłu nie było.

Offline Iwo

 • Użytkownik
 • Student
 • ****
 • Wiadomości: 450
 • Oceny +13/-0
 • Płeć: Mężczyzna
 • Brydż to ja!
Odp: S2
« Odpowiedź #23 dnia: środa, 20, Lut 2008, 11:09:42 »
To w tym przyp adku po namys le 15 sekun dowym    :D

Ale co to ma do rzecz y? Każdy może myśleć. Partn erowi nie wolno wyciągnąć po prost u z tego namysłu dodat kowyc h wnios ków. Ma licyt ować tak, jakby tego namysłu nie było.

Myśleć mają prawo silni brydżyści. To oni stano wią prawo brydżowe. Gdy słabsi brydżyści myślą, ich myślenie będzie obrócone przec iwko nim. Jak w instr ukcji dla sędziów. Myślenie to alibi dla sędziów dla podej mowan ia decyz ji, które są korzy stne dla utytułowanych zawod ników.
Brydż jest grą dla ludzi myślących.
Forum brydżowe to miejs ce na dysku sję, na zadaw anie pytań, na moje odpow iedzi . ;-)))

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #24 dnia: środa, 20, Lut 2008, 11:35:06 »
To w tym przyp adku po namys le 15 sekun dowym    :D

Ale co to ma do rzecz y? Każdy może myśleć. Partn erowi nie wolno wyciągnąć po prost u z tego namysłu dodat kowyc h wnios ków. Ma licyt ować tak, jakby tego namysłu nie było.

Myśleć mają prawo silni brydżyści. To oni stano wią prawo brydżowe. Gdy słabsi brydżyści myślą, ich myślenie będzie obrócone przec iwko nim. Jak w instr ukcji dla sędziów. Myślenie to alibi dla sędziów dla podej mowan ia decyz ji, które są korzy stne dla utytułowanych zawod ników.

W pewny m sensi e się z Tobą zgodzę. W nieje dnozn aczej sytua cji, dobry brydżysta będzie potra fił znaleźć argum enty, dlacz ego tak zalic ytowa ł, natom iast słaby - który licyt uje głównie na tzw. czuja - nie będzie potra fił sędziemu nic przek onywa jąco wytłumaczyć. Sędzia więc uzna, że namysł wpłynął na dezyc ję.

Offline Marcin

 • Szach
 • Użytkownik
 • Docent
 • ***
 • Wiadomości: 4060
 • Oceny +38/-18
 • Płeć: Mężczyzna
 • Ostry jak brzytew
Odp: S2
« Odpowiedź #25 dnia: środa, 20, Lut 2008, 13:04:51 »
To w tym przyp adku po namys le 15 sekun dowym    :D

Ale co to ma do rzecz y? Każdy może myśleć. Partn erowi nie wolno wyciągnąć po prost u z tego namysłu dodat kowyc h wnios ków. Ma licyt ować tak, jakby tego namysłu nie było.

Myśleć mają prawo silni brydżyści. To oni stano wią prawo brydżowe. Gdy słabsi brydżyści myślą, ich myślenie będzie obrócone przec iwko nim. Jak w instr ukcji dla sędziów. Myślenie to alibi dla sędziów dla podej mowan ia decyz ji, które są korzy stne dla utytułowanych zawod ników.

W pewny m sensi e się z Tobą zgodzę. W nieje dnozn aczej sytua cji, dobry brydżysta będzie potra fił znaleźć argum enty, dlacz ego tak zalic ytowa ł, natom iast słaby - który licyt uje głównie na tzw. czuja - nie będzie potra fił sędziemu nic przek onywa jąco wytłumaczyć. Sędzia więc uzna, że namysł wpłynął na dezyc ję.
Masz rację, to silny gracz będzie mętnie udowa dniał swoją rację.
Zawsz e do przod u!

Offline Myszka

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 2059
 • Oceny +33/-1
 • Płeć: Kobieta
 • Feministka
Odp: S2
« Odpowiedź #26 dnia: środa, 20, Lut 2008, 15:33:55 »
Mi się to kilka razy zdarz yło. Myślałam chwilę, a potem zaraz wzywa li sędziego. I różnie było, czase m sędzia nic nie robił.
Kobie tą jeste m, więc myślę.

A że gram wyśmienicie w brydża, więc myślę podwójnie.

Offline Prorok

 • Użytkownik
 • Doktor
 • **
 • Wiadomości: 3157
 • Oceny +41/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • Szach in Szach
Odp: S2
« Odpowiedź #27 dnia: środa, 20, Lut 2008, 19:40:36 »
E ma przyn ajmni ej 4 lewy przeg rywaj ące, u partn era może liczyć na Yarbo roo. Więc albo zasza lał, albo. ...

Jakie 4 lewy przeg rywaj ące Proro ku? Czy my patrz ymy na te same karty?
Nie wiem, czy na te same, to zależy, ile Ty widzi sz lew przeg rywaj ących w ręce E.
Błogosławieni czyst ego serca, albow iem oni Boga oglądać będą.

Szach y i brydż to nie jest grzec h. to czyst a forma dosko nalen ia umysłu.

Offline vierbein

 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1602
 • Oceny +46/-31
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: S2
« Odpowiedź #28 dnia: Czwartek, 21, Lut 2008, 07:27:16 »
E ma przyn ajmni ej 4 lewy przeg rywaj ące, u partn era może liczyć na Yarbo roo. Więc albo zasza lał, albo. ...

Jakie 4 lewy przeg rywaj ące Proro ku? Czy my patrz ymy na te same karty?
Nie wiem, czy na te same, to zależy, ile Ty widzi sz lew przeg rywaj ących w ręce E.

Po zsumo waniu lew, półlew i świerćlew widzę około 2 przeg rywaj ących po tej licyt acji. A rękę dającą niezłego szlem ika łatwo sobie wyobr azić.

Offline Tytus

 • Pogromca idiotów
 • Użytkownik
 • Magister
 • *
 • Wiadomości: 1071
 • Oceny +31/-6
 • Płeć: Mężczyzna
 • de Zoo
Odp: S2
« Odpowiedź #29 dnia: Czwartek, 21, Lut 2008, 07:34:34 »
E ma przyn ajmni ej 4 lewy przeg rywaj ące, u partn era może liczyć na Yarbo roo. Więc albo zasza lał, albo. ...

Jakie 4 lewy przeg rywaj ące Proro ku? Czy my patrz ymy na te same karty?
Nie wiem, czy na te same, to zależy, ile Ty widzi sz lew przeg rywaj ących w ręce E.

Po zsumo waniu lew, półlew i świerćlew widzę około 2 przeg rywaj ących po tej licyt acji. A rękę dającą niezłego szlem ika łatwo sobie wyobr azić.

Śmieszne. Chyba musis z się cofnąć do klas 1-3. W samyc h karac h jest półtorej lewy przeg rywaj ącej. Twój probl em poleg a, że liczy sz punkt y, a potem dziel isz przez 3. Lewy ujemn e liczy się inacz ej. Polic z lewy wygry wające i odejm ij od 13. Też wycho dzi 2?
Szach y i brydż to nie wszys tko, liczy się, to co człowiek ma w głowie, a nie jaki ma ranki ng Elo, czy ile ma Pkli.